Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Pam gweithio i ni?

Rydyn ni’n cyflogi tua 1,900 o bobl mewn lleoliadau ar draws Cymru. Mae ein gweithwyr yn cynnwys gwyddonwyr, peirianwyr, coedwigwyr, rheolwyr amgylcheddol ac arbenigwyr hamdden ac addysg.

Rydyn ni’n gweithio gyda chymunedau a mudiadau lleol i wella a diogelu’r amgylchedd naturiol yng Nghymru.

Os oes diddordeb gyda chi mewn gweithio i ni, gallwch weld rhestr o’r holl gyfleoedd ar y tudalennau swyddi gwag a chynllun prentisiaethau.

Beth allwn ni ei gynnig

  • cyflog cystadleuol
  • cynllun pensiwn hael yn seiliedig ar enillion cyfartalog dros yrfa
  • gwyliau blynyddol o 28 diwrnod, yn cynyddu i 33 diwrnod dros bum mlynedd
  • hawl i absenoldeb arbennig mewn amgylchiadau eithriadol
  • absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu
  • amrywiaeth o opsiynau gweithio hyblyg, yn cynnwys amser hyblyg – bydd y rhain yn dibynnu ar anghenion busnes ond rydyn ni’n anelu at eich helpu i gyflawni cydbwysedd gwaith/bywyd positif
  • buddiannau iechyd galwedigaethol, yn cynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gwasanaethau gofal llygaid
  • cynllun talebau gofal plant

Cyfle cyfartal i bawb

Mae tegwch yn y gwaith a gwaith da yn mynd law yn llaw. Trwy fynd i’r afael â gwahaniaethu, rydyn ni’n anelu at ddenu, cymell a chadw ein gweithlu amrywiol.

Mae cael gwared ar wahaniaethu yn rhoi cyfle cyfartal i bawb weithio a datblygu eu sgiliau.

Rydyn ni’n gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol, fel Stonewall, i’n helpu i gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb. Trwy weithio gyda phartneriaid allanol, rydyn ni’n gallu elwa ar wybodaeth gyffredin a safonau arfer gorau.

Rhagor o wybodaeth am ein gwaith at gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.