Cynghorydd Monitro Amgylcheddol: Gwasanaethau Data

Dyddiad cau: 2 Hydref 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 (Gradd 5)Lleoliad: Hyblyg yng Nghymru

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Gwener

Rhif swydd: 203345

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau rheoli data rhagorol i ymuno â'n Tîm Monitro Strategaeth a Chynllunio. Byddwch yn cefnogi defnydd ein tîm o Excel a Power Bi ac yn cyfrannu at welliannau yn rheolaeth data ein tîm, e.e. cynllunio ac olrhain ein rhaglenni monitro amgylcheddol mewn amgylcheddau daearol, morol a dŵr croyw. Mae hwn yn gyfle i arbenigwr data weithio gyda’n timau monitro amgylcheddol arbenigol, sy’n rhan allweddol o ymateb CNC i’r argyfyngau hinsawdd a natur.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi datblygiad cyfres o offer data monitro CNC (e.e. y System Rheoli Safleoedd Gwarchodedig – Modiwl Tystiolaeth a Monitro) trwy ddarparu cronfa ddata dechnegol / gweinyddu gwasanaethau a ffurfweddiad; rheoli caniatadau defnyddwyr; a gweithio'n agos gyda chydweithwyr o fewn TGCh, Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu, a Gweithrediadau, ynghyd â chontractwyr allanol neu bartneriaid, ar ddatblygiadau ac uwchraddiadau.
 • Mewnforio, allforio, trawsnewid, dilysu a sicrhau ansawdd data CNC, gan ddilyn safonau CNC / y diwydiant. Bydd hyn ar draws amrywiaeth o themâu data a fformatau data, ac o amrediad o gymwysiadau TG.
 • Darparu cymorth technegol, hyfforddiant a chanllawiau drafft ar gyfer staff CNC, contractwyr a chwsmeriaid allanol, gan ddelio ag ymholiadau cymorth technegol cymhleth gan staff o ran defnyddio offer monitro data CNC.
 • Cynghori a chynorthwyo ceidwaid data CNC, perchnogion asedau gwybodaeth ac arbenigwyr pwnc er mwyn rheoli cyhoeddi a chyfnewid ac asesu setiau data yn erbyn ein meini prawf data agored ar gyfer cyhoeddi neu gyfnewid cyfyngedig/trwyddedig.
 • Creu cynhyrchion data sy'n diwallu anghenion gweithredol a chwsmeriaid allanol ar draws ystod o themâu a fformatau data.
 • Cefnogi'r arweinydd tîm a'r arbenigwyr monitro data i gyflawni prosiectau gwella a datrysiadau trwy gyfrannu at fanyleb datrysiadau newydd a’r gwaith o’u profi a’u cyflwyno i'r gwasanaeth (e.e. cynllunio ac olrhain rhaglenni monitro morol, dŵr croyw a daearol).

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Sgiliau rheoli data rhagorol a phrofiad o reoli data mewn cyd-destun busnes, e.e. coladu, warysu, cyhoeddi, rheoli, trawsnewid, trin, holi, archifo, tynnu, dadansoddi a defnyddio data, gan gynnwys profiad o ddefnyddio dulliau catalogio menter, cyhoeddi neu drawsnewid.
 2. Profiad o weinyddu cronfeydd data, boed hynny’n gronfa ddata gorfforaethol, warws data, catalog data, dulliau integreiddio data, holi data neu offer cyhoeddi.
 3. Dealltwriaeth o bolisïau a deddfwriaeth allanol sy'n llywodraethu'r ffordd rydym yn rhannu a chyhoeddi ein data, sensitifrwydd data, a phrofiad o reoli gwybodaeth sensitif a chyfrinachol.
 4. Gradd mewn pwnc perthnasol neu gefndir da mewn rheoli data, gwyddor naturiol, gwyddor yr amgylchedd neu gyfrifiadureg.
 5. Profiad o ddarparu cymorth a chanllawiau ysgrifenedig i ddefnyddwyr o fewn amgylchedd data neu TG. Mae dealltwriaeth o’r fframwaith ITIL neu fframwaith llywodraethu tebyg ar gyfer datblygu cymwysiadau a chymorth i ddefnyddwyr yn ddymunol.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Amrediad o wybodaeth a sgiliau arbenigol/technegol a gafwyd drwy brofiad blaenorol.
 • Darparu cyngor proffesiynol/technegol/arbenigol i eraill ar eu maes pwnc.
 • Sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TG da, gyda'r gallu i drefnu a rheoli eu llwyth gwaith eu hunain.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Dadansoddi a dehongli data a gwybodaeth. Darparu arweiniad a chyngor i eraill a faterion technegol/arbenigol.
 • Cynhyrchu dogfennau o amrywiaeth o ffynonellau a allai ofyn am rywfaint o wreiddioldeb. Bydd gan y cynnwys elfen dechnegol neu arbenigol.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond gallai deiliad y swydd benderfynu sut orau i'w cyflawni, o fewn paramedrau a ddiffiniwyd.
 • Darperir arweiniad gan eraill ond defnyddir rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd yn seiliedig ar wybodaeth dechnegol a/neu sgiliau arbenigol.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gydag amrywiaeth o ddatrysiadau, sy'n gofyn am ychydig o archwilio/dadansoddi cyn dod i gasgliad. Bydd ystod gyfyngedig o opsiynau gyda datrysiadau hysbys, a fydd angen mewnwelediad technegol/arbenigol i'r mater.
 • Yn hyblyg ac yn gallu rheoli llif gwaith. Gall gymryd cyfrifoldeb am reoli prosiectau bach, llai cymhleth.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws ystod o swyddogaethau CNC ac, o bosib, â chysylltiadau allanol a thrydydd partïon.  Rhoi cyngor ac arweiniad i unigolion nad ydynt yn gyfarwydd â'r ddisgyblaeth dechnegol/arbenigol. Bydd hyn yn gofyn am y gallu i drosi a chyflwyno gwybodaeth dechnegol/arbenigol mewn ffordd y gall eraill ei deall.
 • Sgiliau datblygedig o ran datblygu a chynnal cydberthnasau/rhwydweithiau gwaith da, sy'n debygol o fod yn barhaus ac yn cynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 2 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Sue Byrne ar sue.byrne@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu Timothy Ellis ar Timothy.Ellis@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf