Cynorthwyydd Misglod Perlog yr Afon

Dyddiad cau: 9 Hydref 2022 | Cyflog: £23,926-£26,677 (Gradd 3)Lleoliad: Deorfa Cynrig, ger Aberhonddu a chyfleusterau Clywedog (cronfa ddŵr Clywedog)

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Rhagfyr 2026

Patrwm gwaith: 37 awr y wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Rhif swydd: 203347

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae hon yn swydd newydd gyffrous i gefnogi gwaith bridio caeth CNC gyda Misglod Perlog yr Afon, rhywogaeth sydd mewn perygl difrifol. Mae CNC yn casglu misglod llawn dwf ac yn magu rhai ifanc ers nifer o flynyddoedd, a gyda chefnogaeth dwy o raglenni LIFE drwy nawdd yr UE, rydym yn gobeithio ailsefydlu poblogaethau hyfyw o Fisglod Perlog yr Afon (MPA) yng ngogledd a de Cymru. Byddwch yn cynorthwyo’r tîm magu caeth yn safleoedd deorfeydd Cynrig a Chlywedog ym mhob agwedd ar hwsmonaeth dyframaethu i gefnogi’r gwaith hwn a gwaith bridio caeth arall (llygod pengrwn y dŵr a chimychiaid afon crafanc wen). Bydd y rôl hefyd yn cyfrannu at wybodaeth ryngwladol o arferion gorau o ran bridio ac ailgyflwyno Misglod Perlog yr Afon i’r gwyllt.

Bydd y dyletswyddau penodol yn cynnwys:

 1. Cynorthwyo gyda’r gwaith o gasglu misglod llawn dwf i fod yn stoc magu.
 2. Cofnodi data sy’n gysylltiedig â’r rhaglen MPA.
 3. Gweithgareddau hwsmonaeth mewn perthynas â physgod lletyol, fel clirio tanciau, rheoli porthiant, triniaethau cemegol, symud a thrin â llaw.
 4. Cefnogi yn y gwaith o gynnal systemau magu pysgod, gwirio tagellau pysgod ac asesu lefelau amgystiad.
 5. Cynorthwyo yn y gwaith o sefydlu a chynnal systemau ar gyfer casglu misglod ifanc.
 6. Casglu a chyfrif misglod ifanc o wahanol darddiadau gan ddefnyddio microsgopau pŵer isel a microbibed.
 7. Pob agwedd ar hwsmonaeth a magu misglod ifanc MPA, gan gynnwys paratoi diet, glanhau misglod a thybiau magu misglod ifanc gan ddefnyddio hidlyddion mân, tynnu’r holl fisglod marw, cyfrif a mesur twf.
 8. Cynorthwyo i weithredu banc genynnau byw MPA yn neorfa Clywedog, gan gynnwys hwsmonaeth misglod llawn dwf, rhai ifanc hŷn a physgod lletyol.

Mae’r swydd wedi’i chyllido’n rhannol gan y rhaglen LIFE newydd, Prosiect Pedair Afon, sy’n rhaglen uchelgeisiol gwerth £9m i adfer afonydd, wedi’i chyllido gan raglen LIFE yr UE, Llywodraeth Cymru a nifer o bartneriaid i weddnewid pedair afon yn Ne Cymru yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig y Wysg, Tywi, Teifi a’r Cleddau a’u dalgylchoedd, a hynny er mwyn adfer poblogaethau o gynefinoedd a rhywogaethau sy’n dirywio, yn fwyaf nodedig eogiaid, herlod/gwangod, llysywod pendoll a misglod perlog yr afon. Fe gewch gyfle i weithio gyda gweddill tîm y prosiect ar agweddau eraill o’r prosiect pan fo amser yn caniatáu, ac efallai y byddwch yn cynorthwyo’r Uwch Swyddog Monitro yn dymhorol i sicrhau y caiff amcanion monitro’r prosiect eu gwireddu, er enghraifft cynnal arolygon mewn afonydd.

Cyfrifoldebau

Bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Defnyddio mentergarwch a gwybodaeth am ddyframaethu i gefnogi gwaith dydd i ddydd y ddeorfa.
 • Cefnogi staff technegol i fagu misglod perlog yr afon a’r holl agweddau ar y rhaglen bridio caeth (trin â llaw, monitro iechyd rhywogaethau, cynnal a chadw cyfarpar a systemau dyfrol)
 • Rheoli’r holl geisiadau am ddata a ddaw i law ac ymateb o fewn amserlen y cytunnir arni.
 • Rheoli systemau busnes allweddol ar ran y tîm.
 • Rheoli’r gofynion storio dogfennau er mwyn sicrhau y cydymffurfir â deddfwriaeth gyfredol.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Byddwch chi’n gallu dangos gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol

 1. Profiad blaenorol o weithio yn y diwydiant amgylcheddol/dyframaethu.
 2. Profiad blaenorol mewn rôl Weinyddol.
 3. Sgiliau rhyngbersonol a rhwydweithio cryf er mwyn datblygu perthnasoedd gwaith da rhwng timau partner o fewn CNC.
 4. Sgiliau hunanreoli a threfnu cryf ac effeithiol.
 5. Gallu gweithio’n dda fel rhan o dîm.
 6. Sgiliau gofal cwsmer rhagorol.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 

 

 

 

 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad, gwybodaeth a sgiliau o weithio mewn sefydliadau yn y gorffennol, gydag amgyffrediad a dealltwriaeth dda o ystod o egwyddorion, gweithdrefnau a pholisïau gweinyddol a sefydliadol.
 • Bydd y rôl yn gofyn am sgiliau rhifedd, llythrennedd, TG a chyfathrebu da, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd lefel uchel o wybodaeth am CNC. Bydd ganddynt ychydig o wybodaeth dechnegol benodol am y gwaith, wedi'i datblygu mewn amgylcheddau blaenorol, a fydd yn cael ei gwella a'i datblygu trwy'r rôl.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth ardderchog am systemau busnes sy'n cefnogi ei faes, megis cronfeydd data cenedlaethol.

Gwerthuso gwybodaeth

 

 

 

 • Bydd deiliad y swydd yn ymdrin â dogfennau, negeseuon e-bost, gohebiaeth, amserlenni, recordio digwyddiadau ac ati o ddydd i ddydd gan geisio neu roi gwybodaeth. Cesglir gwybodaeth nad yw'n gymhleth o nifer o ffynonellau, heb yr angen am unrhyw ymchwil fanwl.
 • Gall deiliad y swydd ddefnyddio systemau busnes a chronfeydd data cenedlaethol, a gall ddefnyddio a thrin systemau o'r fath er mwyn darparu gwybodaeth y bydd eraill yn ei defnyddio.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 

 

 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau cyfathrebu da gyda'r gallu i addasu arddull a chynnwys. Bydd cydberthnasau â phartïon mewnol ac allanol.
 • Bydd cyfathrebu'n cynnwys rhoi a rhannu gwybodaeth, gan ymdrin ag ymholiadau safonol sy'n ymwneud â'r gwaith.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 

 

 

 • Bydd deiliaid y swyddi yn gyfrifol am ddefnyddio a gweithredu cyfarpar a data a roddir iddynt yn ddiogel, er mwyn cyflawni eu rôl.
 •  gallu i brosesu gwybodaeth neu gofnodion ariannol gyda chyfrifoldeb cyllidebol o lefel isel.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 9 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal wyneb yn wyneb yn neorfa Cynrig ger Aberhonddu neu drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag John Taylor ar john.taylor@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07917 072574.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf