8 peth i'w wybod am ein gwefan newydd ...

Efallai eich bod wedi sylwi bod ein gwefan yn edrych yn wahanol yr wythnos hon. Rydym yn chwilio am ffyrdd i wella ein gwasanaethau ar-lein i gwsmeriaid yn gyson. Gyda’r datblygiad diweddaraf hwn, rydym wedi cyflwyno gwelliannau sylweddol i gynllun cyffredinol y safle - gan ei wneud yn haws i chi ei ddefnyddio (gobeithio).

Mae llawer i’w wneud eto i adolygu a gwella’r cynnwys – ond dyma rai pethau dydd wedi newid...

  1. Mae’n canolbwyntio ar y prif dasgau. Mae gennym nifer o gwsmeriaid gwahanol sy’n defnyddio’r safle ar gyfer gwahanol bethau. Dylai’r cynllun newydd wneud pethau’n haws i’w canfod, yn enwedig y tasgau y mae pobl angen eu gwneud yn fwy aml. Edrychwyd ar ddadansoddiadau o’r tudalennau a gyrchwyd fwyaf, y termau y chwiliwyd amdanynt fwyaf, adborth cwsmeriaid a thystiolaeth ynglŷn â beth mae pobl yn cysylltu â ni fwyaf yn ei gylch. Roedd hyn yn ein galluogi i adnabod y prif dasgau y mae pobl sy’n ymweld â’r safle yn chwilio amdano a chynlluniwyd y safle o gwmpas y rheini
  2. Tudalen gartref newydd - tynnwyd ymaith y teils a chyflwynwyd “dewislen fawr” y gallwch ei chyrchu drwy hofran (neu glicio os ydych ar lechen neu ffôn symudol) i lywio drwy’r adrannau gwahanol. Rydym hefyd wedi cynnwys mynediad cyflym i’r 10 tasg fwyaf poblogaidd y mae pobl yn ymweld â’r wefan ar eu cyfer - mae’r rhain yn debygol o newid drwy gydol y flwyddyn
  3. Rydym wedi ail-ddylunio trefn y cynnwys i chwech prif adran - canllawiau a chyngor, tystiolaeth a data, trwyddedau a chaniatadau, ar grwydr, llifogydd ac amdanom ni. Yn ogystal rydym wedi cyflwyno mwy o groesgyfeirio rhwng yr adrannau hyn, gan fod llawer o gysylltiad rhyngddynt
  4. Mae “Chwilio” yn gweithio’n well o lawer – mae’r canlyniadau a ddangosir yn fwy cywir ac yn gyflymach. Mae’n haws i’w weld ar y dudalen gartref ac wrth symud o amgylch y safle
  5. Mae yna fap newydd i ganfod lleoedd i ymweld â nhw – mae’n dangos coetiroedd a rhai gwarchodfeydd natur a llwybrau i’w harchwilio ac yn cynnwys manylion am unrhyw rwystrau neu waharddiadau mewn lle ar dir mynediad agored
  6. Efallai na fydd fformat rhai tudalennau yn berffaith ar hyn o bryd – wrth fewnforio cynnwys i’r dyluniad safle newydd, bydd gosodiad rhai tudalennau cynnwys yn edrych yn rhyfedd. Efallai bydd rhai lluniau allan o le. Rydym yn gweithio arnynt mor gyflym ag y gallwn – byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda!
  7. Efallai bydd angen gwirio dolenni yn eich blwch ffefrynnau – Drwy newid strwythur y safle, mae tudalennau wedi symud, felly bydd y cyfeiriad gwe manwl (‘url’) wedi newid. Efallai, os byddwch yn dilyn dolenni o lythyrau, dogfennau neu wefannau partner, bydd ‘tudalen gwall 404’ yn ymddangos. Os bydd hyn yn digwydd, teipiwch enw’r hyn rydych yn chwilio amdano yn y blwch chwilio – a dylech weld y dudalen yn ymddangos yn y canlyniadau
  8. Mwy o luniau ac yn fwy deniadol – gobeithio y cytunwch, gyda’r dyluniad newydd a gwell defnydd o ddelweddau, bod y safle newydd yn arddangos amgylchedd anhygoel Cymru ar ei orau – yr amgylchedd rydym i gyd yn gweithio’n galed i’w warchod a’i wella

Roedd hwn yn ymdrech fawr gan y tîm, gyda llawer o fewnbwn gan gydweithwyr o dimau gwahanol ac adborth gan dros 100 o gwsmeriaid allanol a gymerodd ran yn ein harolwg ar-lein.

Rydym wedi bod yn ffodus o gael gweithio gyda dwy asiantaeth ddigidol leol arbennig - tîm ardderchog o ddylunwyr yn S8080 yn Abertawe a’r datblygwyr gwych yn Method4 yng Nghaerdydd.

Rydym yn ymwybodol bod problemau gyda arddangos y to bach ar rai dyfeisiau, rydym yn gobeithio y bydd hyn wedi ei sortio yforu.

Beth nesaf?

Nawr mae’r dyluniad newydd gennym, byddwn yn dechrau adolygu cynnwys y safle ac yn canolbwyntio ar y tasgau y mae ein cwsmeriaid eisiau.  

Byddai’n dda clywed beth yw eich barn am y newidiadau a wnaethpwyd – gallwch roi adborth ar ein ffurflen ar-lein, yr adran blogiau, neu anfon e-bost at gwefan@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru