Uwch Swyddog, Pobl a Lleoedd

Dyddiad cau: 21 Medi 2022 | Cyflog: £35,994 - £39,369 pro rata (Gradd 6)Lleoliad: Hyblyg mewn Gogledd-ddwyrain Cymru

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Rhan amser 15 awr y wythnos

Rhif swydd: 203304

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae’r swydd hon yn rhan o’r Tîm Pobl a Lleoedd, Gweithrediadau’r Gogledd Ddwyrain. Nod y tîm yw hybu gweithio integredig ac ymwreiddio arferion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy o fewn CNC a gyda phartneriaid a chymunedau. Ceir ffocws penodol ar ddatblygiad parhaus Datganiad Ardal y Gogledd Ddwyrain, a chefnogi’r gwaith o ddatblygu a chyflawni Cynlluniau Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’r swydd hon yn canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu a monitro rhaglenni prosiectau sy’n cael eu hariannu’n fewnol ac allanol, datblygu gweithio fel partneriaeth ar draws lleoedd a chefnogi a datblygu cyfleoedd hamdden a mynediad. 

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain y lle ar un agwedd neu ragor ar gylch gwaith y tîm: datganiad ardal, llesiant, cydlynu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, cyllid allanol, cynllunio cadwraeth a safleoedd dynodedig, hamdden a mynediad, pysgodfeydd, dŵr, gan ddarparu arbenigedd technegol a chyngor i'r tîm a'r Pennaeth Lle.
 • Mentora aelodau eraill o'r tîm i ehangu eu dealltwriaeth o'ch arbenigedd, fel bod y tîm yn datblygu dealltwriaeth amlddisgyblaeth o faterion amgylcheddol.
 • Gweithio gyda'r tîm i ddatblygu datrysiadau arloesol i faterion amgylcheddol, gan integreiddio agweddau lluosog ar gynllunio o fewn y lle. Nodi bylchau yn y sail dystiolaeth a gweithio gyda'r gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu i flaenoriaethu a chomisiynu gwaith ymchwil.
 • Hwyluso'r gwaith o uno amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gyda datganiadau ardal a'r cynllun lle, gan weithio ar draws ffiniau yn ôl yr angen.
 • Gweithio'n gyd-gynhyrchiol gyda'r timau yn y lle a chyda rhanddeiliaid allanol, gan ddarparu arbenigedd technegol i ddatblygu a dylanwadu ar flaenoriaethau, prosiectau a chynlluniau i'w cyflenwi gan eraill, gan gynnwys drwy gyllid allanol.
 • Datblygu a monitro'r rhaglen prosiectau a gyllidir yn allanol ar draws pob cyfle cyllido.
 • Gweithio gyda thimau yn y lle i ddatblygu eu sgiliau o ran gweithio mewn partneriaeth
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i ddatblygu a dylanwadu ar flaenoriaethau, amcanion, cynlluniau a phrosiectau o fewn y lle a fydd yn cyflawni'r datganiad ardal ac amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, fel cynlluniau cwmnïau dŵr, cynlluniau teithio llesol a chynlluniau rheoli tirweddau dynodedig
 • Rhwydweithio â thimau Pobl a Lleoedd eraill ledled Cymru, gan ddarparu lefel gwasanaeth gytunedig o wybodaeth dechnegol a mewnbwn ar gyfer timau eraill.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Sgiliau rhagorol o ran ymgysylltu, dylanwadu a datblygu dulliau arloesol o ymdrin â phroblemau cymhleth  
 2. Gallu rhagorol am feithrin perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid. 
 3. Gwybodaeth sylweddol am ofynion deddfwriaeth amgylcheddol sy’n ymwneud â'r cylch gwaith ar gyfer lleoedd 
 4. Bydd gennych wybodaeth arbenigol am un neu ragor o feysydd technegol cylch gwaith y tîm:
  • Datblygu datganiad ardal
  • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chynlluniau llesiant
  • Cyllid allanol a gweithio mewn partneriaeth
  • Hamdden a mynediad
  • Cynlluniau strategol pysgodfeydd
  • Cadwraeth safleoedd a thirweddau a warchodir, cynlluniau Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol 
  • Asesiad o'r effaith ar ansawdd yr aer
  • Rheoli adnoddau dŵr
  • Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a chynlluniau dalgylch
  • Rheoli perygl llifogydd
  • Y gallu i asesu ffynonellau lluosog a chymhleth o wybodaeth ac annog eraill i wneud penderfyniadau da.    
  • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.    
 5. Profiad o drafod ag uwch-reolwyr 
 6. Profiad o ddylanwadu ar lefelau uwch sefydliadau. 
 7. Gallu rhagorol am feithrin perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid. 
 8. Sgiliau trefnu rhagorol 

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Dymunol Lefel 5 – Siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl

Bydd yr  ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyfathrebu’n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith, a bydd disgwyl iddo ef/hi ddatblygu sgiliau iaith hyd at Lefel 5 dros gyfnod o bedair blynedd – rhugl mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig gan ddilyn rhaglen hyfforddi a gytunir arni ynghyd â chymorth CNC.

Noder  os nad ydych yn bodloni’r gofyniad lefel 5, mae CNC yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu a chymorth i’ch helpu i fodloni’r gofyniad o fewn yr amserlen a nodir.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Gan weithio fel arbenigwr/arweinydd sector lleol, bydd cyfraniad a dylanwad deiliad y swydd ar lefel weithredol ac yn cael effaith yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd ganddo gyllideb fach ar gyfer cyflwyno prosiect penodol a/neu gyfrifoldeb am wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o broses neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 21 Medi 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Mark Hughes mark.hughes@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 0300 065 4836

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf