Cyfleoedd gwaith newydd cyffrous i ymuno â #TîmCyfoeth yn ein tîm rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd

Cyfleoedd gwaith newydd cyffrous i ymuno â #TîmCyfoeth yn ein tîm rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd

Rydyn ni'n recriwtio! Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i ymuno â'n tîm Rheoli Perygl Llifogydd a helpu i wneud gwahaniaeth i'r amgylchedd a phobl Cymru?

Rydyn ni eisiau recriwtio ar gyfer nifer o rolau newydd cyffrous, o rybuddio a hysbysu am lifogydd i reoli asedau perygl llifogydd, ac i'n tîm Perygl Llifogydd anhygoel allan ar lawr gwlad ac yn ein swyddfeydd ledled Cymru.


Dewch i gwrdd â Richard Kelland, ein harweinydd sgiliau a datblygu yn y tîm Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd. Yn y blog hwn, mae'n dweud mwy wrthym am y gwaith anhygoel y mae ein tîm yn ei wneud i helpu i amddiffyn cartrefi a chymunedau ledled Cymru rhag llifogydd, a sut brofiad yw bod yn rhan o #TîmCyfoeth.

Pam ymuno â'n tîm Perygl Llifogydd?

Rydw i wedi bod yn rhan o #TîmCyfoeth yn gweithio yn ein tîm Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd am dros ugain mlynedd. Mae'n rhan bwysig iawn o'r gwaith rydyn ni'n ei wneud - mae effaith newid yn yr hinsawdd yn golygu y gallwn ni ddisgwyl gweld stormydd mwy difrifol ac aml, cynnydd yn lefelau’r môr, a chyfraddau uwch o erydiad arfordirol yn y dyfodol. Yn anffodus mae hyn yn golygu cynnydd yn y perygl o lifogydd a'r effeithiau negyddol y mae hynny'n eu cael ar ein pobl, ein heconomi a'n bioamrywiaeth.


Rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod wedi paratoi y gorau gallwn ni i frwydro’r heriau hyn yn y dyfodol. Fel rhan o hynny, rydyn ni'n gobeithio ehangu ein tîm Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd (FCRM). Mae gennym nifer o swyddi cyffrous a heriol ar gael sy'n cwmpasu ystod eang y gwaith rheoli perygl llifogydd a gobeithiwn y bydd cyfleoedd i bobl ag ystod o sgiliau a phrofiad ddod i ymuno â'r tîm dros yr wythnosau nesaf.

Beth yw Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd?


Mae gwaith Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd yn eang iawn. Mae'r gwaith hanfodol a wnawn yn lleihau'r perygl o lifogydd yng Nghymru, dyma ychydig o enghreifftiau yn unig o sut rydym yn gwneud hyn:

• Adeiladu a chynnal asedau amddiffyn rhag llifogydd a chael gwared ar rwystrau o'n hafonydd
• Nodi lefel y perygl llifogydd ar gyfer lleoliadau ledled Cymru trwy ddefnyddio technoleg mapio a modelu newydd
• Monitro a rhagweld lefelau afonydd a llanw. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i rybuddio'r cyhoedd fel y gallant gymryd camau priodol.
• Mae gennym dimau yn barod i weithredu 24/7 i gau llifddorau ac i weithredu pympiau yn ôl yr angen.
• Rydym yn cynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth llifogydd i drafod peryglon llifogydd a pha gamau y dylech eu cymryd i leihau'r perygl.

Pam gweithio yn CNC?

Yn CNC rydym wrth wraidd y gwaith o sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu defnyddio'n gynaliadwy fel y gall cenedlaethau'r dyfodol elwa ohonynt. Mae gan FCRM ei ran i'w chwarae ac rydym yn ceisio rheoli perygl llifogydd trwy ddefnyddio technegau rheoli perygl llifogydd naturiol i storio dŵr yn y dirwedd ac i arafu llif y dŵr sy'n cyrraedd ardaloedd lle ceir perygl yn bellach i lawr yr afon. Rydym hefyd yn frwd dros helpu ein staff i ddatblygu. Pan fyddwch yn ymuno â'r tîm, fy rôl i yw eich helpu chi i adeiladu ar eich sgiliau a'ch cymwysterau presennol ac i ddatblygu eich gyrfa yn y tîm yn y dyfodol.

Pa swyddi sydd ar gael?

Gellir gweld rhestr isod o'r rolau sydd ar gael ar hyn o bryd i wneud cais amdanynt. Byddwn yn diweddaru'r rhain wrth i swyddi newydd godi felly cofiwch ddychwelyd a chadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddaraf!

Rydym yn croesawu ceisiadau am sawl swydd (un ffurflen gais fesul swydd) yn ogystal â cheisiadau am secondiadau. Os oes gennych ddiddordeb mewn secondiad, trafodwch â'ch cyflogwr a chysUwch-gynghorydd Dadansoddi Perygl

Llifogydd ylltwch â CNC cyn gynted â phosibl.

Mae gennym gyfle cyffrous yn y tîm Dadansoddi Perygl Llifogydd sydd wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru. Fel uwch-gynghorydd yn y tîm Dadansoddi Perygl Llifogydd byddwch yn cynhyrchu gwybodaeth amserol a manwl gywir sy'n sail i waith perygl llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru.Byddwch yn arwain ac yn dylanwadu ar waith ein partneriaid proffesiynol, uwch-reolwyr a Llywodraeth Cymru ac yn cyfrannu'n weithredol at is-grwpiau rheoli perygl llifogydd arbenigol wrth ddatblygu polisi a chanllawiau. Mae profiad o reoli prosiectau a chyllidebau drwy fod wedi cyflawni prosiectau mawr a chymhleth yn bwysig, a bydd gennych wybodaeth ardderchog am fodelu hydrolig a dadansoddi hydrolegol (gwybodaeth ymarferol arbenigol am feddalwedd modelu afonol neu arfordirol 1D/2D).

Peiriannydd Perfformiad Asedau

Mae gennym gyfle peirianyddol cyffrous yn y tîm perfformiad asedau lle byddwch yn helpu i sicrhau bod ein hasedau perygl llifogydd yn perfformio i'r lefelau sydd eu hangen nawr ac yn barod i gwrdd â heriau newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol.Byddwch yn gweithio â pheirianwyr eraill yn y tîm i helpu i reoli perygl llifogydd trwy gasglu a dadansoddi gwybodaeth am asedau perygl llifogydd ac i bennu anghenion rheoli asedau ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
Yn eich rôl byddwch yn sicrhau bod egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau.

Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’n Tîm Rhybuddio a Hysbysu ynghylch Llifogydd yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaeth rhybuddio am lifogydd i'r cymunedau mewn perygl o lifogydd yng Nghymru ac rydym yn darparu'r gwasanaeth hwn i dros 120,000 o bobl sydd mewn perygl o lifogydd afonol a llifogydd arfordirol.Fel aelod o'r tîm, byddwch yn rheoli a darparu'r gwasanaeth lleol ar gyfer rhybuddio am lifogydd, ochr yn ochr â bod yn barod ar gyfer pob digwyddiad yn y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau. Bydd angen i chi ddefnyddio eich sgiliau dylanwadu wrth weithio gyda chwsmeriaid, ac wrth sefydlu partneriaethau yn lleol. Bydd hefyd angen i chi ystyried egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn eich gwaith.

Cynghorydd Rheoli Data

Mae gan yr adran rheoli perygl llifogydd a digwyddiadau swydd wag ar gyfer Cynghorydd Rheoli Data o fewn y Grŵp Rheoli Asedau Perygl Llifogydd.Eich prif gyfrifoldeb fydd datblygu a chyflawni cynllun rheoli data ar gyfer AMX, sef cronfa ddata rheoli asedau Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae natur drawsbynciol yn perthyn i'r gwaith, a bydd deiliad y swydd ynghlwm wrth sawl set ddata a thasgau sy'n ymwneud â rheoli asedau o dan gyfarwyddyd, a chyda chymorth gwarcheidwad y data.

Cynghorydd Gorfodi Datblygu a Pherygl Llifogydd

Bydd deiliaid y swydd yn diogelu a gwella'r amgylchedd drwy ddull archwilio effeithiol ac effeithlon a chymryd camau gorfodi (lle bo angen) ynghylch troseddau amgylcheddol cymhleth, sy'n benodol i weithgareddau Rheoli Perygl Llifogydd a Dŵr yn unol â Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 a deddfwriaeth berthnasol arall.

Uwch-beiriannydd Perfformiad Asedau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal a chadw dros 4,000 o asedau perygl llifogydd gan gynnwys dros 500km o amddiffynfeydd llifogydd. Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’r tîm perfformiad asedau lle byddwch yn darparu barn dechnegol arbenigol a chyngor ac arweiniad peirianneg technegol arbenigol ar faterion rheoli asedau.Byddwch yn arwain a rheoli’r gwaith o ddatblygu’r Cynllun Tymor Canolig, gan ystyried cynlluniau strategol fel yr ail Gynlluniau Rheoli Traethlin (SMP2), a chyflwyno achosion busnes cadarn i fwrdd y rhaglen yn ôl y galw.Byddwch yn rheoli prosiectau cyfalaf a refeniw, ymgymryd â rôl uwch-ddefnyddiwr, a goruchwylio ymgynghorwyr a chontractwyr ar fframweithiau i sicrhau diwylliant cadarnhaol o ran llesiant, iechyd a diogelwch.

Uwch Beiriannydd - Mid Wales

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’r Tîm Peirianneg Integredig yng Nghanolbarth Cymru. Mae'r ardal weithredol yn gartref i rai o'r afonydd enwocaf yng Nghymru megis afon Gwy, afon Hafren ac afon Teifi. Eich rôl fydd arwain ar ddylunio a chyflawni'r rhaglen cynnal a chadw asedau perygl llifogydd, cynlluniau asedau cyfalaf, prosiectau Rheoli Adnodau Naturiol yn Gynaliadwy a phrosiectau Rheoli Llifogydd yn Naturiol. Byddai rheoli contractau a chontractwyr hefyd yn elfen bwysig o'r rôl. Fel Peiriannydd Gweithrediadau Arweiniol byddech hefyd yn bwynt cyswllt allweddol ar gyfer cyngor ar faterion technegol, iechyd a diogelwch a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn y tîm.Byddech hefyd yn gyfrifol am ddatblygu, profi ac adolygu cynlluniau ymateb ‘ar lawr gwlad’ Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer mynd i’r afael ag argyfyngau yn ystod llifogydd.

Uwch Beiriannydd -Gogledd-orllewin Cymru

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’r Tîm Peirianneg Integredig yng Ngogledd-orllewin Cymru. Mae'r ardal weithredol yn gartref i rai o'r tirweddau enwocaf yng Nghymru yn fewndirol ac ar yr arfordir.
Eich rôl fydd arwain ar ddylunio a chyflawni ar ystod o brosiectau rheoli asedau gan gynnwys rhaglenni perygl llifogydd a chynnal a chadw coedwigaeth, cynlluniau asedau cyfalaf, prosiectau Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy a phrosiectau Rheoli Llifogydd yn Naturiol. Byddai rheoli contractau a chontractwyr hefyd yn elfen bwysig o'r rôl. Fel Peiriannydd Gweithrediadau Arweiniol byddech hefyd yn bwynt cyswllt allweddol ar gyfer cyngor ar faterion technegol ac iechyd a diogelwch yn y tîm. Byddech hefyd yn gyfrifol am ddatblygu, profi ac adolygu cynlluniau ymateb ‘ar lawr gwlad’ Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer mynd i’r afael ag argyfyngau yn ystod llifogydd.

 

Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu

Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o’r tîm i ddarparu ein gwasanaeth rhybuddio am lifogydd. Bydd yn gyfrifol am wella, cynnal a darparu gwasanaeth newydd i gymunedau y nodir eu bod mewn perygl ar draws y de. Bydd yn gyfrifol am baratoi, cynllunio a rheoli ein hymateb i ddigwyddiadau llifogydd trwy sicrhau bod gweithdrefnau lleol yn cael eu cadw’n gyfredol. Bydd hefyd yn gallu paratoi a chyfrannu at ein cynllun hyfforddiant ac ymarfer rheoli digwyddiadau i alluogi ein swyddogion dyletswydd a phartneriaid allanol i fod wedi eu paratoi’n well ar gyfer llifogydd yn rhan o’u hymateb.

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Rhybuddio a Hysbysu am Lifogydd

Rydyn ni'n recriwtio Cynghorydd Arbenigol Arweiniol newydd i arwain y gwaith o ddatblygu polisi a strategaeth rhybuddio a hysbysu am lifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ac i drawsnewid a gwella ein gwasanaethau rhybuddio a hysbysu am lifogydd yn barhaus. Bydd deiliad y swydd yn arwain rhaglenni gwaith i wella'n gwasanaethau a darparu cyngor technegol ac arbenigol yn fewnol ac yn allanol ar bolisi, systemau a data rhybuddio am lifogydd. Bydd hefyd yn gyfrifol am gomisiynu ymchwil a gwerthuso tystiolaeth.

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol ar gyfer Darogan Llifogydd

Rydyn ni'n recriwtio Cynghorydd Arbenigol Arweiniol newydd i arwain y gwaith o ddatblygu polisi a strategaeth darogan llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru a thrawsnewid a gwella ein galluoedd darogan llifogydd yn barhaus. Bydd deiliad y rôl yn arwain rhaglenni gwaith i wella'n galluoedd a darparu cyngor technegol ac arbenigol arweiniol mewnol ac allanol. Bydd hefyd yn gyfrifol am gomisiynu ymchwil a gwerthuso tystiolaeth.

Cynghorydd Arbenigol, Rhybuddio a Hysbysu am Lifogydd

Rydym yn recriwtio Cynghorydd Arbenigol newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu polisi a strategaeth rhybuddio a hysbysu am lifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ac arwain, neu gyfrannu at gyflawni prosiectau i wella gwasanaethau. Bydd deiliad y swydd hefyd yn darparu cyngor technegol ac arbenigol yn fewnol ac yn allanol ar bolisïau, systemau a data rhybuddio am lifogydd.

Swyddog Rhybuddio a Hysbysu am Lifogydd

Rydym yn recriwtio Swyddog newydd i ddarparu cymorth technegol, rhaglen a phrosiect i'r tîm newydd hwn. Mae dwy swydd eisoes ar waith yn y tîm a chaiff tair swydd newydd, gan gynnwys yr un hon, eu llenwi yn yr hydref.
Bydd y rôl hon yn cefnogi tîm sy'n tyfu a fydd yn cyflawni rhaglen waith uchelgeisiol i wella'n gwasanaethau rhybuddio a hysbysu am lifogydd dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys ystyried gwersi a ddysgwyd yn ystod ein llifogydd difrifol diweddar yng Nghymru. Bydd y tîm hefyd yn arwain gwaith i gyflawni System Rhybuddio am Lifogydd newydd pan fydd ein gwasanaeth cyfredol sydd wedi'i gontractio'n dod i ben yn 2022. Bydd hyn yn cynnwys gweithio'n agos drwy ein partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr yn ogystal â chyda chwsmeriaid yng Nghymru er mwyn sicrhau bod unrhyw system newydd yn wydn, yn diwallu anghenion cwsmeriaid ac yn ystyried y newidiadau diweddaraf mewn technoleg

x 4 swydd Gweithlu Integredig

Mae gennym nifer o benodiadau tymor penodol yn ein timau Gweithlu Integredig ar draws pob rhan o Gymru. Fel aelod o dîm y Gweithlu Integredig byddwch yn cynnal gweithgareddau cynnal a chadw ac yn helpu i gyflawni ein prosiectau cyfalaf ar y safleoedd. Mae hyn yn cynnwys gweithio ar asedau perygl llifogydd ac ar asedau eraill yr ydym yn berchen arnynt ac yn eu cynnal.
Mae ymateb i ddigwyddiadau yn rhan hanfodol o rôl FCRM. Elfen allweddol o'ch gwaith yn nhîm y Gweithlu Integredig fydd cynnal gweithgareddau ymateb brys fel gweithredu pympiau a chau llifddorau yn ôl yr angen.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru