Dewch at y Bwrdd...

Mae gan nifer o sefydliadau grwpiau o bobl nad ydyn nhw’n aelodau o staff sy’n eu helpu i ystyried sut y mae’r sefydliad yn gweithio, sut y caiff ei redeg a sut y dylai ddatblygu. Cyn bo hir, bydd Llywodraeth Cymru’n chwilio am Aelodau Bwrdd newydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru, er mwyn helpu’r sefydliad i symud yn ei flaen: ydych chi awydd Dod at y Bwrdd?

Yma, mae Dr Madeleine Havard yn rhannu ei phrofiad ac yn taflu goleuni ar yr hyn y mae’r gwaith yn ei gynnwys…

Dros y blynyddoedd rydw i wedi bod yn gysylltiedig ag amryw byd o sefydliadau, nifer o’r rhain yn elusennau a’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n ymwneud â’r amgylchedd. Yn hytrach na gofyn ‘beth maen nhw’n mynd i’w wneud ynglŷn ag U, W neu Y?’, rydw i’n tueddu i feddwl ‘beth alla i ei wneud ynglŷn ag U, W neu Y?’ Yn aml, golyga hyn fy mod yn mynd ati gydag eraill i wneud i bethau ddigwydd, neu ddigwydd yn wahanol!

A sut y deuthum yn Aelod o Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru? Rydw i’n angerddol dros yr amgylchedd, rydw i’n credu ei bod hi’n hollbwysig inni ei warchod er budd pawb yng Nghymru, a thu hwnt, ac yn enwedig ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Felly, beth mae Aelod Bwrdd yn ei wneud? Wel, mae gennym sawl swyddogaeth wahanol, ond yn y bôn rydym yn gwneud dau beth: helpu CNC i wneud y gwaith y cafodd ei sefydlu i’w wneud, a sicrhau ei fod yn gwneud y gwaith hwnnw’n dda. Fel Bwrdd, rydym wedi gwneud ein huchelgeisiau’n glir o’r cychwyn cyntaf – rydym eisiau i CNC arwain Cymru i fod y wlad orau drwy’r byd o ran rheoli ein hamgylchedd a’n hadnoddau naturiol.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, rydym bron iawn wedi cwblhau’r gwaith o uno’r tri sefydliad. Rŵan, rydym yn symud i gam cyffrous iawn, lle gallwn gynllunio prosiectau a fydd yn rheoli adnoddau naturiol mewn ffordd fwy cydgysylltiedig.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gyfrifol am amrywiaeth enfawr o weithgareddau yng Nghymru, o dyfu coed i warchod ein moroedd, o leihau perygl llifogydd i reoleiddio busnesau. Mae yna faterion hynod bwysig a diddorol dros ben yn cael eu trafod yng nghyfarfodydd y Bwrdd bob amser: Sut allwn ni annog datblygiadau sy’n gweithio gyda’r amgylchedd yn hytrach nag yn ei erbyn? Sut ddylen ni weithio gyda phartneriaid i adrodd ar gyflwr adnoddau naturiol? Beth yw’r ffyrdd gorau o reoli ein hafonydd a’u pysgod? Sut allwn ni gynnwys ac adlewyrchu trigolion a lleoedd Cymru yn ein gwaith? A llawer mwy…

Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn gyfrifol am Fil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Bil yr Amgylchedd a’r Bil Cynllunio, heb sôn am y Bil Treftadaeth, yr Adolygiad o Dirweddau Dynodedig a’r adolygiad o gwricwlwm Cymru. Ein sialens ni yw rhoi’r dasg o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy wrth galon a chraidd popeth a wnawn, a rhywbeth a fydd yn hollbwysig yn hyn o beth fydd datblygu cynlluniau rheoli adnoddau naturiol ar gyfer pob ardal yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, mae’r Bwrdd yn cynnwys naw Aelod a Chadeirydd, sydd wedi’u dewis er mwyn dod â safbwyntiau gwahanol, yn ogystal â phrofiadau gwahanol, i’n trafodaethau. Yr hyn sydd gan bob un ohonom yn gyffredin, fodd bynnag, yw ein diddordeb yng ngwaith CNC – ond pwy yng Nghymru sydd heb ddiddordeb o’r fath, pan mae ein hadnoddau naturiol mor bwysig i bob un ohonom?

Un cwestiwn sy’n cael ei ofyn imi’n aml yw ‘sut mae modd dod yn Aelod o’r Bwrdd?’ Yr ateb syml yw trwy gyflwyno cais! Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i fyrddau cyrff cyhoeddus ddod yn fwy cynrychiadol o drigolion Cymru, ac maen nhw’n annog pobl o bob cefndir yng Nghymru i ystyried cymryd rhan. Mi wnes i hynny, a braint fawr oedd cael fy mhenodi. Rydw i wedi cyfarfod â nifer o bobl ymrwymedig ac angerddol, wedi ymweld â safleoedd a phrosiectau gwych, wedi darllen llu o bapurau’n sôn am bynciau diddorol, a gobeithio wedi rhoi cyngor a chanllawiau defnyddiol ynghylch yr hyn, yn fy marn i, y dylai’r sefydliad arloesol yma ei wneud. A hyn oll er mwyn helpu i gynnal a chyfoethogi amgylchedd, trigolion ac economi Cymru

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru