Dadansoddwr Profion (Cymwysiadau’r We)

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £32,876-£36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Bangor neu Caerdydd 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203436

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am Beiriannydd profion profiadol i ymuno â’n Tîm Gwasanaethau Digidol sy’n tyfu.

Mae dros filiwn o bobl yn cyrchu gwybodaeth ac yn defnyddio gwasanaethau ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob blwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys helpu busnesau i gydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol i warchod amgylchedd Cymru a helpu deiliaid tai i ddeall eu risg llifogydd a pharatoi ar gyfer llifogydd. Mae hefyd yn blatfform pwysig i gyrff cyhoeddus eraill ac mae’n cael ei ddefnyddio gan lunwyr polisïau i gael mynediad at y dystiolaeth sydd ei hangen arnynt i’w helpu i wneud penderfyniadau. A llawer mwy o wasanaethau eto yn y canol!

Gan weithio mewn tîm amlddisgyblaethol, byddwch yn gyfrifol am brofi holl feysydd y cynnyrch gan gynnwys gofynion swyddogaethol, busnes a hygyrchedd.

Gallwch ddysgu mwy am ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddwyr ar gyfer pobl Cymru yn ein Strategaeth Ddigidol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynorthwyo'r gwaith o ddarparu’r System Rheoli Cynnwys a’r Rheolwyr Cynnyrch i gynllunio, dylunio a nodi gofynion ar gyfer y gweithgareddau profi o fewn y rhaglen i sicrhau bod cysylltiadau'n cael eu gwneud â rhaglenni eraill i osgoi/rhagweld risgiau posibl.
 • Darparu mewnbwn hanfodol i drosi gofynion yn brofion, cynllunio/dylunio profion a phrofi metrigau, gweithio gyda dadansoddwyr busnes, rheolwyr prosiect a rheolwyr profi.
 • Gweithio gyda staff technegol a defnyddwyr mewnol y cynhyrchion cyhoeddi (e.e. gwefan y System Rheoli Cynnwys a phlatfformau’r fewnrwyd) i ddarparu gofynion prawf prosiectau newydd cysylltiedig Digidol a newid i raglenni sy’n bodoli eisoes. Bydd hyn yn cynnwys profion integreiddio, profi derbynioldeb y defnyddwyr a phrofion atchweliad.
 • Gwerthuso effeithiolrwydd profion a wneir a chyfleu’r canlyniad, gan gynnwys nodi gwersi ar gyfer dysgu yn y dyfodol ar draws y Gwasanaethau Digidol.
 • Monitro cynnydd gwaith, cydymffurfiaeth, nodi bylchau wrth ddarparu blaenoriaethau profion a chymryd camau adfer i wella’r gwasanaethau a sicrhau bod amser ac ymdrech briodol yn cael eu hailddyrannu.
 • Datblygu arferion a dysgu gorau rheoli profion, gan hyrwyddo dulliau arloesol o ran rheoli profion.
 • Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd hygyrchedd wrth brofi rhaglenni, gweithio gyda defnyddwyr, rheolwyr prosiect a chontractwyr arbenigol i sicrhau bod rhaglenni'n hygyrch a darparu'r profion i gadarnhau hyn.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Sgiliau dadansoddol ardderchog gyda'r gallu i ddeall gofynion technegol a busnes i nodi gofynion data profion a chynhyrchu amodau prawf, senarios a sgriptiau wrth baratoi a gweithredu ystod lawn o brofion gan gynnwys; gweithgareddau swyddogaethol, Integreiddio ac Atchweliad ar draws sawl tîm.
 2. Y gallu i greu a chynnal dogfennau profi: e.e. cynlluniau profi, TTRM, adroddiadau Ymadael Profi, amserlenni amcangyfrif profion, a chyfrannu at gynlluniau profi prosiect cyffredinol. Gweithredu cylch bywyd y diffyg y cytunwyd arno, gan sicrhau bod diffygion yn cael eu haseinio i'r parti perthnasol, yn cael eu derbyn i'w hail-brofi, eu hail-brofi a'u cymeradwyo.
 3. Dealltwriaeth gadarn o fodelau profi strwythuredig (e.e. Agile, Waterfall, V- Model), a'r gallu i weithio oddi mewn iddynt yn briodol, dulliau pensaernïaeth technegol. (technoleg Microsoft Cloud).
 4. Dealltwriaeth o'r defnydd o fetrigau profi i ddarparu adroddiadau cywir gan gynnwys adrodd ar gynnydd profion, sgriptio, olrhain diffygion, a chwblhau gan ddefnyddio offer profi a bydd angen i ymgeiswyr fod yn gwbl gyfarwydd ag offer ar gyfer gofynion profi.
 5. Sgiliau technegol a gwybodaeth ardderchog gan gynnwys:
  1. Gweithio ar gyfer/o fewn sefydliad sy'n "gyfoethog o ran data", gan  gasglu a chynhyrchu ei ddata ei hun i'w ddefnyddio i reoleiddio eraill, rheoli ei asedau neu hysbysu eraill.
  2. Adeiladu / gweithio gyda rhaglenni corfforaethol gan ddefnyddio gwasanaethau lletya cwmwl megis Azure a gweithio mewn amgylcheddau gan ddefnyddio MS Sharepoint gan gynnwys Office    365.
 6. Sgiliau cyfathrebu a gweithio tîm rhagorol gyda'r gallu i weithio ar y cyd ac ar gyflymder gan ymateb i newidiadau yn y maes, amserlenni a blaenoriaethau, gan gynnwys y gallu i weithio gydag uwch reolwyr a chwsmeriaid mewnol ac allanol a chyflenwyr gan gyflwyno gwybodaeth gymhleth/dechnegol mewn fformat sy'n briodol ar gyfer lefel uwch a dealltwriaeth dechnegol y gynulleidfa. Mae'n hanfodol cynnal cyfathrebu pendant yn wyneb heriau argaeledd adnoddau gan ddefnyddwyr busnes.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 - yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

E-bostiwch y canlynol i: Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod swydd 203436

 • Eich CV
 • Llythyr eglurhaol i gefnogi eich cais
  • heb fod yn fwy na dwy ochr A4
  • yn egluro pam y mae gennych ddiddordeb yn y swydd
  • yn rhoi tystiolaeth sy’n dangos pam ydych chi’n addas, yn seiliedig ar yr adrannau ‘Cyfrifoldebau’ a ‘Cymwysterau, profiad a gwybodaeth’ uchod.

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Ian Johns ar Ian.Johns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf