Swyddog Mynd i'r Afael â Throseddau Gwastraff

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £32,876-£36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg yn y lle (Ceredigion a Phowys)

Math o gontract: Tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Bydd y swydd hon yn cael ei chynnig fel contract parhaol. Mae gan y rôl ei hun gyfyngiad amser hyd at 31 Mawrth 2025 ac ar yr adeg honno gallai eich rôl gael ei hymestyn, ei gwneud yn barhaol, neu gallech gael eich adleoli i'n cronfa o gynghorwyr / rheolwyr prosiect arbennig neu eich adleoli i rôl addas arall.

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhif swydd: 200571

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Dyma gyfle i ddatblygu gyrfa ym maes gorfodi amgylcheddol gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Byddwch wedi’ch lleoli yn nhîm Gwastraff a Gorfodi Canolbarth Cymru, ond byddwch yn gweithio tuag at Gynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â throseddau gwastraff fel rhan o dîm rhithiol wedi’i drefnu’n ganolog. Byddwch yn  cyfrannu at ffyrdd arloesol o ganfod a mynd i’r afael â throseddau gwastraff anghyfreithlon ar draws yr ardal a Chymru gyfan.

Byddwch naill ai’n arwain neu’n cefnogi ymchwiliadau gan argymell yr ymyriadau mwyaf priodol, casglu tystiolaeth ar gyfer gweithredoedd gorfodi, dadansoddi data a datrys problemau cymhleth.

Byddwch yn gweithio gyda Swyddogion Rheoleiddio Gwastraff a Gorfodi yng Nghanolbarth Cymru, ynghyd â sefydliadau partner megis yr Heddlu a DVSA mewn perthynas â gwastraff. Byddwch yn swyddog â gwarant gyda phrofiad o gynhyrchu ffeiliau achosion cyfreithiol llwyddiannus, gyda dealltwriaeth dda o droseddau gwastraff.

Bydd disgwyl i chi weithio’n hyblyg yn achlysurol, gan gynnwys y tu allan i oriau arferol a phenwythnosau er mwyn cyflawni blaenoriaethau ardal Canolbarth Cymru.

Mae’n bosibl y bydd angen i chi weithio y tu allan i’ch ardal oherwydd gofynion adnoddau, yn ôl blaenoriaeth yr Uwch Gynghorydd Arbenigol Mynd i’r Afael â Throseddau Gwastraff.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cymryd camau priodol yn y lle a gweithio ar flaenoriaethau Cymru gyfan y cytunwyd arnynt i gyflawni cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru ar drechu troseddau gwastraff.
 • Cyfrannu at y gwaith o gyflwyno cynllun busnes y tîm, y Cynllun Gwasanaeth Rheoleiddio a chynllun corfforaethol Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Datblygu a gweithredu ymyriadau arloesol ac offer a dulliau newydd a gwahanol o nodi a mynd i'r afael â throseddau gwastraff.
 • Cymryd camau gweithredu priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig.
 • Pan nodir diffyg cydymffurfio, argymell yr opsiwn ymyrryd mwyaf priodol er mwyn sicrhau bod gweithredwyr yn dychwelyd i gydymffurfiaeth cyn gynted â phosibl, gyda'r effaith amgylcheddol leiaf ac ystyriaeth o'r effeithiau economaidd.
 • Cynorthwyo wrth ddatblygu strategaethau rheoleiddiol tymor canolig ar gyfer mynd i'r afael â throseddau gwastraff.
 • Arwain y ffordd wrth ddatrys problemau cymhleth ac anhydrin.
 • Cadw cofnodion a gwybodaeth yn unol â gofynion Cyfoeth Naturiol Cymru a safonau y cytunir arnynt.
 • Ymateb i ddigwyddiadau a chwynion.
 • Cyfrannu tuag at ddiwylliant iechyd, diogelwch a llesiant cadarnhaol.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Gwybodaeth a phrofiad o naill ai gweithio mewn diwydiant a reoleiddir neu fel rheoleiddiwr.
 2. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau troseddau gwastraff.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 3 – gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith.

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk using the post number as the email reference

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 11 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Jeremy Goddard ar jeremy.goddard@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 0300 065 4022 neu Adrian Evans ar Adrian.Evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf