Cynghorydd Dŵr

Dyddiad cau: 25 Medi 2022 | Cyflog: £27,003-£30,688 (Gradd 4)Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract:

 • 203318 - Cyfnod Penodol am 24 Mis
 • 203335 - Bydd y swydd hon yn cael ei chynnig fel contract parhaol.. Mae gan y rôl ei hun gyfyngiad amser hyd at 31 Mawrth 2025 ac ar yr adeg honno gallai eich rôl gael ei hymsetyn, ei gwneud yn barhaol, neu gallech gael eich adleoli i'n cronfa o gynghorwyr / rheolwyr prosiect arbennig neu eich adleoli i rôl addas arall.

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos

Rhif swydd: 203318 & 203335

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae ansawdd dŵr o ddiddordeb mawr i randdeiliaid ar hyn o bryd. Mae’r ddwy swydd hon yn darparu cymorth hanfodol ar gyfer datblygu rhaglenni gwella amgylcheddol cwmnïau dŵr ac i gyflawni gwelliannau ffisegol i’r amgylchedd dŵr drwy raglen fuddsoddi cyfalaf gwerth miliynau o bunnoedd. Byddai cefndir mewn rheoli dŵr yn ddefnyddiol, ac mae sgiliau da o ran dadansoddi tystiolaeth yn bwysig. Mae’r swydd yn golygu gweithio gydag amrywiaeth o staff ar draws CNC, ac felly mae angen sgiliau cyfathrebu da.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno polisi dŵr newydd neu ddiwygiedig, gan ddefnyddio ystod o ffynonellau gwybodaeth a data; gweithio gyda staff Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth berthnasol.
 • Cefnogi’r gwaith o ddarparu gwybodaeth reolaidd a chywir ar gynnydd i reolwyr, er mwyn sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni yn unol â’r amserlen a chostau.
 • Prosesu ymholiadau’n ymwneud â dŵr gan dimau mewnol, Llywodraeth Cymru a chwsmeriaid, a derbyn cyngor gan staff gweithredol a rheoliadol i sicrhau datrysiad.
 • Darparu gwasanaeth ysgrifenyddiaeth i grwpiau llywodraethu perthnasol gyda Llywodraeth Cymru a sectorau penodol.
 • Cefnogi ymgysylltiad gyda sectorau a phartneriaid gan gynnwys Ofwat, EA, SEPA, Water UK a chwmnïau dŵr.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen a gomisiynir gan y Byrddau Busnes, i greu cynhyrchion wedi’u diffinio yn ôl yr angen.
 • Cydweithio gyda’r Arweinydd Tîm i ddatblygu a chyflawni Cynllun Datblygu Personol.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am y canlynol: deddfwriaeth Cymru, y DU a’r UE yn ymwneud â dŵr; yr hyn sy’n sbarduno polisi Cymru a’r DU; cynlluniau a mentrau strategol ym maes dŵr (Strategaeth Ddŵr LlC, strategaethau ehangach y DU); a’r problemau a’r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Profiad o’r canlynol: dadansoddiad technegol a dehongli ystod o wybodaeth a data ansawdd dŵr ac amgylcheddol cymhleth; dadansoddi setiau mawr o ddata gan ddefnyddio Excel a modelau perthnasol.
 3. Gweithio gyda neu o fewn cwmnïau dŵr, awdurdodau lleol, cyrff anllywodraethol amgylcheddol, Llywodraethau (DU), undebau ffermio.
 4. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau, gyda phrofiad a/neu gymwysterau Rheoli Prosiect.
 5. Gweithio tuag at aelodaeth broffesiynol neu ddyhead i ddod yn aelod proffesiynol o sefydliad perthnasol.
 6. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi pob Pennaeth Busnes o fewn yr adran Dystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu fel bo’r angen.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 - Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd ag ystod o dasgau ymarferol neu dechnegol sy’n gofyn am rywfaint o wybodaeth arbenigol.  Bydd deiliaid y swyddi wedi ennill profiad mewn amgylcheddau gwahanol, a all fod yn CNC neu mewn sefydliadau partner. Bydd gan ddeiliad y swydd y gallu i ddatblygu ei wybodaeth ddamcaniaethol a thechnegol sylfaenol yn barhaus.
 • Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor i eraill mewn perthynas â'i faes arbenigedd. Bydd yn cadw'n gyfredol gyda'r amgylchedd gweithredu allanol gan gynnwys o ran sut y gallai effeithio ar waith CNC.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth dechnegol arbenigol technegol, a bydd yn meddu ar sgiliau cyfathrebu, llythrennedd a TG ynghyd â sgiliau trefnu a chynllunio da.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli a deall amrediad o wybodaeth, gan gynnwys data technegol, gan dynnu pwyntiau ac egwyddorion allweddol a fydd yn sylfaen i’r blociau adeiladu ar gyfer datblygu polisi, strategaeth a chynlluniau mewnol.
 • Y gallu i lunio dogfennau â chynnwys technegol/arbenigol a all ofyn am rywfaint o feddwl gwreiddiol, creadigrwydd a dealltwriaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyffredinol, caiff gwaith ei lywio gan ganlyniadau a ddisgwylir, ond efallai bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni, o fewn paramedrau diffiniedig.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau a allai fod yn gymhleth i ryw raddau, er y bydd yr amrediad o opsiynau yn gyfyngedig fel arfer. Bydd y gwaith yn cynnwys tasgau safonol ac ansafonol.
 • Caiff deiliaid y swyddi rywfaint o ddylanwad yn sgil y penderfyniadau y maent yn eu gwneud, a chânt effaith sy’n ehangach na'u swyddogaeth neu dîm uniongyrchol.
 • Er y bydd rhywfaint o ymreolaeth ac angen i farnu, bydd amcanion yn cael eu gosod gan eraill fel arfer.

Effaith

 • Bydd gwaith deiliad y swydd yn ymestyn y tu hwnt i'r tîm uniongyrchol a bydd yn llywio gwaith pobl eraill ac yn dylanwadu arno.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cynhelir cydberthnasau a chyfathrebir ag amrywiaeth o bobl a swyddogaethau, a bydd hyn yn digwydd yn fewnol ac yn allanol.
 • Bydd deiliad y swydd â’r gallu i gyfathrebu materion eglur sy'n ymwneud â pholisi, strategaeth a chynlluniau, a all gwmpasu arwain rhaglenni gwaith,  a darparu cymorth ac arweiniad technegol i'r tîm.
 • Bydd deiliad y swydd yn meddu ar y gallu i lunio dogfennau ysgrifenedig mewn perthynas â pholisi a strategaeth a fydd yn gofyn am sgiliau ysgrifennu da. Bydd ganddo'r gallu i ymgymryd â gwaith ymchwil, crynhoi gwybodaeth a’i throsi’n gyngor polisi ystyrlon.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau ar Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost.

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 25 Medi 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Geraint Weber ar Geraint.Weber@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07909 831421

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf