Uwch Gynghorydd Mynd i’r Afael â Throseddau Gwastraff

Dyddiad cau: 4 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £37,308-£40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Bydd y swydd hon yn cael ei chynnig fel contract parhaol. Mae gan y rôl ei hun gyfyngiad amser hyd at 31 Mawrth 2025 ac ar yr adeg honno gallai eich rôl gael ei hymestyn, ei gwneud yn barhaol, neu gallech gael eich adleoli i'n cronfa o gynghorwyr / rheolwyr prosiect arbennig neu eich adleoli i rôl addas arall.

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203401

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Arwain a chyfarwyddo'r busnes ehangach trwy ddarparu cyngor, arweiniad a hyfforddiant arbenigol i lunio/llywio dull ein sefydliad o gyflwyno polisi Llywodraeth Cymru a’r sefydliad ar gyfer Mynd i'r Afael â Throseddau Gwastraff.

Cefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflawni'r Cynllun Gweithredu Troseddau Gwastraff. Arwain ar rai o elfennau ymyrraeth genedlaethol y cynllun gweithredu, ymgysylltu â phartneriaid/rhanddeiliaid ar y lefel briodol a chynorthwyo â'r gwaith o ddatblygu fframweithiau gwerthuso.

Gweithio gyda Swyddogion gwasgaredig Mynd i'r Afael â Throseddau Gwastraff sy'n seiliedig ar leoedd i ddatblygu a phrofi technegau newydd gyda'r nod o fynd i'r afael â throseddau gwastraff;  a helpu i wreiddio dulliau gweithredu effeithiol yn ehangach yn CNC.

Cefnogi'r Cynghorydd Arbenigol Arweiniol gyda'r gwaith rheoli prosiect cyffredinol ym maes Mynd i'r Afael â Throseddau Gwastraff.

Gweithredu ein hegwyddorion rheoliadol ac egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy o fewn ein Ffyrdd o Weithio trwy ddarparu cyngor, arweiniad a hyfforddiant ar gyfer Mynd i'r Afael â Throseddau Gwastraff.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Dadansoddi, dylunio a gweithredu dulliau sy'n troi polisïau'r Llywodraeth a strategaethau a chynlluniau corfforaethol yn weithgareddau sy'n effeithiol o ran cost ac yn gynaliadwy yng Nghymru.
 • Cynnal gwybodaeth ymarferol fanwl am newidiadau i ddeddfwriaeth, technoleg a’r farchnad sydd â chanlyniadau i droseddau gwastraff yng Nghymru.
 • Cefnogi datblygiad staff ar draws CNC drwy gymhwyso gwybodaeth a phrofiad technolegol, deddfwriaethol a rheoleiddiol.
 • Cyfrannu at y gwaith o gyflwyno cynllun gwaith a chynllun busnes y tîm, cynllun cyflenwi'r gyfarwyddiaeth a chynllun corfforaethol CNC.
 • Arwain ar brosiectau cenedlaethol i gyflawni datrysiadau integredig wedi'u cynllunio a'u rheoli'n dda sy'n hybu newid a gwelliannau effeithiol yn CNC ac ar gyfer busnesau ledled Cymru neu eu cefnogi.
 • Rhoi dulliau gwella parhaus ar waith yn y meysydd gwaith rydych yn ymgymryd â hwy.
 • Datblygu, adolygu a gwella dogfennau technegol er mwyn galluogi dealltwriaeth a chymhwysiad cyson a phriodol gan staff yn y busnes gan arwain at ddull effeithiol o ddarparu gwasanaethau.
 • Gweithredu fel cynghorydd a mentor technegol i aelodau'r tîm Mynd i'r Afael â Throseddau Gwastraff.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am ysgogwyr deddfwriaeth/polisi Cymru, y DU a'r UE sy'n ymwneud â'r sector Gwastraff.
 2. Profiad o lywio a dylanwadu ar reoleiddwyr a rhanddeiliaid i ddatrys ymholiadau a phroblemau amgylcheddol yn effeithiol trwy ddilyn yr egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 3. Profiad o feithrin a chynnal cysylltiadau agos â phartneriaid/rhanddeiliaid mewnol ac allanol i gyflenwi canlyniadau prosiect/swyddogaeth benodol a'r sefydliad ehangach.
 4. Profiad o ddeall a chymhwyso egwyddorion rheoleiddio.
 5. Y gallu i weithio’n gyflym a bod â hanes o gyflawni anghenion y busnes
 6. Bod yn arloesol ac arddangos ysgogiad i gyflawni targedau.
 7. Bydd disgwyl i chi wybod y newidiadau mewn polisi rheoliadol a’r newidiadau arfaethedig mewn deddfwriaeth trwy aelodau o gorff proffesiynol neu drwy fodd cyfatebol arall.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

Manteision gweithio i ni

 • Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:
 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 4 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Emily Roe ar emily.roe@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 653128

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf