Partner Busnes Adnoddau Dynol (Gwaith Achos Cysylltiadau Gweithwyr)

Dyddiad cau: Dydd Llun, 29 Awst 2022 | Cyflog: £39,700-£44,522 (Gradd 7)Lleoliad: Hyblyg

 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr

Rhif swydd: 203270

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Eich prif waith fydd arwain a chefnogi'r amrywiaeth o waith achos sy’n ymwneud â chysylltiadau gweithwyr ar gyfer CNC cyfan. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithio gyda rheolwyr ac uwch reolwyr (Cyfarwyddwyr Gweithredol, y Tîm Arwain a Thimau Rheoli) ar berthynas waith ymarferol i wella arferion Rheoli Pobl yn barhaus yn enwedig mewn perthynas â Disgyblu, Cwynion a Gallu. Byddwch yn atebol i Uwch Reolwr yn yr adran Rheoli Pobl a allai fod â'r un arbenigedd neu beidio. Byddwch yn gweithio'n agos ac ar y cyd â chydweithwyr yn yr un Tîm Cyfarwyddiaeth a chydag arbenigwyr proffesiynol tebyg ar draws CNC i sicrhau gwelliant parhaus.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Bod yn brif arbenigwr a llysgennad CNC ar Ddisgyblu, Cwynion a Chefnogi Gallu.
 • Arwain y gwaith o sicrhau bod rhyngwynebau Rheoli Pobl gyda thimau’r Gwasanaethau Pobl a Chyflogres yn effeithiol ac effeithlon.
 • Bod yn llysgennad a cheidwad ar gyfer datblygu a chyflawni a chynnal safon broffesiynol barhaus ar draws CNC.
 • Cyfrannu, hyrwyddo a lle bo angen arwain ar fentrau’r Gyfarwyddiaeth a mentrau Corfforaethol.
 • Datblygu perthnasoedd gwaith sy’n meithrin ymddiriedaeth ac yn grymuso rheolwyr i ddefnyddio arferion Rheoli Pobl yn hyderus.
 • Nodi a chyflawni amcanion yn erbyn dangosyddion perfformiad allweddol mesuradwy’r Gyfarwyddiaeth ac CNC.
 • Fel uwch aelod o’r tîm Rheoli Pobl, byddwch yn rhagweithiol ac yn defnyddio arferion gorau a pherthnasoedd gwaith mewnol ac allanol yn effeithiol.
 • Deall yr anghenion busnes a'r materion rheoli pobl a chymryd camau i lunio a gweithredu mentrau.
 • Darparu cyngor technegol ar gyfer yr holl arbenigeddau Rheoli Pobl ar draws CNC.
 • Nodi tueddiadau a phatrymau a defnyddio’ch menter i wella’r holl arferion Rheoli Pobl.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Cymhwyster CIPD (lefel 7: Uwch)/Aelod Siartredig o'r CIPD neu Gymhwyster Adnoddau Dynol ar lefel gyfatebol, neu'r lefel gyfatebol o brofiad.
 2. Gwybodaeth a phrofiad helaeth o ddeddfwriaeth rheoli pobl ac arferion gorau.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 3 – Y gallu i gyfathrebu’n hyderus yn Gymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith neu bydd disgwyl i’r ymgeisydd ddatblygu ei sgiliau Cymraeg i’r lefel hon drwy ddilyn rhaglen hyfforddi y cytunwyd arni.

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd wedi cael profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn nifer o sefydliadau gwahanol, neu o weithio mewn rolau neu swyddogaethau gwahanol o fewn sefydliad unigol.
 • Yn bennaf, cyflogir deiliaid y swyddi am eu lefel uwch o wybodaeth arbenigol/dechnegol. Bydd angen i ddeiliad y swydd hefyd allu meddwl yn strategol.
 • Bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau mentora da.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gymryd penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn oddi wrth reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi CNC, gan ystyried yr ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Bydd deiliaid y swyddi ynghlwm wrth y gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol ac efallai y byddant yn cyfrannu at ddatblygu strategaeth.
 • Gall y gwaith olygu rheoli prosiectau mawr neu raglenni gwaith llai, a llai cymhleth. Efallai y caiff penderfyniadau eu gwneud sy'n arwain at newidiadau i weithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu bydd canlyniad cymryd penderfyniadau anghywir yn cael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag ystod eang o faterion ac ni fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau a wnaed gan ddeiliad y swydd yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Mae dibyniaeth ar waith a chyfraniad arbenigol/technegol deiliad y swydd, a bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar unigolion eraill. Bydd deiliad y swydd fel arfer yn gweithio ar draws y sefydliad wrth gynllunio a/neu reoli nifer o wasanaethau a/neu ddarparu arbenigedd technegol/arbenigol manwl.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor yn fewnol neu'n allanol.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am nodi a rheoli risgiau i enw da.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd y gwaith yn gofyn am gyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar a/neu arwain prosiectau allweddol, a bydd y rhain yn gymhleth iawn ac yn gofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo da. Efallai y bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, cynnig mewnbwn a chyngor technegol neu arbenigol cymhleth (gan gynnwys ynghylch newidiadau deddfwriaethol), a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn llunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n weddol gymhleth. Bydd y rhain yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn ei chylch neu'n ei defnyddio, ac y byddai'n cael effaith andwyol pe bai’n anghywir neu’n cael ei drafftio'n wael.
 • Efallai y bydd angen cyrchu data a chynnwys o nifer o leoliadau neu ffynonellau, gan ofyn am ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol ynghylch sut dylai ymchwil o’r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi'i at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: Dydd Llun, 29 Awst 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ddydd Mercher, 21 Medi 2022 drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Claire Murphy, Rheolwr Adnoddau Dynol ar claire.murphy@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf