Pennaeth Prosiectau Strategol

Dyddiad cau: 8 Chwefror 2023 |Lleoliad: Hyblyg | Cyflog: £67,537 - £72,627 (Grade 11) ynghyd â phensiwn hael

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad ifanc ac uchelgeisiol sydd â chylch gwaith unigryw sy’n torri tir newydd yn ei reolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol gwerthfawr Cymru. Pan fydd adnoddau naturiol ac ecosystemau yn ffynnu, mae cymdeithas a'r economi yn ffynnu hefyd.

Sefydlwyd CNC yn 2013 gan Lywodraeth Cymru. Mae’r sefydliad yn gweithredu ledled Cymru ac yn cyflogi dros 2400 o bobl, gyda chyllideb o £242m, a dyma’r sefydliad cyntaf o’i fath i ddod â’r holl offer angenrheidiol ynghyd i reoli, cynnal a gwella adnoddau naturiol.

Mae gan CNC fframwaith deddfwriaethol eithriadol yng Nghymru sy’n rhoi cyfle i’r rôl hon wneud gwahaniaeth gwirioneddol ar raddfa sylweddol. Mae’r sefydliad yn dymuno bod yn un o’r rhai cyntaf i adael yr amgylchedd naturiol mewn gwell cyflwr nag yn y gorffennol, a helpu i wella llesiant a ffyniant pobl Cymru.

Fel aelod o Dîm Arwain CNC, gan weithio’n agos gyda 7 Pennaeth Gweithrediadau rhanbarthol CNC ledled Cymru, byddwch yn cyflawni rôl strategol allweddol wrth arwain y gwaith o drawsnewid CNC i gyflawni rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol Cymru a helpu i fynd i’r
afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur. Byddwch yn galluogi ac yn cefnogi datblygiad CNC i fod yn sefydliad sy’n perfformio’n dda ac sy’n rhoi blaenoriaeth i werthoedd y sefydliad.

Mae hon yn rôl newydd o fewn Tîm Arwain Gweithrediadau CNC sy’n cynnig cyfle arbennig i rywun sydd ag angerdd am yr amgylchedd naturiol, dylunio a chyflawni prosiectau a rhaglenni.  Bydd y Pennaeth Prosiectau Strategol yn arwain tîm o tua 200 o staff wrth ddylunio a chyflawni prosiectau blaenllaw allweddol CNC ledled Cymru (gwerth oddeutu £150m dros y 5 mlynedd nesaf).

Bydd rhywun sydd â phrofiad o reoli prosiectau a rhaglenni ar lefel uwch a'r egni i helpu i gyflawni'r nodau hyn yn addas iawn ar gyfer y cyfle hwn. Bydd yn swydd gymhleth a heriol, ond bydd y gallu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn rhoi boddhad mawr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Chwefror 2023.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, cliciwch ar y ddolen hon: www.odgers.com/87598 neu ffoniwch dîm Odgers Cymru am sgwrs gyfrinachol yn Gymraeg neu Saesneg ar 02920 783 050.

Diweddarwyd ddiwethaf