Gweinyddwr Trwyddedu Rhywogaethau

Dyddiad cau: 13 Gorffennaf 2022 | Lleoliad: HyblygCyflog: £27,003 - £30,688 (Gradd 4)

 

Math o gontract: Penodiad Tymor Penodol tan 31 Mawrth 2024

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr

Rhif swydd: 203261

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Penderfynu ar geisiadau am drwyddedau yn unol â pholisi, proses, canllawiau a gweithdrefnau cydnabyddedig Cyfoeth Naturiol Cymru. Cefnogi'r gwasanaeth trwyddedu ac ymateb i ymholiadau gan gwsmeriaid mewnol ac allanol.  Mae'r rôl hon yn eistedd o fewn y tîm trwyddedu rhywogaethau a charbon sy'n delio a ceisiadau am drwyddedau yn gysylltiedig â rhywogaethau gwarchodedig at wahanol ddibenion gan gynnwys gwyddoniaeth a chadwraeth a hefyd yn gysylltiedig â datblygiadau a choedwigaeth.  Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n gweithio'n galed i ymuno â thîm prysur sy'n wynebu'r cyhoedd. Os oes gennych brofiad o reoli proses a gweithio o fewn terfynau amser, os ydych chi'n chwaraewr tîm, mae gennych lefel dda o sgiliau gweinyddol a dadansoddol ac yn gallu gwerthuso cymwysiadau cymhleth byddem yn croesawu'ch cais. Disgwylir i chi fod â phrofiad o ddelio â'r cyhoedd a defnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd neu gronfeydd data.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Penderfynu ar ganlyniad ceisiadau am drwydded/trwyddedau amgylcheddol drwy wneud penderfyniadau cadarn ar gyfer ceisiadau ar gyfer eu cyfundrefn wedi'i chlustnodi drwy gynnal asesiad technegol priodol yn unol â pholisïau a gweithdrefnau CNC os ydynt ar gael, a dyroddi, gwrthod neu amrywio trwyddedau o ran amser a chyllideb.
 • Cefnogi a gweithio ar y cyd â'r gwasanaeth trwyddedu i sicrhau effeithlonrwydd proses ac ymagwedd gyson.
 • Cynnal adroddiadau sgrinio technegol i hysbysu am geisiadau mewn perthynas â'ch maes pwnc.
 • Datblygu a chynnal cysylltiadau effeithiol â chwsmeriaid (mewnol ac allanol) i sicrhau dealltwriaeth dda a chyflwyno trwyddedau sy'n addas i'r diben yn effeithlon a phontio i weithgareddau cydymffurfio.
 • Cynhyrchu cofnodion priodol o benderfyniadau, camau gweithredu a chanlyniadau i gyfiawnhau a dangos bod yr holl ofynion cyfreithiol a gweithdrefnol wedi'u bodloni.
 • Cynhyrchu a darparu gwybodaeth gywir reolaidd i reolwyr ar gynnydd, addasu a sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni o ran amser a chost.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Mae cymwysterau ar gyfer swyddog trwyddedu 2 o dan y cyfundrefnau gosodiadau, morol, gwastraff, ansawdd dŵr ac adnoddau dŵr yn gofyn am radd neu gymhwyster cyfatebol mewn disgyblaeth wyddonol berthnasol.
 2. Mae cymwysterau ar gyfer swyddog trwyddedu 2 o dan y cyfundrefnau cwympo a rhywogaethau yn gofyn am lefel 4 o'r fframwaith cymwysterau & credydau neu gymhwyster cyfatebol.
 3. Profiad gwasanaeth cwsmeriaid a'r gallu i ddylanwadu/perswadio i gyflawni'r canlyniad a ddymunir.
 4. Dealltwriaeth o'r rheoliadau trwyddedu amgylcheddol a sut y maent yn berthnasol i'r broses ganiatáu. (Dymunol)
 5. Profiad o wneud penderfyniadau gan ddefnyddio meddalwedd dechnegol a rhaglenni modelu. (Dymunol)
 6. Y gallu i adnabod effeithlonrwydd a gwella prosesau a ffyrdd o weithio. (Dymunol)

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad ymarferol blaenorol amlwg a gafwyd mewn disgyblaeth dechnegol neu amgylchedd gwyddonol, ar lefel sy'n ei alluogi i weithredu rhaglenni gwaith o faint a chymhlethdod cymedrol a darparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill.
 • Y gallu i ddangos arbenigedd pwnc mewn maes arwahanol o'i waith.
 • Y gallu i brosesu a dadansoddi gwybodaeth arferol a chynhyrchu adroddiadau a gwybodaeth gywir yn seiliedig ar brosesau dadansoddol cadarn.
 • Yn meddu ar sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da ynghyd â gwybodaeth TGCh a systemau.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl.
 • Gall arwain a gweithredu rhaglen waith sy'n gofyn am gasglu data a gwybodaeth o wahanol ffynonellau a systemau, i gynhyrchu dogfennau safonol.
 • Y gallu i gynnal dadansoddiad arferol o samplau a data syml gan ddilyn gweithdrefnau ffurfiol, sy'n arwain at gynhyrchu adroddiadau dadansoddol a dogfennaeth a fydd yn cael eu defnyddio gan eraill.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i gymhwyso rhywfaint o farn technegol i ddelio â materion neu'n gwybod pryd i'w cyfeirio at eraill.
 • Y gallu i ystyried opsiynau o ystod fach o atebion i wneud penderfyniadau, gan orfod teilwra rhai dulliau gwaith o bosib i gyflawni'r canlyniadau gofynnol heb wneud newidiadau sylfaenol i weithdrefnau neu brosesau.
 • Er y bydd y gwaith yn cynnwys amrywiaeth o dasgau tebyg ac eglur yn bennaf, bydd angen y flaengaredd i ddatrys problemau a chymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli rhaglenni gwaith ar wahân ac mae angen iddo ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau sydd â rhywfaint o gymhlethdod, ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau.
 • Gall gwaith deiliad y swydd fod yn rhan o brosiect mwy, fel y bydd graddfa'r ymreolaeth yn gyfyngedig.

Effaith

 • Y gallu i wneud penderfyniadau syml, gyda meysydd mwy cymhleth wedi'u cyfyngu i wneud argymhellion i eraill.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd y rôl yn gofyn am ryngweithio uchel gyda phobl sydd â'r gallu i feithrin cydberthnasau gwaith da, gyda chysylltiadau mewnol ac allanol.
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu da gyda'r gallu i addasu arddull a chynnwys yn dibynnu ar yr unigolyn a natur y berthynas.
 • Yn gallu cynghori a briffio eraill, gan ofyn am y gallu i egluro a rhannu gwybodaeth yn glir gydag amrywiaeth o bobl, gan addasu ei arddull a'i ddull yn ôl yr angen.
 • Mae cyfathrebu'n cynnwys delio â chwsmeriaid anodd neu heriol, yn aml mewn sefyllfaoedd sensitif neu gymhleth, sy'n golygu bod angen pwyll, amynedd, a'r gallu i aros yn ddigynnwrf.

 

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 13 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar ddyddiad i’w benderfynnu drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Iwan G Hughes ar iwan.g.hughes@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000654814

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf