Datblygwr y We x 2

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhif swydd: 203437, 203434

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am ddatblygwr y we profiadol i ymuno â thîm newydd a fydd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru a phlatfformau cyhoeddi.

Dyma gyfle i chi ddefnyddio eich sgiliau a'ch profiad mewn rôl a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran cefnogi uchelgais Cymru i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Mae dros filiwn o bobl yn cyrchu gwybodaeth ac yn defnyddio gwasanaethau ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob blwyddyn. O sicrhau bod busnesau'n cydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol a gwarchod amgylchedd Cymru i helpu deiliaid tai i ddeall eu risg llifogydd. Mae hefyd yn blatfform pwysig i gyrff cyhoeddus eraill ac mae’n cael ei ddefnyddio gan lunwyr polisïau i gael mynediad at dystiolaeth sydd ei hangen fel sail i’w penderfyniadau. A llawer mwy o wasanaethau eto yn y canol!

Dysgwch ragor am ein gweledigaeth o gael gwell gwasanaethau digidol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru yn ein Strategaeth Ddigidol.   

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain a darparu datblygiadau rhaglenni’r we fel y cytunwyd â’r tîm cynnyrch, mewn modd sy’n lleihau costau cymorth, methiannau ac amseroedd adfer gymaint ag sydd bosibl.
 • Gweithio ar draws adrannau Digidol a TGCh CNC i gymryd rôl arweiniol wrth sicrhau bod y buddsoddiad mewn technoleg yn cael ei ddefnyddio’n llawn a bod dull CNC yn y dyfodol o ymdrin â chwsmeriaid a gwasanaethau digidol yn cael ei alluogi drwy integreiddio ein systemau.
 • Cydweithio â Phenseiri Datrysiadau yn y fanyleb cynllunio, dylunio a gofynion ar gyfer pob gweithgaredd sy'n gysylltiedig â'r we er mwyn sicrhau bod cysylltiadau'n cael eu gwneud â meysydd gwaith eraill i osgoi / rhagweld risgiau posibl.
 • Arwain a rhoi cyngor ac arweiniad ar arferion gorau sy’n gysylltiedig â rheoli ffurfweddiadau a rhyddhau rheolaeth rhaglenni.
 • Cefnogi a datblygu trefniadau rheoli priodol sy’n ymwneud â datblygiadau newydd y we er mwyn sicrhau bod codio yn y dyfodol yn cefnogi anghenion y busnes a'r strategaeth ddigidol.
 • Cyfrannu at fap ffordd technegol treigl 18 mis ar gyfer gwefan a mewnrwyd CNC, gan ystyried capasiti a rheoli costau, diogelwch a’r gwaith o ddarparu strategaeth ddigidol CNC.
 • Rheoli cyllideb ystad ddatblygu Azure ar gyfer eich cynhyrchion.
 • Cyfrifol am ddatrys yr holl ddigwyddiadau a phroblemau hynod dechnegol neu gymhleth sy'n tanategu gwasanaethau critigol o fewn oriau gweithio arferol a thu allan i oriau.
 • Sicrhau iechyd ac argaeledd gwefan a mewnrwyd CNC yn unol â threfn reoli Digidol a TGCh gan weithio gyda'r tîm platfform.
 • Bod yn arweinydd y tîm cynnyrch wrth feithrin, datblygu a mentora sgiliau codio / datblygu mewnol newydd ac i’r dyfodol ar gyfer staff mewnol, prentisiaid a lleoliadau i raddedigion.
 • Gosod safonau ar gyfer cynhyrchion yn ôl y galw i sicrhau bod yr holl gynhyrchion yn cael eu hadeiladu i ansawdd priodol, eu bod yn addas ar gyfer Cymru ac yn helpu i gefnogi a llywio’r sefydliad i gyd-fynd â Safon y Gwasanaeth Digidol.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth a dealltwriaeth technegol a gafwyd yn ystod profiad mewn gyrfa berthnasol i’r rôl, neu radd mewn maes perthnasol.
 2. Profiad o ddatblygu cynhyrchion digidol sy’n cydymffurfio â safonau hygyrchedd.
 3. Profiad o weithio mewn tîm ystwyth amlddisgyblaethol y we.
 4. Sgiliau rhyngbersonol cadarn, gan gynnwys profiad o sefydlu a chynnal rhwydweithiau cadarn ar draws timau.
 5. Profiad o weithio o fewn amgylchedd Microsoft Azure ac Office 365.
 6. Gallu i ddatrys problemau a gwneud argymhellion ar gydnerthedd a chynaladwyedd datrysiadau.
 7. Profiad o weithio gyda Visual Studio ac Azure DevOps.
 8. Profiad o weithio gyda, a datblygu System Rheoli Cynnwys (CMS).
 9. Profiad o weithio gydag Umbraco (manteisiol)
 10. Gwybodaeth o ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau Rest, HTML 5, CSS, C#, MVC, JavaScript, a Microsoft SQL.
 11. Dealltwriaeth o’r cynigion Azure diweddaraf yn cynnwys API Manager, Azure Functions, Azure LogicApps ac Azure Insights.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 - yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

E-bostiwch y canlynol i: Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod swydd 203437, 203434

 • Eich CV
 • Llythyr eglurhaol i gefnogi eich cais
 • heb fod yn fwy na dwy ochr A4
 • yn egluro pam y mae gennych ddiddordeb yn y swydd
 • yn rhoi tystiolaeth sy’n dangos pam ydych chi’n addas, yn seiliedig ar yr adrannau ‘Cyfrifoldebau’ a ‘Cymwysterau, profiad a gwybodaeth’ uchod.

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Mirosoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Ian Johns ar Ian.Johns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf