Swyddog Peirianneg Integredig

Dyddiad cau: 14 Awst 2022 | Lleoliad: Hyblyg yng Ngogledd Orllewin CymruCyflog: £27,003 - £30,688 (Gradd 4)

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener 

Rhif swydd: 203267

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn cynnal rhaglen Arolygu Asedau Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, gan ddyfarnu'r cyflwr yn unol â'r safonau cydnabyddedig.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynllunio a chyflenwi arolygiadau o asedau rheoli llifogydd yn unol â safonau cyfredol.
 • Gwneud asesiadau manwl gywir o gyflwr asedau yn unol â safonau a phenderfynu ar raddfa'r cyflwr, gan gofnodi eich penderfyniad yng nghronfa ddata AMX.
 • Cynnal arolygiadau amrywiol (gan gynnwys Arolygiadau Asedau, Asesiadau Risg Iechyd Cyhoeddus ac Arolygiadau Pontydd), a mewnbynnu data ansawdd o arolygiadau i mewn i gronfeydd data a systemau priodol er mwyn sicrhau bod asedau'n cael eu cynnal yn unol â'r safonau perfformiad gofynnol.
 • Nodi materion a phroblemau mewn ffordd amserol a chynnig datrysiadau effeithiol wedi’u rhaglenni.
 • Cynorthwyo i ddatblygu a rheoli rhaglen waith Rheoli Systemau Asedau sy'n cyfrannu at gyflawni targedau'r Gyfarwyddiaeth.
 • Gweithio mewn cydweithrediad â thimau Rheoli Perygl Llifogydd eraill ac Awdurdodau Rheoli Risg er mwyn cyflawni targedau a pherfformiad asedau.
 • Helpu i gynnal y System Rheoli Asedau Perygl Llifogydd Cenedlaethol, AMX a data perygl llifogydd cysylltiedig.
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Cymwysterau: Pum gradd TGAU neu gyfwerth gyda mathemateg a Saesneg yn hanfodol a chymwysterau mewn pwnc gwyddonol neu beirianyddol. Meddu ar dystysgrif T98 Arolygydd Asedau Gweledol neu'n barod i weithio tuag at hynny.
 2. Gwybodaeth o weithgareddau rheoli perygl llifogydd a dealltwriaeth gyffredinol o ddulliau ehangach o reoli asedau afonydd a'r arfordir.
 3. Gwybodaeth dda am TGCh gan gynnwys Microsoft Office, cronfeydd data a systemau data ar-lein.
 4. Gwybodaeth ardderchog am yr arferion iechyd a diogelwch gorau mewn amgylchedd ar leoliad, a'r gallu i weithio'n ddiogel ac yn effeithiol ar eich liwt eich hun ac yn unol â pholisïau a safonau CNC.
 5. Trwydded yrru lawn y DU.
 6. Cyfrannu at rota dyletswydd ymateb i ddigwyddiadau CNC.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ddangos lefel dda o brofiad ymarferol blaenorol mewn sgil dechnegol ddiffiniedig sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill, yn ogystal â chynnal arolygon ac archwiliadau a rheoli prosiectau bach arwahanol.  
 • Gall y rolau fod yn rolau lefel mynediad graddedigion.
 • Mae sgiliau technegol, gweithredol a rheoli prosiect yn bwysig.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gyda gwybodaeth a dealltwriaeth dda o iechyd, diogelwch a lles, yn ogystal â diogelwch y cyhoedd ac atebolrwydd cyhoeddus.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol.
 • Efallai y bydd angen sgiliau technegol mewn Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ac arfarnu prosiectau.
 • Y gallu i oruchwylio contractwyr, a bod â gwybodaeth am arferion gweithio diogel, ynghyd â'r gallu i gynnal arolygon ac archwiliadau iechyd a diogelwch. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli gofynion, llawlyfrau gweithdrefnau a chodau statudol.
 • Y gallu i ddeall y rhwymedigaethau o fewn dogfennaeth gontractiol, y gallai fod angen eu mesur a'u monitro.
 • Gall gwaith a wneir gan ddeiliad y swydd hefyd gynnwys defnyddio Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur/Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a rhywfaint o asesu a gwerthuso prosiectau.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Bydd gwaith yn cael ei arwain gan bolisïau diffiniedig, gweithdrefnau a chanlyniadau disgwyliedig a bydd yn cael ei reoli, yn hytrach na'i oruchwylio'n uniongyrchol.
 • Y gallu i ddehongli dulliau, gan ganiatáu rhywfaint o ddisgresiwn i ddeiliad y swydd amrywio neu deilwra'r dull, o fewn gweithdrefnau eang.
 • Gall rheoli prosiectau bach sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i wneud penderfyniadau ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gyda rhywfaint o ddatrys problemau.
 • Efallai y bydd angen gwneud penderfyniadau sy’n gymharol gymhleth a fydd yn gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd yn ymwneud â dylunio contractau, tendro ac arfarnu prosiectau, er y bydd deiliad y swydd fel arfer yn gwneud argymhellion i eraill, yn hytrach na gwneud y penderfyniad terfynol.
 • Gall deiliad y swydd oruchwylio contractau, wedi'i gefnogi gan benderfyniadau gweithredol a wneir o ddydd i ddydd, gan uwchgyfeirio materion yn ôl yr angen.

Effaith

 • Mae'r gwaith yn effeithio ar yr amgylchedd yn bennaf, ac os caiff ei wneud yn anghywir, gallai effeithio ar y tîm, pobl a safleoedd.
 • Byddai'r effaith yn dod i'r amlwg yn eithaf sydyn, a gellid cywiro a mynd i'r afael â'r peth yn gyflym heb i unrhyw faterion tymor hwy godi.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd deiliad y swydd yn cyflawni lefel uchel o ryngweithio â chwsmeriaid sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Gall y gwaith gynnwys delio â chwynion a chysylltu â rhanddeiliaid felly mae pwyll, diplomyddiaeth a'r gallu i ddelio'n sensitif â phobl neu faterion yn bwysig.
 • Gall y gwaith gynnwys goruchwylio contractwyr felly mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd friffio a chynghori eraill.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llinell ffurfiol ond bydd yn rhaid iddo allu rheoli prosiectau bach, sy'n gofyn am elfen o oruchwyliaeth.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei rôl a sicrhau bod peiriannau ac offer yn cael eu gweithredu'n gywir ar y safle.
 • Yn gyffredinol, bydd offer allan yn y maes o werth uchel a bydd disgwyl i unigolion gymryd cyfrifoldeb am ddefnyddio offer o'r fath yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 14 Awst 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â James West ar James.West@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf