Arweinydd Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff (Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi)

Dyddiad Cau: 12 Chwefror 2023 | Cyflog: £41,150 - £46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Plas yr Afon, Llaneirwg, Caerdydd

Math o Gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Patrwm Gwaith: Llawn Amser, 37 Awr yr wythnos. Dydd Llun i Dydd Gwener

Rhif Swydd: 202452

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r Swydd

Ym mis Hydref 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chyllideb Carbon Sero Net 2 (2021-2025).  Mae'r strategaeth hon yn nodi nifer o bolisïau a chynigion ar draws pob sector ac yn rhoi ffocws clir ar y sector gwastraff ar gyfer safleoedd tirlenwi.

Bydd y rôl weithredol hon yn arwain CNC yn y gwaith o gyflawni Sero Net 2, drwy'r Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi (LERP), ac yn canolbwyntio'n benodol ar effaith safleoedd tirlenwi, y rhai sydd wedi cau a’r rhai sy’n weithredol.

Byddwch yn arwain tîm fel arbenigwr nwyon tirlenwi. Byddwch yn cynllunio ac yn cyflawni cyfres o archwiliadau manwl o nwyon tirlenwi gyda'r nod o gynyddu cyfraddau atafaelu a dinistrio/defnyddio nwyon tirlenwi mewn safleoedd tirlenwi gweithredol a rhai sydd wedi cau, gan gynnwys camau dilynol.

Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys gwaith i wella lefel y ddealltwriaeth o ffaglu nwyon safleoedd tirlenwi ym mhob safle perthnasol, gyda'r bwriad o sicrhau allbynnau model allyriadau nwyon tirlenwi cenedlaethol MELMOD i gyflwyno darlun mwy cywir o allyriadau o'r sector. Byddwch yn gweithio i ddeall effaith newid ffrydiau gwastraff ar ansawdd a chynhyrchiant allyriadau nwyon tirlenwi ac yn archwilio'r opsiynau ar gyfer mynd i'r afael â'r ffrydiau gwastraff allweddol a nodir yn MELMOD fel y rhai sy’n cyfrannu fwyaf at gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys

 • Gweithredu fel arweinydd technegol cenedlaethol arbenigol CNC ar gyfer sectorau penodol neu faterion technegol.
 • Gweithredu fel mentor technegol ac ymgynghorydd i aelodau'r tîm.
 • Cymryd rhan yn natblygiad cynlluniau gwaith tîm a chyflawni unrhyw gamau y cytunwyd arnynt er mwyn cyfrannu at gynllunio a chyflawni busnes.
 • Gweithio gyda Gweithredwyr i ddatblygu strategaethau rheoleiddio tymor canolig ar gyfer y gweithfeydd, gan gynnwys ymgysylltu ag uwch reolwyr a swyddogion gweithredol o fewn cwmnïau, i sicrhau buddion lluosog.
 • Arwain ein hymateb yn rheolaidd i achosion/materion mawr neu ddadleuol a gweithredu fel rheolwr cyfrif ar gyfer rhanddeiliaid allweddol.
 • Cyfrannu at waith sector a grwpiau sector traws-asiantaeth yn ôl yr angen er mwyn helpu i fabwysiadu dulliau rheoleiddio cyson a lledaenu arferion da er budd yr amgylchedd. Pan fo’n briodol, gweithredu fel arweinydd CNC ar gyfer sectorau technegol penodol.
 • Bydd gofyn cymryd rhan mewn grwpiau technegol/strategol neu gynrychioli CNC ar fforymau allanol e.e. grwpiau sector rheoleiddwyr y DU. Bydd y mathau hyn o grwpiau yn cytuno ar strategaeth reoleiddio sy'n benodol i'r sector ar lefel Cymru, y DU neu Ewrop.
 • Datblygu cysylltiadau gweithio ar draws cyfarwyddiaethau a thrwy hynny gyfrannu at ddatblygu unrhyw bolisïau perthnasol sy'n gysylltiedig â diwydiant Llywodraeth Cymru.
 • Gweithio gyda'r Tîm Trwyddedu i gynorthwyo'r broses adolygu trwyddedau barhaus mewn ymateb i ddiweddariadau BREF a chyhoeddi Casgliadau BAT.
 • Rhyngweithio ag arbenigwyr rheoleiddio eraill yn CNC i hyrwyddo arferion rheoleiddio cyson.
 • Cefnogi cynghorwyr Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu ar lefel weithredol.
 • Asesu cydymffurfiaeth mewn gweithfeydd, safleoedd COMAH, safleoedd gwastraff a safleoedd sy'n trin sylweddau ymbelydrol.
 • Bydd gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, Profiad & Gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Aelodaeth broffesiynol.
 2. Profiad o weithio ar draws ystod eang o sectorau diwydiannol perthnasol.
 3. Sgiliau hyfforddi a mentora.
 4. Profiad o reoli materion cynhennus a chysylltu â'r gymuned a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd.
 5. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau busnes masnachol.
 6. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan egluro materion cymhleth ac ennyn cefnogaeth trwy ddylanwadu.
 7. Gwybodaeth a phrofiad helaeth o brosesau rheoleiddio a gorfodi a rheoli digwyddiadau.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol cymhleth ar lefel uwch, sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc.
 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi lefel uchel o wybodaeth, gyda hygrededd personol a phroffesiynol ar gyfer gweithredu fel yr arbenigwr yn CNC, ar lefel genedlaethol, ac yn y sector ehangach. Mae'n bosibl y bydd gofyn i ddeiliad y swydd fod yn dyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus. Bydd deiliaid y swyddi'n darparu cyngor technegol i wneuthurwyr penderfyniadau sy’n cael effaith ar lefel genedlaethol, nad yw o bosib wedi'i ddiffinio yn y polisïau neu arweiniad presennol.
 • Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor gwrthrychol i eraill ar faterion arbenigol sy’n seiliedig ar wybodaeth a phrofiad manwl. Bydd deiliad y swydd yn cadw’n gyfredol â’r datblygiadau a newidiadau o fewn ei feysydd technegol/arbenigol, ac yn dehongli a defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf fel y bo'n briodol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes, yn sgil gweithio mewn nifer o wahanol sefydliadau neu mewn rolau gwahanol o fewn un sefydliad. Mae sgiliau mentora yn ofynnol ar y lefel hon.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn polisi strategaeth ehangach CNC.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth sy’n aml yn gymhleth iawn, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i bobl eraill ar bob lefel.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyfrifol am gyflawni prosiectau'n llwyddiannus a mynd i'r afael â materion heriol o fewn ei raglen waith ei hun heb lawer o oruchwyliaeth. Caiff y gwaith ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Mae’n bosibl y bydd angen iddo addasu blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reolaeth weithredol gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid. Bydd yn meddu ar ddealltwriaeth o bolisïau CNC a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Mae’n bosibl y bydd penderfyniadau a wneir yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion, ac mae'n bosibl na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith. Efallai y bydd problemau wynebir yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad, a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol, ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith a dylanwad ar lefel ganolig i uchel, a fydd yn parhau dros y tymor canolig i’r tymor hir yn gyffredinol. Bydd yr effaith ar lefel genedlaethol.
 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith fel arbenigwr ar lefel genedlaethol neu fel arweinydd y sector, yn fewnol ac allanol, a bydd ei ddylanwad ar lefel weithredol uwch.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith dros y tymor canolig i’r tymor hir, yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i ymgysylltu â phobl ar draws y sefydliad er mwyn cyflawni strategaethau a pholisïau yn y ffordd fwyaf effeithlon. Y gallu i drafod materion polisi technegol, arbenigol neu fanwl iawn, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Y gallu i gyfathrebu ar lefel uchel, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn fewnol ac yn allanol, ac ar lefel weithredol uwch.  Bydd hyn yn gymhleth iawn, gan ofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo ar lefel uwch. Efallai y bydd hyn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno yn ystod cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor technegol neu arbenigol cymhleth ar lefel uchel, gan gynnwys newidiadau a mewnbwn deddfwriaethol. Y gallu i lywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn iddo feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni, contractau ac ati sy'n gymhleth ac yn dechnegol. Bydd dogfennau'n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Mae'n debygol y ceir canlyniadau niweidiol os yw'r dogfennau'n anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i gyrchu data a chynnwys o sawl lleoliad, gan ofyn am rywfaint o ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros y tymor hwy.

Manteision Gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio Ystwyth a Hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 Diwrnod o Wyliau Blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a Chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud Cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 12 Chwefror 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Gareth Lewis ar gareth.lewis@naturalreourceswales.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf