Dylunio’r dyfodol

Mi aeth pethau’n dda iawn wrth lansio dyluniad newydd ein gwefan – ac rydw i’n falch o ddweud ei fod wedi plesio. Cawsom adborth dda gan ein staff ac o’r cyhoedd.

NRW splash page

Ein gwefan ar ei newydd wedd

Wrth gwrs, rydyn ni’n gwybod o’r gorau nad oes yr un wefan yn berffaith, ond mae’r cam cyntaf yma wedi llwyddo i godi ein calonnau.

Cawsom rai problemau gyda dolennau oedd wedi torri oedd yn deillio o symud tudalennau o amgylch y safle. Mae’r tîm wedi bod yn gweithio’n galed i ddatrys y rhain, ond os byddwch yn sylwi ar unrhyw beth gadewch inni wybod.

Beth fydd yn digwydd nesaf?
Os meddyliwch chi am wefan fel rhywbeth sy’n cynnwys tair haen, yr unig beth rydyn ni wedi’i wneud hyd yn hyn ydy newid yr haen uchaf – y dyluniad.

Rŵan, rhaid inni newid yr haenau eraill, sef:

  • y cynnwys
  • a’r dechnoleg
Cat saying Content is king

 

 

 

 

 

 

Canolbwyntio ar wella y cynnwys

Pam rydyn ni angen newid y cynnwys yn llwyr?

Ar hyn o bryd, nid yn unig mae’r sefydliad yn cyhoeddi cynnwys ar ei brif wefan, ond mae ganddo hefyd lond lle o wybodaeth ddefnyddiol ar yr hen wefannau a gafodd ei hetifeddu gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn sgil y sefydliadau blaenorol.

Rŵan, mae angen addasu’r hen gynnwys a’r cynnwys newydd i greu un ffynhonnell drefnus. Ar draws yr holl wefannau, mae gennym ni bron i 8,000 o dudalennau o gynnwys wedi’u cyhoeddi ar hyn o bryd. Os ydy gwefan yn cynnwys mwy na 500 o dudalennau, mae hi’n tueddu i fynd yn anodd i’w defnyddio. Os ydych chi’n meddwl fod hon yn dasg anodd, wel rydych chi yn llygad eich lle.

Allwn ni ddim symud ambell dudalen ddethol drosodd:

  • does ’na ddim digon o le i bopeth ar y safle newydd
  • fyddai’r arddull sgwennu ddim yn gyson
  • fyddai hynny ddim yn ymdrin â chylch gwaith ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru

Felly, beth sy’n mynd i ddigwydd?
Rydyn ni am edrych yn ofalus ar yr hyn sy’n rhaid inni ei wneud, defnyddio ein gwybodaeth am yr hyn y mae gennym ni ddyletswydd statudol i’w gyhoeddi, beth yn eich tyb chi sy’n ddefnyddiol, a beth yn ein tyb ni sy’n bwysig inni ei gyhoeddi. Wedyn, mi fyddwn ni’n creu strwythur newydd sbon danlli ar gyfer y safle, yn ogystal â chynnwys newydd. Ella na fyddwn ni’n llwyddo i daro deuddeg yn syth, ond o leiaf mi fydd yn gam mawr ymlaen.

Wrth i ni ddatblygu ein ffordd o feddwl am hyn, byddwn yn rhannu ein cynlluniau a byddem yn croesawu adborth i wneud yn siwr ein bod ar y trywydd iawn.

Mi sonioch chi rywbeth am dechnoleg?
Yn ogystal â gweithio ar gynnwys y wefan, rydyn ni hefyd angen gweithio ar y dechnoleg. Mae’r system rydyn ni’n ei defnyddio y tu ôl i’r llenni ar hyn o bryd i reoli’r cynnwys o gwmpas ers sawl blwyddyn bellach, ac yn nhermau’r we mae hyn yn hen. Bymtheg mlynedd yn ôl, tri dyn mewn garej oedd Google. Rydyn ni angen llwyfan newydd ar gyfer ein gwefan – llwyfan fydd yn medru tyfu wrth i’r sefydliad dyfu.

Wnewch chi ddim sylwi’n syth fod ’na unrhyw beth wedi newid y tu ôl i’r llenni, oherwydd dydyn ni ddim yn bwriadu adeiladu unrhyw swyddogaethau newydd – dim ond disodli’r safle sydd gennym ni ar hyn o bryd. Ar ôl i’r cam yma gael ei gwblhau y gwelwn ni’r manteision, pan fydd modd gwneud y  datblygiadau nesaf mewn ffordd effeithlon a chyflym a dibynadwy – yn hytrach na ddim o gwbl.

A phryd fydd hyn i gyd yn digwydd?
Ein bwriad ar hyn o bryd ydy rhyddhau’r gwaith newydd fis Mawrth 2015. Mae hi’n mynd i fod yn gyfnod prysur i bob un ohonon ni sy’n rhan o’r gwaith, ond y wobr ar y diwedd fydd cael gwefan a fydd, o’r diwedd, yn cynnwys tair haen: dyluniad, cynnwys a thechnoleg – yn barod ar gyfer y dyfodol.

Fe wnawn rannu rhagor ar y blog hwn ar sut mae ein heriau cynnwys a thechnoleg yn datblygu dros y misoedd nesaf.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru