Rheolwr Cynnyrch Digidol

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203411

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am reolwr cynnyrch profiadol i ymuno â’n Tîm Gwasanaethau Digidol sy’n tyfu.

Byddwch yn ymuno â ni ar adeg gyffrous i arwain ar ddatblygu gweledigaeth y dyfodol ar gyfer gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru, a helpu i gefnogi blaenoriaethau ein sefydliad i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Mae dros filiwn o bobl yn cyrchu gwybodaeth ac yn defnyddio gwasanaethau ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob blwyddyn. O sicrhau bod busnesau'n cydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol a gwarchod amgylchedd Cymru i helpu deiliaid tai i ddeall eu risg llifogydd. Mae hefyd yn blatfform pwysig i gyrff cyhoeddus eraill ac mae’n cael ei ddefnyddio gan lunwyr polisïau i gael mynediad at dystiolaeth sydd ei hangen fel sail i’w penderfyniadau. A llawer mwy o wasanaethau eto yn y canol!

Gan weithio mewn tîm amlddisgyblaethol, byddwch yn gweithio mewn modd sy’n canolbwyntio ar y defnyddwyr i adeiladu, profi a chefnogi platfformau digidol Cyfoeth Naturiol Cymru. Eich rôl fydd nodi a fframio’r problemau a gosod blaenoriaethau ar gyfer gwelliannau i gynnyrch digidol CNC – gan ganolbwyntio yn bennaf ar y wefan a’r fewnrwyd.

Gallwch ddysgu mwy am ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddwyr ar gyfer pobl Cymru yn ein Strategaeth Ddigidol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Datblygu dealltwriaeth arbenigol o anghenion y defnyddiwr ar gyfer gwefan CNC a’r fewnrwyd i ffurfio gweledigaeth glir o’r cynnyrch a hyrwyddo'r rhain wrth ddarparu eich
 • Arwain timau cynnyrch amlddisgyblaethol i ddarganfod, prototeip, adeiladu a rhedeg cynnyrch a gwasanaethau cydamserol cymhleth i gwrdd ag anghenion
 • Darparu arbenigedd a chyngor arbenigol lefel uchel a gwrthrychol i eraill yn seiliedig ar wybodaeth a phrofiad manwl o reoli
 • Arwain ar ddatblygu a blaenoriaethu ôl-groniad cynnyrch ar gyfer platfformau cyhoeddi CNC drwy ysgrifennu straeon defnyddwyr clir a gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth ac anghenion y
 • Pan fo angen staff neu gyflenwyr ychwanegol i gefnogi datblygiadau cynnyrch yn y dyfodol, efallai y byddwch yn cyfrannu neu'n arwain ar ddatblygu achosion busnes caffael a
 • Rhyngweithio â chydweithwyr ar draws y sefydliad, gan gydweithio ag eraill i osod targedau busnes mesuradwy ar gyfer eich cynnyrch ac adrodd yn eu
 • Gosod safonau ar gyfer cynnyrch yn ôl y galw i sicrhau bod yr holl gynhyrchion yn cael eu hadeiladu i ansawdd priodol, eu bod yn addas i Gymru ac yn helpu i gefnogi a llywio'r sefydliad i gyd-fynd â Safon y Gwasanaeth Digidol.
 • Monitro a rheoli adnoddau ariannol ac anariannol i ddarparu gwaith o fewn cyllidebau, amserlenni ac i fodloni gofynion ansawdd ac ar yr un pryd rheoli risgiau'n
 • Darparu gwybodaeth dechnegol/arbenigol fanwl am reoli cynnyrch a safonau digidol ar draws CNC, y bydd eraill yn dibynnu arnynt ac sy’n cyfrannu at bolisïau a strategaeth
 • Hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol ac allanol, gan roi mewnbwn a chyngor arbenigol ar ddarpariaeth ddigidol a dehongli gwybodaeth gymhleth a chyfleu hyn yn llwyddiannus i eraill.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth a dealltwriaeth technegol a gafwyd yn ystod profiad mewn gyrfa berthnasol i’r rôl, neu radd mewn maes perthnasol.
 2. Profiad sylweddol o reoli cynnyrch, o gynhyrchion digidol cymhleth neu luosog, a gafwyd drwy weithio mewn nifer o wahanol sefydliadau neu mewn gwahanol rolau neu swyddogaethau o fewn un sefydliad
 3. Y gallu i esbonio cysyniadau technegol cymhleth mewn iaith glir.
 4. Profiad o weithio fel rheolwr cynnyrch mewn tîm amlddisgyblaethol (dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr a rolau technegol).
 5. Sgiliau rheoli cyllideb a phrosiectau sy'n addas ar gyfer rheoli, neu wneud cyfraniad sylweddol i brosiectau sy'n cynnwys defnyddio contractwyr
 6. Profiad o ddylanwadu ar strategaethau, cynlluniau datblygu a rhaglenni gwaith rhanddeiliaid mewnol ac
 7. Sgiliau rhyngbersonol cadarn, gan gynnwys profiad o sefydlu a chynnal rhwydweithiau cryf ar draws
 8. Sgiliau cyflwyno perswadiol a chymhellol ynghyd â’r gallu i fod yn eiriolwr brwd dros eich

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 - yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 4 - siarad Cymraeg yn rhugl 

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

E-bostiwch y canlynol i: Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod swydd 203411

 • Eich CV
 • Llythyr eglurhaol i gefnogi eich cais
 • heb fod yn fwy na dwy ochr A4 
 • yn egluro pam y mae gennych ddiddordeb yn y swydd
 • yn rhoi tystiolaeth sy’n dangos pam ydych chi’n addas, yn seiliedig ar yr adrannau ‘Cyfrifoldebau’ a ‘Cymwysterau, profiad a gwybodaeth’ uchod.

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Heledd Evans ar Heledd.Evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf