Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Diwrnod Rhyngwladol Amlygrwydd Trawsrywioldeb 2018

Mae Diwrnod Rhyngwladol Amlygrwydd Trawsrywiol yn ddigwyddiad blynyddol, ac yn glanio ar 31 Mawrth. Mae'r diwrnod yn ymroddedig i ddathlu pobl drawsryweddol a chodi ymwybyddiaeth o wahaniaethu a wynebir gan bobl drawsryweddol ledled y byd.

Mae'n ddiwrnod pan fydd pobl drawsrywiol a'u cyfoedion yn dathlu bywydau traws; diwrnod i anrhydeddu pobl drawsrywiol, i groesawu amrywiaeth ac i godi ymwybyddiaeth o'r heriau mae pobl drawsryweddol yn dal i’w hwynebu.

Rydym yn falch o gydnabod y diwrnod hwn, rydym ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog unigolrwydd ac rydym yn gwerthfawrogi pobl ar gyfer pwy ydyn nhw.

Dyma dri aelod o Dîm CNC yn sôn am Ddiwrnod Rhyngwladol Amlygrwydd Trawsrywiol.

Dywedodd Zoe Henderson, pencampwr Bwrdd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant;

Wrth ymuno â Bwrdd CNC, roeddwn yn falch iawn o ymgymryd â rôl Hyrwyddwr Amrywiaeth y Bwrdd. Nid yw hwn yn weithgaredd newydd i mi, trwy gydol fy ngyrfa, cefais y cyfle i ddysgu a chefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle.

Dysgais, wrth gefnogi cynhwysedd a chaniatáu i bobl fod eu hunain, nid yn unig oedd gweithio'n fwy cynhyrchiol, ond roedd gen i berthnasau cyfoethocach a mwy diddorol gyda llawer mwy o bobl. Mae'n bwysig gweithio i ddeall gwahaniaethau ac i feddwl am y modd y gallwn gefnogi pobl eraill yn well, boed hwy'n gydweithwyr, yn ffrindiau neu'n unrhyw un yr ydym yn dod ar eu traws.

Roedd hi'n wych i fynychu cynhadledd Stonewall yn ddiweddar, lle dysgais fwy am y gamdriniaeth ofnadwy y mae pobl draws yn aml yn ei ddioddef, mae hyn yn gwbl annerbyniol. Roedd cael gwrando ar y siaradwyr yn codi fy nghalon, ac roedd hi’n wych cael cymryd rhan mewn gweithdai i ddysgu sut y gallwn ni i gyd chwarae ein rhan wrth helpu i sicrhau bod pobl drawsrywiol, ac yn wir pawb yn cael eu trin â pharch, eu cefnogi a'u derbyn am bwy ydynt.

Mae'r gwaith mae CNC yn ei wneud i gefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn rhagorol a bydd yn rhan bwysig o sicrhau bod CNC yn lle gwirioneddol wych i weithio i bawb.

Dywedodd Catherine Love, Hyrwyddwr Gweithredol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant;

Rwyf wrth fy modd ein bod ni'n dathlu Diwrnod Rhyngwladol Amlygrwydd Trawsrywioldeb yma yn CNC. Pobl sy'n gwneud yr holl wahaniaeth yn CNC, felly mae'n teimlo'n dda bod yn rhan o sefydliad sydd wirioneddol yn deall ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein staff. Rwy’n teimlo’n angerddol dros weld y sefydliad yn adlewyrchu amrywiaeth cymunedau ledled Cymru oherwydd y gwahaniaeth amhrisiadwy y mae'n ei wneud wrth gyflawni popeth a wnawn.

Mae'n ased enfawr i'n helpu ni mewn cymaint o ffyrdd. Rwy'n benderfynol i ni barhau i greu amgylchedd gwaith lle gall amrywiaeth ffynnu ac mae ein pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn hapus i fod yn rhan o dîm CNC.

Dywedodd Samantha Carpenter, ein Uwch Gynghorydd Cydraddoldeb a menyw traws-agored;

Ar adeg pan nad yw pobl draws erioed wedi ymddangos mor amlwg, ai dim ond stỳnt marchnata arall yw gwthio pobl drawsrywiol ymhellach i'r amlwg? Nid yw bob amser wedi bod felly. Rwy'n dal i gofio’r teimlad yna’n glir nad oeddwn i eisiau bod yn weladwy o gwbl. Dechreuodd y risgiau o fod yn weledol drawsrywiol, hyd yn oed yng Nghaerdydd, ar gam-drin geiriol a mynd yn waeth na hynny.

Yn ffodus, i mi, dydy’r cam-drin geiriol ddim yn digwydd yn aml. Un munud cofiadwy oedd pan oedd dau fachgen yn gweiddi, "Ai dyn neu ddynes yw hwnna?" yng nghanol prysurdeb Stryd y Frenhines. Er eu bod nhw’n pwyntio arnaf, trodd pawb i edrych arnyn nhw. Er fy mod yn gallu gweld yr ochr ddoniol, roedd yn dal yn ofnus. Wedi'r cyfan, roedd hi’n amlwg fy mod wedi achosi dryswch.

Ar hyn o bryd, mae rhai pobl drawsrywiol yn ofni bod yn weladwy. Gall pethau syml mewn bywyd fod yn hynod anodd a hynny oherwydd y dryswch mewn pobl eraill yr wyf yn eu crybwyll. Mae dryswch yn dod i ben gydag addysg ac felly mae'n debyg bod Diwrnod Rhyngwladol Amlygrwydd Trawsrywioldeb yn golygu bod pobl trawsryweddol yn bobl yn union fel unrhyw un arall. Does dim angen ein hofni, ein poenydio nac ein curo ni. Dim ond pobl ydyn ni, gyda chwirciau a gwendidau yn union fel unrhyw un arall.

Er ei fod yn dathlu cyflawniadau rhyfeddol llawer o bobl drawsrywiol a'r cynnydd a wnaed dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, ni ddylem anghofio'r peryglon sy'n dal i fodoli i’r rheini sy'n bobl drawsryweddol weledol amlwg.

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Amlygrwydd Trawsrywioldeb rydym yn arddangos y faner drawsryweddol mewn dau o'n swyddfeydd mwyaf ym Mangor a Chaerdydd. Byddwn yn ymuno â Rhwydwaith LGBT + Llywodraeth Cymru, PRISM i ddathlu'r diwrnod hwn. Gallwch ddarganfod mwy am Ddiwrnod Rhyngwladol Gwelededd Trawsrywiol ar wefan Stonewall.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.