Pam gweithio i ni?

Rydyn ni’n cyflogi tua 1,900 o bobl mewn lleoliadau ar draws Cymru. Mae ein gweithwyr yn cynnwys gwyddonwyr, peirianwyr, coedwigwyr, rheolwyr amgylcheddol ac arbenigwyr hamdden ac addysg.

Rydyn ni’n gweithio gyda chymunedau a mudiadau lleol i wella a diogelu’r amgylchedd naturiol yng Nghymru.

Os oes diddordeb gyda chi mewn gweithio i ni, gallwch weld rhestr o’r holl gyfleoedd ar y tudalennau swyddi gwag a chynllun prentisiaethau.

Beth allwn ni ei gynnig

  • cyflog cystadleuol
  • cynllun pensiwn hael yn seiliedig ar enillion cyfartalog dros yrfa
  • gwyliau blynyddol o 28 diwrnod, yn cynyddu i 33 diwrnod dros bum mlynedd
  • hawl i absenoldeb arbennig mewn amgylchiadau eithriadol
  • absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu
  • amrywiaeth o opsiynau gweithio hyblyg, yn cynnwys amser hyblyg – bydd y rhain yn dibynnu ar anghenion busnes ond rydyn ni’n anelu at eich helpu i gyflawni cydbwysedd gwaith/bywyd positif
  • buddiannau iechyd galwedigaethol, yn cynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gwasanaethau gofal llygaid

Manteision a weithio i ni

Cyfle cyfartal i bawb

Mae pob un ohonom yn Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwych i bawb yng Nghymru.   Mae parchu a gwerthfawrogi gwahaniaeth yn helpu i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau sy’n adlewyrchu anghenion a phrofiadau ein staff a’r bobl rydym yn eu gwasanaethu.

I gyflawni hyn, mae angen gweithlu gyda’r ‘cymysgfa gorau phosibl’ o dalent bresennol ac yn y dyfodol.  Drwy ‘cymysgfa gorau phosibl’, rydym yn golygu bod arnom angen pobl sydd yn dod  o bob cefndir, du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig, LHD, trawsryweddol neu anneuaidd, ifanc, hen a’r rhai hynny gydag amhariadau, i enwi ond ychydig.

Mae pobl yn perfformio’n well pam maent yn medru bod nhw eu hunain a gwyddom fod hyn o fudd i’r unigolyn a’n sefydliad, ac felly mae gennym grwpiau cymorth rhwydwaith staff, polisïau sy’n cynnwys pawb a’r nodweddion gwarchodedig ynghyd ag uwch reolwyr ac aelodau’r Bwrdd sy’n hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Cewch wybod rhagor am ein rhwydweithiau staff yma.

Diweddarwyd ddiwethaf