Rheolwr y Gyflogres

Dyddiad cau: 28 Medi 2022 am 12yh | Cyflog: Dechrau ar £52,109 ac yn codi i £56,884 ar ôl tri chodiad cyflog cynyddrannol (dyfarniad cyflog 2022/23 i’w gadarnhau) | Lleoliad: Hyblyg

 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Gwener

Rhif swydd: 203331

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa).

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Os ydych yn chwilio am rôl gyffrous gyda’r Gyflogres – dyma’r swydd i chi. Os ydych chi eisiau gweithio mewn sefydliad diddorol sy’n mynd i’r afael â newid hinsawdd dyma’r sefydliad i chi.

Fel y gwelwch, mae’r rôl hon yn un amrywiol. Mae’n allweddol ar gyfer sicrhau bod ein staff yn cael eu talu’n gywir ac ar amser. Mae’n hanfodol er mwyn sicrhau bod y tîm yn gweithio’n effeithiol ac effeithlon ac yn parhau i ddarparu gwasanaeth cyflogres proffesiynol sy’n bodloni gofynion ein staff. Bydd angen i chi feithrin a chynnal perthynas weithio dda â’r adrannau Adnoddau Dynol, Cyllid, Archwilio a gweinyddwyr Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) a Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (CSPS), Cronfa Pensiynau Asiantaeth yr Amgylchedd (EAPF) ac eraill. Fodd bynnag, yn ogystal â hyn oll bydd angen gallu canfod atebion i broblemau, chwilio am ffyrdd o weithio’n effeithlon a hynny mewn amgylchedd amrywiol a heriol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Darparu gwasanaeth cyflogres i fwy na 2300 o staff sy’n cynnwys 2 gynllun pensiwn (CSPS ac EAPF), elfennau cyflog a lwfansau amrywiol eraill, taliadau absenoldeb cytundebol a statudol a’u rheoli, goramser, treuliau, rhyngweithio â CThEM a chyrff perthnasol.
 • Gweithio’n agos ag Uwch Arbenigwr ERP (Cynllunio Adnoddau Menter) (Unit 4 Business World ar hyn o bryd), y system weinyddol, ymgynghorwyr allanol a chyllid busnes ar waith cynnal y system Adnoddau Dynol a Chyflogres a rhoi mentrau newydd ar waith, gan ddarparu gwybodaeth reoli yn ôl yr angen.  
 • Sicrhau gwasanaeth dibynadwy ac effeithiol a darparu prosiectau proffil uchel yn llwyddiannus a chydymffurfio â rheoliadau CThEM a phensiwn a gofalu bod gofynion statudol eraill yn cael eu bodloni.
 • Arwain y tîm Pobl a Chyflogau a’i ddatblygu’n ganolfan gwsmeriaid gynaliadwy a chref y bydd y busnes yn dibynnu arni i ddarparu amrediad o wasanaethau mewnol â chyswllt uniongyrchol â chwsmeriaid ac i gynorthwyo anghenion cwsmeriaid ac ar yr un pryd parhau i wella eu profiadau.
 • Chwarae rôl flaenllaw yn natblygiad strategol dulliau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid o ran rheoli Pobl a Chyflogau a sicrhau bod y canlynol yn cael ei ddarparu:
  • Gwaith prosesu, gweinyddu ac adrodd y gyflogres.
  • Sefydlu pensiynau, gweinyddu ac adrodd ar gyfer cynlluniau pensiynau’r Gwasanaethau Sifil a Llywodraeth Leol.
  • Gweinyddu cylch bywyd y gweithiwr.
  • Integredd a diogelwch data.
  • Cynnal a chadw strwythur sefydliadol.
  • Rheoli amser ac absenoldebau.
  • Gwaith adrodd Adnoddau Dynol arbenigol.
  • Parhad busnes a chydnerthedd.
  • Cydymffurfiaeth gyfreithiol a threthiant.
 • Sicrhau bod gan y Gwasanaeth Pobl a Chyflogau gyllideb gytbwys â blaenoriaeth a gofalu pan fo’n angenrheidiol bod adnoddau yn cael eu hailddosbarthu yn ystod y flwyddyn yn unol â pholisïau CNC.
 • Cyfrifol am ddatblygiad a gwelliant parhaus y system Pobl a Chyflogau o fewn CNC a rhoi cyngor technegol, ariannol ar gyflogau a phensiynau i brosiectau trawsnewid a mentrau ar draws y sefydliad.
 • Gweithio’n agos â’r Rheolwr Adnoddau Dynol a rolau eraill ar draws yr adran Rheoli Pobl i sicrhau cydymffurfiaeth â’r gyfraith cyflogaeth, yn ein Polisïau a Gweithdrefnau Pobl a bod y rhain yn cael eu gweithredu a’u dehongli’n gywir ar draws gwasanaethau trafodiadol adnoddau dynol, pobl a’r gyflogres.
 • Gweithio’n agos â’r Tîm Cyfrifo Ariannol a Llywodraethu, Archwilio Cymru ac archwilio mewnol i sicrhau bod llywodraethu ac adrodd ariannol cywir yn digwydd yn ein Cyfrifon Blynyddol ar gyfer ein swyddogaeth cyflogres a phensiynau.
 • Datblygu rhwydweithiau cyflogres effeithiol a sicrhau bod CNC yn cael budd o arloesi ac yn dysgu o arferion gorau sefydliadau eraill sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.
 • Cefnogi Aelod y Tîm Arwain a dirprwyo pan fo angen.
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Profiad sylweddol o weithio o fewn amgylchedd Pobl a Chyflogau, ar lefel uwch/rheolwr.
 2. Dealltwriaeth fanwl o ddatblygiadau o arferion gorau ym maes rheoli Pobl a Chyflogau.
 3. Cymhwyster cyflogres proffesiynol neu brofiad sylweddol.
 4. Profiad cydnabyddedig o ddefnyddio a gweithio gydag amrywiaeth o systemau cyflogres, adnoddau dynol a chyllid a meddalwedd/rhaglenni eraill.
 5. Dealltwriaeth fanwl o Bolisïau Pobl a Chyflogau, a gofynion trethi perthnasol.
 6. Deall, dehongli a rhoi cyngor ac atebion ar faterion Pobl a Chyflogau technegol a chymhleth a throsglwyddo’r canlyniadau i staff nad ydynt yn staff cyllid mewn ffordd ddealladwy a diddorol.
 7. Profiad o weithredu newid neu o wella prosesau.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â gwaith sy’n gofyn am sgiliau proffesiynol, technegol a rheoli. Bydd ganddo wybodaeth am weithdrefnau a pholisïau sefydliadol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth a phrofiad eang a chyffredinol sylweddol yn y maes perthnasol.
 • Y gallu i reoli risgiau ariannol, cyfreithiol a gweithredol, a’r risg i enw da, yn ei faes rheoli. Bydd ganddo sgiliau rheoli pobl, rheoli ariannol, arwain a dylanwadu.
 • Bydd deiliad y swydd yn diweddaru ei wybodaeth yn weithredol, gan aros yn gwbl ymwybodol o ddatblygiadau yn ei faes arbenigedd. Bydd ganddo ddealltwriaeth glir o effaith newidiadau o'r fath, gyda'r gallu i’w dehongli a’u cymhwyso ar draws y swyddogaeth.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn datblygu, dehongli a chyfrannu at strategaeth sefydliadol er mwyn galluogi cyflenwi cynlluniau. Bydd yn gallu dadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i unigolion ar bob lefel. 

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau penderfyniadau a gweithredoedd yn bellgyrhaeddol a dylanwadol. Bydd gan ddeiliaid y swyddi ymreolaeth i wneud penderfyniadau o fewn eu maes rheoli.
 • Gwneir gwaith o fewn paramedrau eang a disgwylir i ddeiliad y swydd weithredu'n annibynnol, gan ofyn am arweiniad neu awdurdod dim ond pan fydd camau gweithredu y tu allan i bolisi cyfredol. Efallai y bydd blaenoriaethau sy’n gwrthdaro y bydd rhaid i ddeiliad y swydd eu rheoli, wrth addasu ei waith ei hun neu waith eraill. Caiff cerrig milltir a dangosyddion perfformiad allweddol eu hadolygu ynghyd â chanlyniadau terfynol.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reoli, yn seiliedig ar ddadansoddi, gwaith ymchwil, a mewnbwn gan arbenigwyr eraill. Bydd ganddo ddealltwriaeth o'r opsiynau a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at strategaeth gyffredinol CNC, gan ddiffinio strategaeth a chynlluniau ar gyfer ei faes ei hun, ar y cyd ag uwch-reolwyr.
 • Bydd y penderfyniadau a wneir yn ymwneud â llunio neu newid gweithdrefnau a gymhwysir gan eraill yn y sefydliad. Bydd penderfyniadau o'r fath yn sylweddol ac yn cynnwys ymrwymo adnoddau o fewn adran neu faes gwaith, a mynd i'r afael â phroblemau neu sefyllfaoedd mawr ac anodd lle mae angen ystyried llawer o ffactorau. Bydd penderfyniadau yn gofyn am waith meddwl gwreiddiol, dadansoddi a dehongli wrth benderfynu ar y camau gweithredu. Gall problemau fod yn gymhleth ac yn gofyn am asesiad sylweddol a dealltwriaeth fanwl o'r mater a'r sefydliad. Bydd gan ganlyniadau penderfyniadau'r potensial i effeithio ar ddelwedd y sefydliad ac maent yn debygol o bara am gyfnod hwy yn gyffredinol.

Effaith

 • Mae gan rôl deiliad y swydd ehangder a chwmpas cymhleth gydag effaith a dylanwad sylweddol o fath tymor hwy.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol am berfformiad y swyddogaethau o fewn ei faes rheoli. 
 • Mae deiliaid y swyddi yn atebol am reoli risgiau ariannol, cyfreithiol a gweithredol, a’r risg i enw da, o fewn eu maes rheoli, a allai effeithio ar CNC yn ei gyfanrwydd.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd deiliad y swydd yn ymgysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan ymgysylltu â'r sefydliad i ddarparu strategaethau a pholisïau yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Y gallu i drafod materion polisi neu strategol hynod dechnegol, arbenigol, manwl a chymhleth, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn llunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n gymhleth. Bydd dogfennaeth yn cynnwys cyngor neu farn lefel uchel, y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn ei chylch neu'n ei defnyddio. Gallai canlyniadau dogfennau anghywir neu wedi'u drafftio'n wael gael effaith andwyol. Efallai y bydd angen dod o hyd i ddata a chynnwys o nifer o leoliadau, gan ofyn am ymchwil allanol a rhywfaint o grebwyll proffesiynol ynghylch sut y dylai ymchwil o’r fath gael ei dehongli. Mae effaith yr ymchwil o fath tymor hwy.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llawn, gan reoli swyddogaeth neu arbenigedd mwy yn cynnwys mwy nag un tîm neu is-arbenigedd.
 • Mae deiliad y swydd yn gyfrifol am gyflawni'r cynlluniau gwaith tîm, datblygu staff a pherfformiad staff, yn ogystal â llesiant a iechyd a diogelwch y rhai sydd o fewn ei faes rheoli. Bydd hefyd yn cyfrannu at y broses cynllunio pobl. Bydd deiliad y swydd yn atebol am y bobl sy'n adrodd yn uniongyrchol iddo, gan sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Gall rheoli llinell ymestyn i nifer o unigolion sy'n rheoli eu timau eu hunain, fel bod y cyfrifoldeb cyffredinol yn cynnwys grŵp amrywiol o bobl, ac efallai y bydd yn cynnwys rhai pobl nad ydynt yn atebol i ddeiliad y swydd yn uniongyrchol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 28 Medi 2022 am 12yh

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 24 Hydref 2022 drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Steve Burton ar Steve.Burton@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf