Uwch Swyddog, Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff (Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi)

Dyddiad Cau: 29 Mawrth 2023 | Cyflog: £37,308 - £40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Plas yr Afon, Llaneirwg, Caerdydd

Math o Gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2025.

Patrwm Gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif Swydd: 203451

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r Swydd

Ym mis Hydref 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chyllideb Carbon Sero Net 2 (2021-2025).  Mae'r strategaeth hon yn nodi nifer o bolisïau a chynigion ar draws pob sector ac yn rhoi ffocws clir ar y sector gwastraff ar gyfer safleoedd tirlenwi.

Bydd y rôl weithredol hon yn cefnogi CNC i gyflawni Sero Net 2, trwy'r Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi (LERP), sy'n canolbwyntio'n benodol ar effaith safleoedd tirlenwi, y rhai sydd wedi cau a’r rhai sy’n weithredol.

Byddwch yn gweithio o fewn tîm o arbenigwyr rheoleiddio tirlenwi. Bydd y gwaith yn cynnwys cynllunio a chyflawni cyfres o archwiliadau manwl o nwyon tirlenwi gyda'r nod o gynyddu cyfraddau atafaelu a dinistrio / defnyddio nwyon tirlenwi mewn safleoedd tirlenwi gweithredol a rhai sydd wedi cau.

Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys gwaith i wella lefel y ddealltwriaeth o fflamio nwyon tirlenwi ym mhob safle perthnasol, gyda'r nod o sicrhau allbynnau'r model allyriadau Nwyon Tirlenwi cenedlaethol i gyflwyno darlun mwy cywir o allyriadau o'r sector. Byddwch yn gweithio i ddeall effaith newid ffrydiau gwastraff ar ansawdd a chynhyrchiant nwyon Tirlenwi ac yn archwilio'r opsiynau ar gyfer mynd i'r afael â'r ffrydiau gwastraff allweddol a nodwyd fel rhai sydd â'r cyfraniad mwyaf at gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Byddwch hefyd yn gweithio ar y cyd â DEFRA a rheoleiddwyr eraill y DU.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Asesu cydymffurfiaeth mewn gweithfeydd, safleoedd COMAH, safleoedd gwastraff a safleoedd sy'n trin sylweddau ymbelydrol.
 • Cysylltu â Chynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth.
 • Cymryd camau priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig.
 • Arwain ein hymateb yn rheolaidd i achosion/materion mawr neu ddadleuol.
 • Cydlynu trafodaethau cyn ymgeisio gyda Gweithredwyr a Thimau Trwyddedu CNC i gynorthwyo gydag amrywiadau, ceisiadau ac ildiadau amserol, effeithlon ac o ansawdd.
 • Pan nodir achos o ddiffyg cydymffurfio, penderfynu ar yr opsiwn ymyrryd mwyaf priodol a’i roi ar waith er mwyn sicrhau fod gweithredwyr yn ailgydymffurfio eto cyn gynted â phosibl, gan effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar yr amgylchedd a chan ystyried yr effeithiau economaidd.
 • Gweithio gyda Gweithredwyr i ddatblygu strategaethau rheoleiddio tymor canolig ar gyfer y gweithfeydd, gan gynnwys ymgysylltu ag uwch reolwyr a swyddogion gweithredol o fewn cwmnïau, i sicrhau buddion lluosog.
 • Bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn grwpiau technegol / strategol neu gynrychioli CNC ar fforymau allanol e.e. grwpiau sector rheoleiddwyr y DU, yn ôl yr angen.
 • Cyfrannu at Grwpiau Sector CNC a grwpiau sector traws-asiantaeth yn ôl yr angen er mwyn helpu i fabwysiadu dulliau rheoleiddio cyson a lledaenu arferion da er budd yr amgylchedd.
 • Hyfforddi a mentora aelodau'r tîm.
 • Bydd gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, Profiad & Gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth a phrofiad helaeth naill ai o weithio mewn diwydiant a reoleiddir neu fel rheoleiddiwr.
 2. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau busnes masnachol.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnes a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion cymhleth ac ennyn cefnogaeth trwy ddylanwadu.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Gan weithio fel arbenigwr/arweinydd sector lleol, bydd cyfraniad a dylanwad deiliad y swydd ar lefel weithredol ac yn cael effaith yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Manteision Gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio Ystwyth a Hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 Diwrnod o Wyliau Blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a Chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr Les Wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud Cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 29 Mawrth 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Gareth Lewis ar gareth.lewis@naturalreourceswales.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf