Rydyn ni’n edrych am Gynorthwywyr Personol! Ai chi yw’r person sydd gennym ni mewn golwg?

Rydym yn recriwtio! Rydym yn chwilio am chwe Chynorthwy-ydd Personol i weithio mewn ardaloedd ledled Cymru.

Dyma gyfle gwych i ddefnyddio sgiliau trefnu ardderchog i helpu #TîmCNC i greu newid go iawn i'r amgylchedd yng Nghymru! Byddwch yn darparu'r lefel uchaf o gymorth proffesiynol, gweinyddol ac ysgrifenyddol i uwch swyddogion a chyfarwyddwyr Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Bydd hyn yn eu helpu i gyflawni eu dyletswyddau mewn modd amserol ac effeithiol a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio drwy addasu i ddiwallu anghenion #TîmCNC.

Ffion Dempster-Jones yw Cynorthwy-ydd Personol y Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth Cymru ac mae wedi bod yn y swydd ers Ebrill 2018. Yn y blog hwn mae hi'n esbonio pam ei fod yn swydd berffaith ar gyfer person trefnus a llawn cymhelliant.

Beth yw'r swydd?

Mae fy swydd yn amrywiol, a does dim dau ddiwrnod yr un fath. Mae hynny'n rhan o'r rheswm pam rwyf yn mwynhau'r rôl. Yn fy swydd, rwy'n blaenoriaethu, categoreiddio ac adnabod terfynau amser a gwybodaeth. Gall hyn fod ar gyfer pob math o dasgau.

Fy ngwaith i yw cydlynu gwaith Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth Cymru i sicrhau bod yr amrywiaeth enfawr o waith sy'n dod ato yn cael ei gyflawni yn brydlon ac yn y ffordd gywir. Mae hyn yn golygu fy mod yn monitro calendr dyddiol, yn trefnu cyfarfodydd a monitro negeseuon e-bost. Rwy'n helpu pobl eraill i weithio'n effeithiol gyda chydweithwyr a phobl y tu allan i Gyfoeth Naturiol Cymru.

Rwy'n gyfrifol am drefnu ystod eang o gyfarfodydd; o rai wythnosol â nifer fach o staff, i gyfarfodydd blynyddol sydd angen llawer o waith cynllunio a pharatoi. Rwy'n delio â llawer o ohebiaeth rhwng y Pennaeth Gweithrediadau ac aelodau o'r cyhoedd, cydweithwyr a gwleidyddion.

Rwyf hefyd yn cefnogi uwch swyddogion eraill pan fo angen. Mae hyn yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau.

Mae hyn oll yn golygu fy mod yn gweithio'n agos gyda'r Pennaeth Gweithrediadau ar bob agwedd o’i waith. I wneud y swydd hon, mae angen i chi fod yn drefnus iawn, yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol da ac yn gallu datrys problemau.

Rwyf wedi bod yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau mawr. Roedd Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru i yn ymweld â'r Trallwng am ddau ddiwrnod. Roedd gweithgareddau yn cynnwys ymweliad safle, digwyddiad i randdeiliaid ac yna sesiwn gyhoeddus ar yr ail ddiwrnod. Roedd y Bwrdd, y Cadeirydd, y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr yn mynychu ynghyd â rheolwyr Canolbarth Cymru. Arweiniais ar drefnu'r elfennau allweddol. Roedd hyn yn cynnwys gwahodd rhanddeiliaid, coladu dewisiadau cinio, rheoli ar gynhyrchu bywgraffiadau a gweithio gydag ysgrifenyddiaeth y Bwrdd i sicrhau bod y trefniadau yn gweithio’n effeithiol. Fe wnes i gefnogi rheolwyr wrth gynhyrchu'r cyflwyniad.

Mae fy modlonrwydd swydd yn dod o wybod fy mod wedi galluogi Pennaeth Gweithrediadau'r Canolbarth i gyflawni dyletswyddau mewn modd amserol ac effeithiol.

Pam y dylai pobl wneud cais?

Mae rôl y Cynorthwy-ydd Personol yn amrywiol ac yn bleserus gan eich bod yn gweithio ag adrannau o bob rhan o Gyfoeth Naturiol Cymru.

Rwy'n credu y dylai pobl wneud cais oherwydd mae'n swydd sy'n rhoi boddhad ac sy’n heriol. Dyma'r swydd berffaith i bobl sy'n hoffi helpu eraill, sydd â sgiliau trefnu ardderchog ac sy'n gallu datrys problemau er mwyn helpu patrymau gwaith i lifo mor effeithiol â phosib.

Pam Cyfoeth Naturiol Cymru?

Os ydych chi'n edrych i weithio i sefydliad cefnogol sy’n gwobrwyo ymroddiad, CNC yw'r sefydliad i chi.
Roeddwn i eisoes yn edmygu NRW cyn i mi ddechrau fy swydd. Ar ôl bod yma ers dwy flynedd, mae fy mharch at y sefydliad wedi tyfu.

Mae CNC yn cefnogi fy natblygiad personol ac mae ganddynt bolisi gweithio hyblyg sy'n helpu os oes gennych ymrwymiadau teuluol. Maen nhw'n gweithredu yn ôl eu gwerthoedd, "Rydyn ni'n gofalu am ein gilydd a'r bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw."

Pa swyddi sydd ar gael?

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru