Yn galw ar bob ecolegydd a rheolwr amgylcheddol

gan Mike Willis, Arweinydd y Tîm Cymorth Cadwraeth, Gweithrediadau’r Gogledd, CNC

Mae pob proffesiwn angen cyfle i gysylltu â’u cydweithwyr proffesiynol i drafod materion, syniadau, technegau a sgiliau cyfredol a newydd. Yn fy marn i, mae hyn yn hollbwysig i gynnal a datblygu’r safonau uchaf ym mhopeth a wnawn.

Cafodd y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM) ei sefydlu yn 1991 a dathlodd ei benblwydd yn 25 oed yn 2016. Hwn yw’r prif gorff aelodaeth proffesiynol sy’n cynrychioli ac yn cynorthwyo ecolegwyr a rheolwyr amgylcheddol yn y DU, Iwerddon a thramor.

Ymunais â’r sefydliad yn ystod ei flwyddyn gyntaf tra’r oeddwn yn gweithio mewn llywodraeth leol, ac roeddwn yn awyddus i ddangos bod ecolegwyr mor broffesiynol â chynllunwyr! Yn awr, fel Is-lywydd Cymru, rydw i’n cynrychioli Aelodau Cymru ar Fwrdd CIEEM yn ogystal â gwasanaethu ar yr Awdurdod Cofrestru a’r Pwyllgor Derbyn Aelodau.

Mae CIEEM yn trefnu rhaglen eang o weithdai, gweminarau a chynadleddau er mwyn helpu datblygiad proffesiynol yr aelodau. Ymhellach, mae’r cyhoeddiad chwarterol, “In Practice”, a’r bwletinau electronig rheolaidd yn sicrhau bod yr aelodau’n cael gwybodaeth am faterion technegol.

Yng Nghymru rydym yn cynnal digwyddiadau ac ymweliadau maes rheolaidd sy’n ymdrin â phynciau amrywiol, o dechnegau newydd mewn gwaith maes i sgiliau adnabod rhywogaethau neu dechnegau rheoli tir. Caiff pwyllgor Cymru ei gynorthwyo gan Diana Clark, Swyddog Cymorth Cymru rhan amser a benodwyd yn ddiweddar.

Yn mis Chwefror (8fed a’r 9fed) byddwn yn cynnal cynhadledd yn Llandudno, ar y cyd â PONT, o’r enw “Codi Pontydd rhwng Ffermio a Natur – Pori yn Rhagori”, gyda’r nod o annog ffermwyr, porwyr a chadwraethwyr i gyfuno’u hymrwymiad, eu sgiliau a’u harbenigedd i gyrraedd uchelgais gyffredin, sef cael Cymru fioamrywiol ac amaethyddol hyfyw.

Mae datganoli wedi creu cyfle i gynllunio defnydd tir mewn modd gwirioneddol gynaliadwy, sy’n seiliedig ar wasanaethau ecosystemau. Er mwyn derbyn y sialens, rhaid i Gymru gael gweithwyr proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi’n briodol ac sy’n meddu ar gymwysterau addas er mwyn mynd i’r afael â’r gwaith hwn.

A dyma sut y gall aelodaeth CIEEM gynnig help llaw! Felly, os nad ydych yn aelod eto, bachwch ar y cyfle!

 

 

Gellir cael mwy o wybodaeth am yr aelodau ar wefan CIEEM: http://www.cieem.net/members

Os oes gennych ddiddordeb, mae croeso ichi gysylltu â mi trwy e-bost michael.willis@cyfoethanturiolcymru.gov.uk, neu ffoniwch 0300 065 5270.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru