Gwella ein dull o we-lywio…

Wnaethoch chi ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano ar ein safle heddiw?

Mae ystadegau ein gwe dudalen ac adborth gan rai o’n cwsmeriaid yn awgrymu bod llawer ohonoch yn cael trafferthion wrth geisio dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Felly mae neges yr wythnos hon yn canolbwyntio ar y newidiadau yr ydym yn gwneud i’n dull o we-lywio.

Ein prif fwriad yw ailddyfeisio ein dull o we-lywio ar y safle a gwella eich profiad yn gyffredinol pan fyddwch yn ymweld â’n safle. Mae’n bwysig ein bod yn agor opsiynau cynnwys i’n cwsmeriaid – cyn lansio’r wefan newydd ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf.

Cynnwys sy’n bwysig, a’r ffordd o ddod o hyd iddo…
Mae angen i’r cynnwys ar ein gwefan adlewyrchu cylch gorchwyl eang iawn Cyfoeth Naturiol Cymru ei hun. Ond nid yw hyn yn golygu ein bod yn mynd i greu niferoedd dirifedi o gynnwys, yn hytrach byddwn yn gwneud y gwrthwyneb. Mae cynnwys da yn gryno – ac yn rhoi’r hyn sydd ei angen i’n darllenwyr, yn y lle byddant yn disgwyl ei ddarganfod.

Os nad yw’n cwrdd â gwir ofynion busnes, neu os nad ydyw o werth i’n cwsmeriaid, ni ddylai fodoli o gwbl.

Wedi dweud hynny, os na allwch ddod o hyd i gynnwys neu wasanaeth ar y we, yna nid oes ots pa mor effeithiol yw’r hyn sydd ar gael. Rhaid inni sicrhau eich bod yn gallu dod o hyd iddo – ac ar hyn o bryd, nid yw gwe-lywio ar y wefan gyfredol yn gwneud hyn yn hwylus bob amser.

Dull newydd o we-lywio
Rydym yn cynnig symud oddi wrth y 3 pennod ganolog a geir ar y safle cyfredol [Ein gwaith / Gwneud cais, prynu, rhoi gwybod / Yn yr Awyr agored]. Yn hytrach, byddwn yn cyflwyno set o 16 pennod lefel uchaf sy’n cwmpasu pob agwedd ar ein busnes, fel a ganlyn.

Gwe-lywio newydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru
Ynglŷn â CNC Gwneud cais a phrynu Yn yr awyr agored Cydweithio â chi
Coedwigaeth Pysgodfeydd Morol Ynni
Llifogydd a dŵr Cadwraeth, bioamrywiaeth a bywyd gwyllt Yr amgylchedd a chynllunio Rhoi gwybod
Ymchwil a thystiolaeth Mapiau a data Polisïau ac arweiniad Rheoliadau

Mae hyn yn debyg i’r ffordd y mae gwefan .Gov yn cyflwyno cynnwys a gwasanaethau i’r cyhoedd, a cheir sawl mantais:

- Mae prif feysydd y wefan o fewn cyrraedd cyn gynted ag y byddwch yn glanio yn yr hafan
- Ceir ‘llai’ o gliciadau cyn cyrraedd eich cynnwys. Mae mwy o benodau yn golygu gwefan ‘fwy arwynebol’
- Gallwn ddarparu mwy o lwybrau llywio i gynnwys tebyg ym mhob rhan o’r penodau.

core navigation - sixteen squares

Gadewch inni wybod beth yw eich barn o’r penodau newydd. A ydynt yn awgrymu profiad mwy sythweledol na’r ddarpariaeth gyfredol?

Gwe-lywio newydd = dyluniad newydd
Wrth gwrs, mae cyflwyno gwe-lywio radical newydd yn mynd i gael effaith uniongyrchol ar ddyluniad y wefan – a strwythur y gwe-dudalennau [neu’r templedi] ar safle CNC.

Mae dull newydd o we-lywio yn golygu dyluniad newydd. Bydd ein neges nesaf yn canolbwyntio ar y dyluniadau newydd hyn – byddwn yn rhannu drafft o’n hafan newydd yn gynnar â chi, ac yn gofyn am eich adborth. Tan y tro nesaf.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru