Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Hwb ychwanegol i’ch lles yn ystod Wythnos Eithriadol

Bydd pum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cymru’n dathlu Wythnos Eithriadol o’r 17 Medi.

Os nad ydych eisoes yn gwybod am y lleoedd anhygoel yma, dyma efallai'r cyflwyniad sydd ei angen arnoch, edrychwch ar http://www.landscapesforlife.org.uk/. Rhestrir ein Hardaloedd gyda'r holl deulu o AHNE ledled y DU.

Ymunwch yn y dathliadau neu osgowch y torfeydd a mwynhewch: archwiliwch AHNE garw Llŷn lle mae’r llethrau ar hyn o bryd wedi eu gorchuddio gyda grug porffor llachar, a gwyliwch y brain coesgoch yn gwneud campau yn yr awyr. Mwynhewch y morluniau syfrdanol a meini hirion AHNE arfordirol Ynys Môn. AHNE cyntaf Prydain oedd Gŵyr, lle cewch eich adfywio ar draeth trawiadol Rhosili. Mae AHNE Dyffryn Gwy yn pontio’r ffin felly ewch ar daith canŵ a rhwyfwch ar hyd y ffin drwy goetiroedd a dolydd tawel. Cewch olygfeydd panoramig sy’n cynnwys y deisen haenog sef y creigiau Eglwyseg yng Nghastell Dinas Bran ger Llangollen, sydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Lleoedd arbennig gyda chyfleoedd arbennig i fwynhau a chael llonyddwch er mwyn eich lles.

Felly sut mae CNC yn helpu’r partneriaethau AHNE i gadw’r lleoedd hyn yn odidog? Yn debyg i’r Parciau Cenedlaethol o ran ansawdd y dirwedd a gwarchodaeth, mae’r AHNE i gyd yn cael eu rheoli gan dimau bach ymroddedig o fewn yr awdurdodau lleol. Eu gwaith yw rheoli newid er mwyn sicrhau fod y Rhinweddau Arbennig (gwasanaethau diwylliannol neu fuddion, yn ôl ein Deddf yr Amgylchedd newydd) yn parhau i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau. Mae Cydbwyllgor Ymgynghorol sy’n cynnwys rhanddeiliad a CNC yn cwrdd i amlygu pryderon lleol i staff AHNE.

Mae yna lawer rhan o’n gwaith lle rydym yn cydweithio’n agos gyda’r Ardaloedd hyn gan gynnwys rheoli perygl o lifogydd, coedwigaeth, llwybr arfordir Cymru, iechyd a lles, bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd.   Y cyfeiriad strategol ar gyfer pob gweithgaredd rheoli yw’r Cynllun Rheoli 5 mlynedd statudol, ac CNC yw’r sawl ymgynghorir a nhw yn statudol. Rydym yn darparu arweiniad ar beth i’w gynnwys yn y Cynllun yn ogystal â rhywfaint o arian partneriaeth i gyflawni blaenoriaethau a rennir. Ar lefel genedlaethol, mae CNC hefyd yn gweithio'n agos gyda’r Cymdeithas Cenedlaethol o AHNE sy'n hyrwyddo’r Wythnos Rhagorol ac yn cefnogi’r Ardaloedd hyn i gyflawni mwy.

View of a vast landscape of mountains

Mae hanner yr ardaloedd AHNE ar gyfartaledd wedi eu dynodi’n ardaloedd gwarchodedig Ewropeaidd, felly mae yna bwyslais cryf ar gynefinoedd a rhywogaethau, megis torri grug ar Fryniau Clwyd i’r rugiar neu adael i ferlod bori ar Ynys Môn a Gŵyr, i wella’r rhostir. Mae‘r AHNE yn gweithio’n agos gyda CNC, tirfeddianwyr a chyrff cadwraethol er mwyn dod o hyd i gyfleoedd i wella cynefinoedd a holl adnoddau naturiol, er mwyn i ni gyd gael y buddion gorau posibl ohonynt. Ystyriaeth bwysig arall yw treftadaeth ddiwylliannol yr AHNE sy’n ychwanegu ‘n sylweddol at naws arbennig y lle.   Hefyd rydym yn gwybod bod yr AHNE yn dda ar gyfer yr economi, drwy stiwardio ein hadnoddau naturiol ar gyfer datblygiad cynaliadwy, er enghraifft y twf mewn cwmnïau llogi canŵau yn AHNE Dyffryn Gwy. 

Mae CNC yn cynghori AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar gais Gronfa Dreftadaeth y Loteri i wella rheolaeth a chyfleusterau ymwelwyr o amgylch Safle Treftadaeth y Byd Pont Ddŵr Pontcysyllte. Mae’r cais yn ei gyfnod datblygu a bydd yn cymryd 5 mlynedd i gwblhau’r prosiect £2 filiwn. Mae cymunedau lleol a rhanddeiliaid eraill yn gweithio mewn partneriaeth i wneud hwn yn brosiect rhagorol.  

Fe drefnir grwpiau gwirfoddol gan bob AHNE, felly fe allech ddefnyddio eich oriau gwirfoddoli CNC yn eich AHNE lleol gan helpu mewn ystod eang o dasgau e.e. plannu gwrychoedd, cael gwared â phrysgoed neu adeiladu llwybrau. Mae croeso cynnes iawn yn eich disgwyl!

Felly, ble mae eich AHNE agosaf…?

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.