Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ewch allan i'r awyr agored gyda'n tîm yng ngogledd-orllewin Cymru

Group picture of the North West Wales Recreation team

Daeth dros 710,000 o ymwelwyr i’n safleoedd ym Mharciau Coedwig Niwbwrch, Coed-y-brenin a Gwydir erbyn diwedd yr haf eleni. Erbyn diwedd y flwyddyn, rydym yn disgwyl y bydd hyd at filiwn o ymwelwyr wedi mwynhau manteision iechyd a llesiant treulio amser yn yr awyr agored, gan helpu i roi hwb i'r economi leol.

Gyda thros 360km o lwybrau a adeiladwyd at y diben â chyfeirbwyntiau ar gyfer beicio, rhedeg, cyfeiriannu a cherdded yng ngogledd-orllewin Cymru, mae gan ein tîm hamdden lawer o waith i'w wneud!

Mae'r tîm gweithgar iawn hwn yn gyfrifol am ofalu am ein safleoedd fel bod ymwelwyr yn cael profiad gwych a diogel. Maent wedi cwblhau prosiectau penigamp, ac wedi gweithio gydag elusennau, busnesau lleol, grwpiau cymunedol, trefnwyr digwyddiadau, criwiau ffilm a gwirfoddolwyr gwych.

Dyma gipolwg ar yr hyn maent wedi bod yn ei wneud eleni…

Sicrhau bod amser i'w dreulio yn yr awyr agored

Gan Nia Davies (Ceidwad Hamdden), Grace Sanderson (Cynorthwy-ydd yn y Ganolfan Ymwelwyr a Cheidwad Hamdden) a Megan Thorman (Cynorthwy-ydd yn y Ganolfan Ymwelwyr).

Mae wedi bod yn flwyddyn gyffrous arall i ni yng Nghoed-y-brenin. Rydym wedi cynnal pum ras rhedeg, tri digwyddiad beicio mynydd, tri diwrnod arddangosiadau beicio mynydd a sawl cwrs rhedeg a beicio.'The Tempest' gan Taking Flight Theatre

Fel cynorthwywyr yn y Ganolfan Ymwelwyr, rydym hefyd wedi trefnu sioeau theatr, fel cynhyrchiad penigamp o The Tempest gan Taking Flight Theatre (yn y llun), marchnad, gweithgareddau Ceidwaid Iau, ac ymweliad gan ein holl grwpiau cylch lleol.  

Cynhelir ein Ffair Nadolig ddydd Sul 26 Tachwedd. Bydd stondinau bwyd a chrefftau, groto Siôn Corn, a gweithgareddau crefftau i blant.

Mae ein llwybrau rhedeg wedi bod yn arbennig o boblogaidd, gyda thros 2,800 o redwyr yn cymryd rhan yn y rasys yng Nghoed-y-brenin. Mae ein busnes tenant, Run Coed y Brenin, hefyd wedi cynnal clwb rhedeg i blant eleni o'r enw 'Academi', sydd wedi bod yn llwyddiannus tu hwnt!

Mae'r cynnydd yn niferoedd a digwyddiadau'n golygu bod yn rhaid i ni wneud gwaith cynnal a chadw a gwella mwy rheolaidd. Rydym wedi gwneud gwaith ail-wynebu ar y llwybrau rhedeg a cherdded i sicrhau eu bod yn addas. Gosodwyd dau bwynt gwefru trydanol yn y maes parcio fel rhan o'r Prosiect Carbon Bositif.

Rydym yn gobeithio y bydd gweithio gyda phobl, sefydliadau a busnesau gwahanol yn helpu i annog mwy o deuluoedd i ddod i fwynhau parc y goedwig a'r cyffiniau.

Peidiwch â chynhyrfu ac ewch i feicio mynydd

Gan Andy Braund (Ceidwad Beicio Mynydd) a Grace Sanderson (Cynorthwy-ydd y Ganolfan Ymwelwyr a Cheidwad Hamdden).

Mae wedi bod yn flwyddyn gyffrous ar gyfer beicio mynydd yng ngogledd-orllewin Cymru! Yn ogystal â rheolaeth feunyddiol y llwybrau beicio mynydd, rydym hefyd wedi bod yn gweithio ar sawl prosiect newydd.Group of people cycling

Y cyntaf rydym yn gyffrous i gyhoeddi yw ein bod wedi derbyn arian Croeso Cymru i ehangu llwybr y MinorTaur. Dyma lwybr gwych i deuluoedd a phobl ifanc a ddefnyddir fel rhan o ddigwyddiadau, hyfforddiant a diwrnodau allan llawn hwyl.

Rydym yn cefnogi Bwlch Nant yr Arian dros dro wrth gyflwyno'r elfen beicio mynydd. Mae'n bleser gennym hefyd gyhoeddi ein bod wedi sicrhau arian gan Croeso Cymru i adeiladu llwybr beicio mynydd gradd las 9km newydd ym Mwlch Nant yr Arian.

Gwnaethom ddefnyddio data o'n rhifyddion llwybrau yn ein cais ar gyfer arian am y ddau lwybr. Dangosodd fod pobl yn beicio ar lwybr y MinorTaur yng Nghoed-y-brenin 36,000 o weithiau'r flwyddyn. Mewn gwirionedd, dyma'r llwybr beicio mwyaf poblogaidd ar Ystâd Llywodraeth Cymru. Gwnaethom hefyd ddangos sut mae gwelliannau blaenorol i'r llwybr wedi arwain at fwy o ymwelwyr yn dod yma i feicio ac aros yng Nghoed-y-brenin yn hwy.

Un o'r prosiectau eraill gwnaethom weithio arno eleni oedd 'Temtiwr'. Dyma oedd ein penwythnos beicio mynydd cyntaf i fenywod, wedi'i ddylunio i annog menywod o bob gallu i ddod i roi cynnig ar feicio mynydd.

Dyma oedd prosiect cydweithredol rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Beics Brenin, Dyfi Events a Beicio Cymru. Gwnaeth gynnig y cyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant, gweithdai, teithiau tywys a sesiwn holi ac ateb gyda chyn-bencampwr lawr mynydd ac enduro Tracy Moseley.

Mae'r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn ac rydym yn y broses o gynllunio digwyddiad y flwyddyn nesaf!

Hapusrwydd yw mynd allan i'r awyr agored a defnyddio'n llwybrau

Gan Miranda Grant, Ceidwad Hamdden ar gyfer Parc Coedwig Gwydir.

Fi sy'n cael gofalu am barc coedwig hyfryd a phrysur Gwydir, sydd ag amrywiaeth gwych o lwybrau. Yn ddiweddar, rydym wedi ychwanegu dau gwrs cyfeiriannu newydd.orienteering sign

Mae cwrs gwyrdd a chwrs oren byr sy'n dechrau ym Metws-y-coed ac sy'n cynnwys ardal hyfryd Llyn Elsi. Gallwch brynu mapiau o siop awyr agored Cotswold a'r Ganolfan Croeso.

Rydym hefyd yn gwella llwybr pren Coed Tan-dinas ym Metws-y-coed, a fydd yn estyn bywyd y cyfleuster prysur hwn am rai blynyddoedd.

I annog pobl i ddod i ymweld â'r goedwig sydd o amgylch y pentref a cheisio annog pobl i ddefnyddio'r llwybrau mwy anghysbell â chyfeirbwyntiau, rydym yn diweddaru paneli gwybodaeth yng nghanol Betws-y-coed. Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r Ganolfan Croeso leol i helpu i hyrwyddo'n llwybrau a'n safleoedd o amgylch yr ardal hon.

Bob blwyddyn, rydym yn cefnogi amrywiaeth o drefnwyr digwyddiadau sy'n ceisio caniatâd i ddefnyddio'n coedwig a'n safleoedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Yn fwy diweddar, rydym wedi cynnal Treiathlon Llanrwst, Ras Fynydd Melin Trefriw a Rali Cymru'r DU. Gall y rhain olygu llawer o waith cynllunio, yn bennaf i sicrhau bod y llwybrau o safon uchel a heb beryglon, gan weithiau gau ardaloedd er diogelwch ymwelwyr.

Cadw'n lleoedd arbennig yn arbennig

Gan Geraint James, ceidwad hamdden Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynys Llanddwyn a Niwbwrch, a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Abergwyngregyn a Choedwig Beddgelert.

Gall ofalu am safleoedd mor brydferth fod yn waith caled, ond gall cynnwys cymunedau lleol wneud gwahaniaeth mawr. Eleni, gwnaethom gynnal tri diwrnod i wirfoddolwyr gyda Chadwch Gymru'n Daclus lle mae pobl wedi bod yn helpu i gynnal a chadw llwybrau Ynys Llanddwyn. Gwnaethom hefyd gynnal dau batrôl gyda'r nos ym Mharc Coedwig Niwbwrch dros wyliau'r haf, gan chwilio am ymddygiad gwrthgymdeithasol a lledaenu'r gair yn gyffredinol am sut gall pawb helpu i ddiogelu'r ardal.

Mae wedi bod yn flwyddyn ddiddorol, gyda nifer o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal, gan gynnwys Ras Cŵn Sled ym mis Ionawr ar y cyd â Chynghrair Chwaraeon Cŵn Sled Prydain, y Ras Resolution 5k ar y cyd â'r Gymdeithas Strôc, a'r Treiathlon Sandman ym mis Medi. Rydym hefyd wedi croesawu cwmnïau ffilmio ar gyfer rhaglenni ar Netflix, y BBC, S4C ac ITV.

Mae gennym arwyddion newydd yng Nghoedwig Beddgelert ac Abergwyngregyn, a byddwn yn gosod llwybr cyfeiriannu newydd yng Nghoedwig Niwbwrch dros y gaeaf.

view of the sandman triathlon

Waw, o edrych yn ôl, mae wir wedi bod yn flwyddyn lawn i ni yma fel tîm ac i'n holl ymwelwyr! Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i gyflawni, ac i ddarparu cyfleusterau a fydd yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a mwynhau'r awyr agored.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.