Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dadansoddwr Cymorth Cymwysiadau

Dyddiad Cau: 29 Mehefin 2018 | Lleoliad: Bangor neu Gaerdydd | Cyflog: £24,528 - £28,215
 • Cyfarwyddiaeth: Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
 • Tîm: Tîm Cymorth Cymwysiadau
 • Lleoliad: Bangor neu Gaerdydd
 • Rhif y swydd: 103023
 • Yn atebol i: Arweinydd y Tîm Cymorth Cymwysiadau
 • Yn atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol: Ddim yn berthnasol

Diben y swydd:

Yn gweithio i Arweinydd y Tîm Cymorth Cymwysiadau, disgwylir i'r Dadansoddwr Cymorth Cymwysiadau ddarparu cymorth technegol mewn perthynas â holl gymwysiadau byw CNC o fewn fframwaith ITIL a model gweithredu diffiniedig y Tîm Cymorth Cymwysiadau, i ddarparu gwasanaeth rhagorol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Cyfrifoldebau:

Pennu cyfeiriad

 • Gweithio gyda'r Uwch Beiriannydd Cymorth Cymwysiadau a'r Peirianwyr Cymorth Cymwysiadau fel y bo angen i ddatblygu a chynnal gweithdrefnau cymorth safonol a dogfennau eraill yn ôl y gofyn
 • Gweithio gydag Arweinydd y Tîm Cymorth Cymwysiadau a'r Tîm Cymorth Cymwysiadau yn gyffredinol i gynnal strategaeth cymorth cymwysiadau gyffredinol sy'n cyd-fynd â'r fframwaith ITIL a model gweithredu targed y Tîm Cymorth Cymwysiadau

Sicrhau canlyniadau

 • Cynorthwyo Arbenigwyr Maes Pwnc y timau wrth ddarparu cymorth a chynnal a chadw'r holl gymwysiadau
 • Gweithio o fewn fframwaith ITIL i roi cymorth ar gyfer cymwysiadau parod masnachol (COTS) a chymwysiadau pwrpasol a ddefnyddir o fewn CNC
 • Gweithio gyda'r Rhaglen fel y bo angen i becynnu/datblygu/profi cymwysiadau
 • Cynnal gwiriadau cylchynu ar amgylchoedd cymwysiadau/meddalwedd ac adrodd i uwch aelodau'r tîm ynghylch canfyddiadau
 • Darparu cymorth o ran defnyddio cymwysiadau/cyflwyno newidiadau meddalwedd/rhyddhau meddalwedd trwy'r prosesau ffurfiol ar gyfer rheoli newid a phrosesau cyflwyno gwasanaeth
 • Gweithio gyda thrydydd partïon i gyflwyno ceisiadau am newid
 • Cynorthwyo gyda'r broses o integreiddio a rhyddhau nodweddion newydd cymhwysiad/meddalwedd i amgylcheddau Busnes Fel Arfer, gan sicrhau bod yr holl feini prawf derbyn gwasanaeth a'r hyn y gellir ei gyflawni'n weithredol wedi cael eu bodloni
 • Cynnal gwaith ar dasgau rhagweithiol, adweithiol a threfn gwaith / Tasgau Prosiect a drefnir gan uwch aelodau'r tîm
 • Ymateb i ofynion rhanddeiliaid o fewn amserlenni y cytunir arnynt a gweithio'n unol â chytundebau lefel gwasanaeth
 • Cydgysylltu a chyfathrebu â rhanddeiliaid sydd wedi cael eu heffeithio yn unol â'r broses o reoli digwyddiadau
 • Cefnogi gweithgareddau cynnal a chadw sy'n effeithio ar gymwysiadau cynhyrchu
 • Cefnogi systemau critigol sy'n ymdrin â data sensitif a pherchnogol

Meithrin perthnasau

 • Cynnal cydberthnasau proffesiynol â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys unrhyw drydydd parti a chyflenwyr strategol perthnasol
 • Cynorthwyo gyda'r gwaith o drefnu Profion Derbynioldeb Cymwysiadau i Ddefnyddwyr CNC

Sicrhau llywodraethu effeithiol

 • Sicrhau y tynnir sylw at unrhyw risgiau a nodir
 • Sicrhau bod ansawdd y Gwasanaeth yn cael ei gynnal i holl gwsmeriaid gwasanaethau CNC
 • Sicrhau bod cymwysiadau a gwasanaethau CNC yn cael eu cynnal yn gyfredol i fersiynau mwyaf diweddar y feddalwedd berthnasol er mwyn cydymffurfio â Chod Cyswllt CNC
 • Dilyn Proses Newid a Rhyddhau CNC wrth ddiffinio, cynllunio a gweithredu newidiadau er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar y gwasanaeth a chadw at gytundebau lefel gwasanaeth
 • Dilyn proses a gweithdrefnau Rheoli Digwyddiadau a Phroblemau CNC wrth gofnodi a datrys galwadau a aseinir i'r Tîm Cymorth Cymwysiadau
 • Cynnal catalog gwasanaeth Busnes Fel Arfer cyfredol
 • Creu, cynnal a diweddaru cyfarwyddiadau gwaith ar gyfer datrys problemau a chefnogi cymwysiadau
 • Cyflawni trosglwyddiadau sifft dyddiol i gymheiriaid a rheolwyr ar draws lleoliadau niferus

Datblygu pobl a thimau

 • Darparu cymorth, hyfforddiant a mentora i'r Prentisiaid sy'n gysylltiedig â'r Tîm Cymorth Cymwysiadau yn seiliedig ar brofiad blaenorol

Meini Prawf Penodol i’r Swydd 

 1. Profiad o gefnogi ac Office 365, SharePoint Online a CRM Dynamics Online
 2. Profiad o weithio o fewn amgylchedd Azure
 3. Profiad o ddatblygu o fewn JavaScript, JQuery
 4. Gwybodaeth am y canlynol HTML 5, CSS, MS SQL

Gofynion y Gymraeg:

Rhoddwyd ystyriaeth briodol i ofynion y swydd hon o ran yr iaith Gymraeg, a'r sgiliau sydd eisoes gan y tîm. O ystyried hyn, mae gofynion y Gymraeg ar gyfer y swydd hon ar Lefel 1.

Gwybodaeth ychwanegol:

Bydd angen i chi weithio yn ôl patrwm sifft hyblyg i gyflenwi oriau'r gwasanaeth rhwng 8am i 6pm. Bydd gofyn hefyd i chi weithio dros y penwythnos pan fo angen er mwyn diwallu anghenion y busnes. Bydd hefyd angen i chi weithio yn ôl rota amser penodol yn darparu Gwasanaeth TGCh 'y tu allan i oriau' at lefel y cytunir arni.

Gwybodaeth am yr Hysbyseb Swydd

 • Math o gontract: Parhaol
 • Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos
 • Cyflog: £24,828.00 yn cynyddu i £28,215.00 y flwyddyn
 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29 Mehefin 2018
 • Cynhelir y cyfweliadau ar: Dyddiad i'w gadarnhau

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:

Cyn gwneud cais am y swydd hon, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y Canllawiau i Ymgeiswyr.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis sylfaenol.

Rydym yn gyflogwr delfrydol am ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.