Uwch Gynghorydd Arbenigol, Datgarboneiddio Diwydiannol

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2022 | Cyflog: £47,408-£52,359 (Gradd 8) | Lleoliad: Hyblyg yng Ngymru

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2024

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener 

Rhif swydd: 203362

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflawni Sero Net erbyn 2050. Nod datgarboneiddio diwydiannol yw sicrhau gostyngiadau carbon sylweddol erbyn canol y 2030au. Er mwyn cefnogi hyn, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar ddechrau Ebrill 2022 sefydlu Diwydiant Sero Net Cymru, a fydd yn ceisio cysylltu gweithgareddau datgarboneiddio diwydiannol sy’n digwydd ledled Cymru.

Yn Cyfoeth Naturiol Cymru, rydym ni’n canolbwyntio ar gymryd camau i ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd a Natur. Gan gydnabod yr uchelgais o fewn diwydiant wedi'i reoleiddio yng Nghymru, rydym ni’n meithrin gwytnwch yn CNC i sicrhau ein bod yn gallu cyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio a chynghori i ymateb i’r newidiadau cyflym angenrheidiol er mwyn cyflawni Sero Net, gan hefyd gydbwyso pryderon amgylcheddol/cynaliadwyedd cyffredinol gyda chyn lleied o faich rheoleiddio â phosib.

Gan adrodd i’r Pennaeth Lle, bydd deiliad y swydd yn arwain ac yn gweithio gyda chydweithwyr Gweithredol a Thystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu i lunio a datblygu rhaglen Gymru gyfan i ddiogelu rôl CNC ar gyfer cyflawni Sero Net at y dyfodol. Bydd manylebau rhaglen a rhagfynegiadau adnoddau (gan gynnwys ffrydiau incwm) yn cael eu cyflwyno ar lefel Weithredol.

Mae hon yn swydd unigryw o fewn CNC a bydd angen unigolyn gyda throsolwg gwleidyddol ac o safbwynt enw da. Bydd y rôl brysur hon yn addas ar gyfer unigolyn sy’n gallu adnabod gofynion sefydliadol at y dyfodol, ac yn gallu creu rhaglen effeithiol i reoli ymrwymiad CNC yn ogystal â darparu cysondeb mewn ymateb i’r holl brosiectau a datblygiadau cysylltiedig ledled y wlad.

Gan weithio gyda’r llywodraeth, asiantaethau eraill, awdurdodau a chwmnïau rhyngwladol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyderus wrth ymgysylltu a chyflwyno ar lefel uwch reolwr.

Rydym ni’n cynnig amodau gweithio hyblyg, buddion a chymorth llesiant ardderchog i’n staff, yn ogystal â phensiwn da. Byddwn yn cefnogi pobl ddawnus o bob cefndir. Ymunwch â ni i’n helpu i wneud gwahaniaeth yng Nghymru er budd pobl a’r amgylchedd.

Ni all CNC golli’r cyfle i gynghori, dylanwadu a chefnogi datblygiad ledled Cymru. Mae’r rôl hon yn gyfle gwych i lywio rôl CNC yn y sector hwn sy’n tyfu’n sydyn.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Gweithredu fel arweinydd technegol arbenigol cenedlaethol CNC ar gyfer sectorau cymhleth a materion technegol penodol.
 • Gweithredu fel mentor a chynghorydd technegol i aelodau’r tîm.
 • Cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu cynlluniau gwaith tîm a chyflawni unrhyw gamau gweithredu y cytunir arnynt i gyfrannu at gyflawni a chynllunio busnes.
 • Gweithio gyda Gweithredwyr i ddatblygu strategaethau rheoleiddio tymor canolig ar gyfer gosodiadau, gan gynnwys ymgysylltu gydag uwch reolwyr a swyddogion gweithredol o fewn cwmnïau i gyflawni nifer o fuddion.
 • Arwain ein hymateb i achosion/digwyddiadau mawr neu ddadleuol yn rheolaidd a gweithredu fel rheolwr cyfrif i randdeiliaid allweddol.
 • Cyfrannu at waith sector a grwpiau sector traws-asiantaeth yn ôl yr angen i gynorthwyo i fabwysiadu dulliau rheoleiddio cyson a rhannu arferion da sydd o fudd i’r amgylchedd. Lle bo’n briodol, gweithredu fel arweinydd o fewn CNC ar gyfer sectorau technegol penodol.
 • Bydd gennych gyfrifoldeb gweithredol ar gyfer arwain a rheoli grwpiau tasgau cymhleth a phrosiectau uchel eu proffil sy’n cynnwys staff arbenigol/technegol aml-swyddogaeth.
 • Gweithio gydag Arbenigwyr Technegol eraill o fewn CNC, arwain lle bo’n briodol, i hyrwyddo arferion cynghori a rheoleiddio cyson ar draws gweithdrefnau swyddogaethol.
 • Cynrychioli CNC fel arbenigwr proffesiynol ar grwpiau technegol/strategol neu gynrychioli CNC ar fforymau allanol e.e. grwpiau rheoleiddio sectorau yn y DU. Bydd y mathau hyn o grwpiau yn cytuno ar strategaeth reoleiddio sector benodol ar lefel Cymru, y DU neu Ewropeaidd.
 • Datblygu perthnasau gweithio ar draws cyfarwyddiaethau, ac felly cyfrannu at ddatblygu unrhyw bolisïau LlC perthnasol yn ymwneud â diwydiant.
 • Rhyngweithio gydag arbenigwyr rheoleiddio eraill o fewn CNC i hyrwyddo arferion rheoleiddio cyson.
 • Cefnogi cynghorwyr Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu ar lefel weithredol.
 • Ymateb i ddigwyddiadau.
 • Cyfrannu at ddiwylliant positif o ran iechyd, diogelwch a lles.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Aelodaeth broffesiynol.
 2. Profiad o weithio ar draws ystod eang o sectorau diwydiannol perthnasol.
 3. Cymwysterau rheoli prosiect a/neu brofiad sylweddol cyfwerth o weithio mewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau.
 4. Sgiliau cymell a mentora.
 5. Profiad o reoli materion dadleuol a gweithgareddau cyswllt cymunedol ac ymgysylltiad cyhoeddus.
 6. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau busnes masnachol.
 7. Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol gyda busnesau sy’n cael eu rheoleiddio a’r cyhoedd, gan egluro materion cymhleth ac annog cefnogaeth drwy ddylanwadu.
 8. Gwybodaeth a phrofiad sylweddol o brosesau rheoleiddio.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 

 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth arbenigol a thechnegol uwch,  y bydd yn ei diweddaru'n weithredol, gan barhau i fod yn gwbl ymwybodol o ddatblygiadau yn ei faes arbenigol. Bydd ganddo ddealltwriaeth glir o'r effaith bosib y gallai unrhyw newidiadau o'r fath ei chael, gan ddehongli a chymhwyso’r newidiadau ar draws y swyddogaeth ac ar draws CNC o bosibl. Nid yw hwn yn ofyniad o ran datblygiad proffesiynol parhaus yn unig, ond yn hanfodol ac allweddol ar gyfer parhad busnes CNC.
 • Y gallu i reoli llu o risgiau cymhleth o ran cyllid, y gyfraith, gweithredu ac enw da yn ei faes cyfrifoldeb, a rheoli risg yng nghyd-destun ehangach y busnes. Bydd yn meddu ar sgiliau rheoli risg cysylltiedig ynghyd â gwybodaeth am weithdrefnau a pholisïau sefydliadol.
 • Mae’n bosibl na fydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldebau rheoli llinell sylweddol, ond bydd yn meddu ar sgiliau rheoli ariannol, arwain a dylanwadu.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth arbenigol a thechnegol uwch, y bydd yn ei diweddaru'n weithredol, gan barhau i fod yn gwbl ymwybodol o ddatblygiadau yn ei faes arbenigol. Bydd ganddo ddealltwriaeth glir o'r effaith bosibl y gallai unrhyw newidiadau o'r fath ei chael, gan ddehongli a chymhwyso’r newidiadau ar draws y swyddogaeth ac ar draws CNC, o bosib. Nid yw hwn yn ofyniad o ran datblygiad proffesiynol parhaus yn unig, ond yn hanfodol ac allweddol ar gyfer parhad busnes CNC.

Gwerthuso gwybodaeth

 

 • Bydd deiliad y swydd yn dehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth ac yn deall eu cyd-destun o fewn strategaeth polisi CNC yn ehangach.
 • Bydd deiliad y swydd yn dadansoddi ac yn dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth iawn, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i unigolion ar bob lefel. 

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 

 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau penderfyniadau a gweithredoedd yn bellgyrhaeddol a dylanwadol, a hynny’n aml ar draws y sefydliad.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd ymreolaeth wrth wneud penderfyniadau o fewn ei faes arbenigedd technegol, gan wneud penderfyniadau annibynnol sy'n seiliedig ar waith dadansoddi ac ymchwil, a mewnbwn gan arbenigwyr eraill. Bydd ganddo ddealltwriaeth o'r amrediad o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Caiff gwaith ei gyflawni o fewn paramedrau eang, a disgwylir iddo weithredu’n annibynnol ac i beidio â cheisio arweiniad neu awdurdodiad oni bai ei bod yn bosibl fod y camau gweithredu y tu allan i’r polisi cyfredol. Gall fod blaenoriaethau sy'n gwrthdaro y bydd yn rhaid i ddeiliad y swydd eu rheoli, gan addasu ei raglen waith neu waith eraill. Caiff cerrig milltir a dangosyddion perfformiad allweddol eu hadolygu ynghyd â chanlyniadau terfynol.
 • Bydd penderfyniadau a wneir yn ymwneud â llunio neu newid gweithdrefnau a gaiff eu cymhwyso gan bobl eraill yn y sefydliad. Bydd penderfyniadau o'r fath yn sylweddol ac yn golygu ymrwymo adnoddau o fewn adran neu ardal waith, a mynd i'r afael â phroblemau neu sefyllfaoedd mawr ac anodd lle bydd angen ystyried llawer o ffactorau. Bydd penderfyniadau yn gofyn am feddwl yn wreiddiol a gwaith dadansoddi a dehongli wrth benderfynu ar y camau i'w cymryd. Gall problemau fod yn gymhleth, gan ofyn am waith asesu sylweddol a dealltwriaeth fanwl o'r mater a'r sefydliad. Bydd gan ganlyniadau penderfyniadau’r potensial i effeithio ar ddelwedd y sefydliad, ac mae’n debygol y byddant yn parhau dros y tymor hwy.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at strategaethau cyffredinol CNC.

Effaith

 

 • Bydd effaith, dylanwad a chanlyniad gwaith deiliad y swydd yn sylweddol ac yn parhau dros y tymor hwy.  Cysylltir effaith gwaith deiliad y swydd yn bennaf â natur arbenigol y rôl, ynghyd â’r cyngor, yr arweiniad a'r wybodaeth arbenigol a ddarperir i bobl eraill.
 • Bydd y gwaith a wneir gan ddeiliad y swydd, fel arbenigwr/arweinydd sector, yn dylanwadu ac yn cael effaith ar lefel weithredol uwch, yn fewnol ac yn allanol.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 • Bydd deiliad y swydd yn rhyngweithio â chydweithwyr ar draws y busnes, gan ennyn cyfranogiad gan bawb yn y sefydliad wrth gyflawni strategaethau a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon. Bydd yn ymgysylltu ag amrediad eang o randdeiliaid, yn fewnol ac yn allanol, gan gyfathrebu ar lefel strategol a chydweithio ag eraill ar lefel uwch. Fel arbenigwr pwnc, bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor proffesiynol neu arbenigol awdurdodol.
 • Bydd deiliad y swydd yn trafod materion polisi technegol, arbenigol neu fanwl cymhleth neu dechnegol, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa. Bydd y gwaith yn gofyn am gyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar, ac arwain prosiectau allweddol sydd yn gymhleth iawn. Bydd yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a dylanwadu effeithiol iawn. Efallai y bydd hyn hefyd yn cynnwys hwyluso a chyflwyno yn ystod cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan rannu mewnbwn a chyngor technegol neu arbenigol cymhleth ar lefel uchel, gan gynnwys newidiadau deddfwriaethol. Bydd angen iddo allu llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd â’r gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliad y swydd yn llunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n weddol gymhleth. Bydd dogfennau'n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Mae dogfennaeth sy’n anghywir neu sydd wedi'i drafftio'n wael yn debygol o gael effaith niweidiol.
 • Y gallu i gyrchu data a chynnwys o sawl lleoliad, gan ofyn am ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros y tymor hwy.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Tachwedd 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â David Powell ar david.powell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 653822

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf