Uwch Gyfreithiwr Arbenigol– Diwygio Gwastraff

Dyddiad cau: 20 Mawrth 2023 | Cyflog: £47,408 - £52,359 (Gradd 8) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2025 (gyda'r posibilrwydd o fod yn barhaol)

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif swydd: 203419

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Darparu cyngor, cymorth ac arweiniad cyfreithiol proffesiynol, amserol, arloesol, effeithiol, o ansawdd uchel sy'n seiliedig ar risg i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn cysylltiad â'i holl swyddogaethau, dyletswyddau a phwerau. Wrth wneud hynny, bydd deiliad y swydd yn ystyried diben, cenhadaeth a gwerthoedd Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Gweithredu er budd pennaf Cyfoeth Naturiol Cymru, gan sicrhau bod y penderfyniadau a wneir a'r cymorth a roddir yn gywir yn gyfreithiol, a bod yr holl risgiau'n cael eu rheoli.
 • Darparu cyngor cyfreithiol o ansawdd uchel sy’n seiliedig ar risg a datrysiadau fel bod y Bwrdd, y Prif Weithredwr, cyfarwyddwyr, rheolwyr a'r holl swyddogion yn cyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol, dyletswyddau statudol a swyddogaethau yn unol â'r gyfraith.
 • Defnyddio barn broffesiynol a dadansoddiadau risg i wneud y defnydd gorau o ddarparwyr cyfreithiol allanol; comisiynu, defnyddio a rheoli'r darparwyr hynny, gan gynnwys cyfreithwyr, bargyfreithwyr ac asiantaethau seneddol, er mwyn sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn bodloni ei rwymedigaethau cyfreithiol a bod y gwasanaeth yn cyflawni gwerth am arian.
 • Cychwyn a chynnal achosion troseddol gan ddarparu argymhellion ar gyfer penderfyniadau i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ar Erlyniadau, Rhybuddion ffurfiol a sancsiynau sifil gan gynnwys asesu tystiolaeth a chymhwyso prawf budd y cyhoedd yn unol â’r Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron.
 • Ymgymryd ag achosion ymgyfreitha sifil yn llawn gan gynnwys achosion arbenigol (e.e. adolygiad barnwrol) gan ddatblygu a gweithredu strategaethau ymgyfreitha wedi'u teilwra, bod yn gyfrifol am asesu tystiolaeth, tebygolrwydd o lwyddiant, paratoi ar gyfer llysoedd, tribiwnlysoedd ac ymchwiliadau ac eirioli yn y fforymau hynny.
 • Ystyried perthnasedd gorchmynion deddfwriaethol, a lle bo angen, eu datblygu a’u drafftio (e.e. Gorchmynion, is-ddeddfau ac is-ddeddfwriaeth arall) i gyflawni amcanion CNC.
 • Datblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da gyda chleientiaid mewnol a rhanddeiliaid allanol trwy gyfathrebu, dylanwadu, trafod ac ymgysylltu'n effeithiol â nhw, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, adrannau San Steffan, sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, aelodau’r Cynulliad, aelodau seneddol, sectorau diwydiannol a masnachol amrywiol a reoleiddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, y gymuned gyfreithiol, a’r Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd.
 • Dylanwadu ar y gwaith o ddatblygu, gweithredu a dehongli deddfwriaeth Cymru, yr UE a'r DU trwy ryngweithio â'r cyrff deddfwriaethol perthnasol a'u cynghorwyr polisi mewn ffordd sy'n hyrwyddo buddion Cymru ac yn sicrhau bod effeithiau sy’n benodol i Gymru yn cael eu deall.  
 • Cyfrannu at a rhoi cyngor ar y gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaethau a pholisïau Cyfoeth Naturiol Cymru, gan nodi’r holl risgiau a'u lliniaru, a, thrwy wneud hynny, sicrhau bod y broses o wneud polisïau a strategaethau'n gyfreithiol ac yn gadarn ac y gellir ei chefnogi trwy herio.
 • Annog arferion gorau, arloesedd a gwelliant parhaus ar draws y tîm cyfreithiol a Cyfoeth Naturiol Cymru drwy nodi a gweithredu cyfleoedd dysgu o waith achos, rhannu arbenigedd a gwybodaeth trwy fentora a hyfforddi (gan wella felly gwydnwch o fewn timau ac ar eu traws), a darparu hyfforddiant mewnol a/neu i gyrff allanol er mwyn ehangu eu dealltwriaeth o Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Cyfreithiwr cymwysedig gyda thystysgrif ymarfer gyfredol gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, neu fargyfreithiwr gyda thystysgrif ymarfer gyfredol gan Fwrdd Safonau'r Bar, a phrofiad ymarferol ym maes cyfraith gyhoeddus a chyfraith reoleiddiol.
 2. Yn ddelfrydol, dwy flynedd o brofiad ôl-gymhwyso ar fynediad, ynghyd â chraffter busnes, sgiliau rheoli risg a barn gadarn yn seiliedig ar brofiad.
 3. Mae'n ofynnol i gael tystiolaeth o gydymffurfio â fframweithiau cymhwysedd a rhwymedigaethau datblygiad proffesiynol parhaus.
 4. Profiad o gaffael/comisiynu cyngor cyfreithiol allanol a gwasanaethau cysylltiedig a dehongli cyngor o'r fath i gynorthwyo penderfyniadau mewnol.
 5. Dealltwriaeth ymarferol o'r setliad datganoli yng Nghymru, yn ogystal â'r amgylchedd cyfreithiol y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithredu o'i fewn, gan gynnwys ei gydberthynas ag adrannau San Steffan ar gyfer materion heb eu datganoli.
 6. Y gallu i weithredu gyda hyder a hygrededd ar lefelau uchaf sefydliad.
 7. Yn bragmatig ac yn meddwl yn flaengar, gyda'r gallu i arloesi er mwyn datblygu datrysiadau i faterion cyfreithiol cymhleth neu faterion cymhleth sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau.
 8. Ymwybyddiaeth wleidyddol a phrofiad o weithredu mewn amgylcheddau sy'n sensitif yn wleidyddol.
 9. Gallu arfer barn gadarn ac yn barod i fod yn atebol am benderfyniadau, gweithrediadau a dewisiadau a wnaed yn bersonol, a thrwy hynny, meithrin hyder ac ennill parch ar bob lefel.
 10. Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau cyflwyno rhagorol.
 11. Gallu bod yn fodel rôl ar gyfer gwerthoedd y sefydliad, gan ddangos patrwm enghreifftiol o ymddygiad o ran gonestrwydd, cywirdeb a moeseg

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth ac arbenigedd helaeth a manwl i ddarparu cyngor arbenigol/technegol gwrthrychol ar lefel uchel i arbenigwyr eraill. Efallai mai ef/hi fydd yr unig unigolyn yn CNC sydd â'r lefel hon o wybodaeth arbenigol/dechnegol. Mae angen i unigolion eraill yn y sefydliad ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd deiliad y swydd hon i gyflawni eu gweithgareddau busnes eu hunain a chynnal parhad busnes.
 • Mae gwybodaeth a sgiliau deiliad y swydd o bwysigrwydd sylweddol i CNC a gallai gael ei ystyried yn arbenigwr lefel uchel gan sefydliadau trydydd parti allanol eraill.
 • Mae’r gallu i reoli ystod eang o risgiau ariannol, cyfreithiol a gweithredol cymhleth, a’r risg i enw da, yn ei faes cyfrifoldeb neu reoli ei hunan yn hanfodol.
 • Y gallu i reoli risg mewn cyd-destun busnes ehangach. Bydd gan ddeiliad y swydd y sgiliau rheoli risg cysylltiedig a gwybodaeth am weithdrefnau a pholisïau sefydliadol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau rheoli ariannol, arwain a dylanwadu, er efallai na fydd ganddo unrhyw gyfrifoldebau rheoli llinell sylweddol.
 • Bydd deiliad y swydd yn defnyddio ei lefel uwch o wybodaeth arbenigol/dechnegol, y bydd yn ei diweddaru'n gyson er mwyn parhau i fod yn gwbl ymwybodol o unrhyw ddatblygiadau yn ei faes arbenigedd. Bydd ganddo ddealltwriaeth glir o effaith bosibl unrhyw newidiadau o'r fath, a'r gallu i'w dehongli a'u cymhwyso ar draws y swyddogaeth ac o bosibl ar draws CNC. Mae bod yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf yn fwy na gofyniad datblygiad proffesiynol parhaus ac yn hanfodol ar gyfer parhad busnes CNC ac er mwyn cynnal y wybodaeth ddiweddaraf.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Datblygu, dehongli a chyfrannu at strategaeth sefydliadol i allu cyflawni cynlluniau.
 • Y gallu i ddadansoddi, dehongli a defnyddio ystod eang o wybodaeth gymhleth iawn, gan ddidynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i unigolion eraill ar bob lefel. 

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Mae dibyniaeth uchel ar ddeiliad y swydd a bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.  Bydd canlyniadau penderfyniadau/gweithredoedd yn bellgyrhaeddol a dylanwadol, yn aml yn cael effaith trwy'r sefydliad cyfan.  Bydd gan ddeiliaid y swyddi’r ymreolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau o fewn eu maes arbenigedd technegol.
 • Gwneir gwaith o fewn paramedrau eang a disgwylir i ddeiliad y swydd weithredu'n annibynnol, gan ofyn am arweiniad neu awdurdod fel arfer dim ond pan fydd camau gweithredu y tu allan i bolisi cyfredol. Efallai y bydd blaenoriaethau sy'n gwrthdaro a bydd angen i ddeiliad y swydd eu rheoli wrth addasu ei raglen waith neu waith eraill. Bydd cerrig milltir a dangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu hadolygu.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar ei lefel reoli yn seiliedig ar ddadansoddi, gwaith ymchwil, a mewnbwn gan arbenigwyr eraill sydd â dealltwriaeth o'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Yn gyffredinol, ni fydd unrhyw atebion parod y gellir eu prynu i mewn.
 • Bydd yn cyfrannu at strategaeth gyffredinol CNC.
 • Bydd y penderfyniadau a wneir yn ymwneud â llunio neu newid gweithdrefnau a chyfrannu at gyfeiriad dyfodol y sefydliad, a fydd yn cael eu cymhwyso gan eraill yn y sefydliad. Bydd penderfyniadau o'r fath yn sylweddol a gallant gynnwys ymrwymo adnoddau o fewn adran neu faes gwaith, a/neu fynd i'r afael â phroblemau/sefyllfaoedd mawr ac anodd lle mae angen ystyried llawer o ffactorau. Efallai y bydd penderfyniadau yn gofyn am rywfaint o syniadau gwreiddiol, dadansoddi a dehongli wrth benderfynu ar y camau i'w cymryd. Gall problemau fod yn gymhleth ac yn gofyn am asesiad sylweddol, sy'n gofyn am ddealltwriaeth fanwl o'r mater a'r sefydliad. Bydd gan ganlyniadau penderfyniadau'r potensial i effeithio ar ddelwedd y sefydliad ac maent yn debygol o bara am gyfnod hwy yn gyffredinol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd deiliaid y swyddi yn rhyngweithio â rolau eraill ar draws y busnes, gan ymgysylltu â'r sefydliad i ddarparu strategaethau a pholisïau yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Y gallu i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid, yn fewnol ac yn allanol, gan gyfathrebu ar lefel strategol. Y gallu i weithio ar y cyd, o bosibl ar lefel uwch. Fel yr arbenigwr pwnc, byddant yn darparu cyngor arbenigol neu broffesiynol awdurdodol.
 • Gall deiliad y swydd drafod materion polisi neu strategol cymhleth yn ymwneud â'i wybodaeth a'i faes arbenigol, gan deilwra'i ddull a'i arddull yn briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n gymhleth. Bydd y rhain yn cynnwys cyngor neu farn lefel uchel iawn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn ei chylch neu'n ei defnyddio, ac y byddai'n debygol o gael effaith andwyol pe bai'n anghywir neu wedi’i drafftio'n wael. Efallai y bydd angen dod o hyd i ddata a chynnwys o nifer o leoliadau neu ffynonellau, gan ofyn am ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 1. Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 2. Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 3. 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 4. Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 5. Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 6. Awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 20 Mawrth 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch ag Jane Chapman ar Jane.Chapman@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 654236

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf