Swyddog Y Goedwig Genedlaethol x 6

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 |  Lleoliad: Hyblyg

Math o gontractau: Penodiad tymor penodol am 3 blynedd

Patrwm gwaith: Amser llawn, 37 awr yr wythnos

Rhifau y swyddi:

203241 – Gogledd-ddwyrain Cymru

203242 – Gogledd-orllewin

203243 – Canolbarth Cymru

203244 – Canol De Cymru

203245 – De-orllewin

203246 – De-ddwyrain

Mae CNC yn recriwtio ar gyfer y rolau hyn mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r Swydd

Mae’r Goedwig Genedlaethol yn rhaglen strategol hirdymor i Gymru dan arweiniad Llywodraeth Cymru. Mae’n rhaglen ambarél y bydd gwahanol fentrau cyffrous, partneriaethau a mecanweithiau cyllido yn gweithredu oddi tani ar wahanol raddfeydd o ran gofod ac amser.

Rôl y Swyddog Cyswllt yw cefnogi rhanddeiliaid i wireddu rhaglen gyffrous Coedwig Genedlaethol Cymru a’i chanlyniadau drwy ymgysylltu, cynnig cyngor a rhoi cefnogaeth barhaus. Mae’r rôl newydd hon yn rhyngwyneb pwysig rhwng polisi, perchnogion tir ac asiantau coedwigaeth, a fydd yn hyrwyddo cynigion amrywiol ar gyfer y Goedwig Genedlaethol, cynnig cyngor arnynt a helpu i’w gweinyddu. Bydd y Swyddogion Cyswllt yn hyrwyddo manteision y Goedwig Genedlaethol ac yn mynd ati i gynghori a chyfathrebu gyda pherchnogion a rheolwyr tir i sicrhau bod y cynigion yn bodloni gofynion Safon Coedwigaeth y DU ac yn gwireddu canlyniadau’r Goedwig Genedlaethol.

Cyfrifoldebau

Ymysg eich cyfrifoldebau fydd:  

 • Ysbrydoli ac ymgysylltu â rhanddeiliaid newydd a’r rhai presennol ar hyd a lled Cymru, yn cynnwys ffermwyr, cymunedau a pherchnogion tir ynghylch sut gall coetiroedd newydd helpu i wireddu eu huchelgeisiau ar yr un pryd â sicrhau buddion amlswyddogaethol i’r amgylchedd, i gymdeithas ac i’r economi.
 • Cynnig cyngor ar gydymffurfio â’r gofynion rheoleiddio, canfod ffrydiau cyllido a hyrwyddo arferion gorau ar gyfer rheoli a chreu coetiroedd. Ar y cyd â chefnogi perchnogion tir ac asiantau coedwigaeth i ganfod ymgyngoreion, ffynonellau gwybodaeth a chysylltiadau perthnasol i hwyluso’r gwaith o lunio cynlluniau creu coetiroedd a chynlluniau rheoli coetiroedd sydd o ansawdd uchel ac sy’n gydnaws â’r UKFS.
 • Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer cynigion ac ymholiadau am y Goedwig Genedlaethol. Bydd y Swyddogion Cyswllt yn mynd ati i ymdrin â materion cymhleth a dadleuol sy’n ymwneud â phobl a buddiannau coetir, gan arwain at gyflawni canlyniadau prosiectau a datblygu meysydd gwaith, yn ôl yr angen.
 • Cynghori ynghylch argymhellion am safleoedd ychwanegol ar gyfer y Goedwig Genedlaethol y tu allan i Ystad Goetir Llywodraeth Cymru drwy gymysgedd o waith gwella coedwig a gwaith creu coetir newydd.
 • Cydgysylltu â staff perthnasol o fewn CNC mewn perthynas â chydweithio rhwng timau i sicrhau y caiff rhwymedigaethau prosiect, polisi neu strategol eu cyflawni’n brydlon ac yn effeithiol.
 • Cefnogi’r gwaith o ymgysylltu â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru, Llais Y Goedwig, Cyswllt Ffermio a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru; a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth a phrofiad o goedwigaeth/creu coetiroedd/mynediad i’r cyhoedd/ymgysylltu â chymunedau yn ystod pob cam o ddatblygu prosiect o’i gychwyn hyd ei derfyn.
 2. Gallu i gyfathrebu’n effeithiol â rhanddeiliaid allanol a’r cyhoedd, gan egluro materion cymhleth ac ennyn cefnogaeth drwy ddylanwadu.
 3. Aelod o gorff proffesiynol perthnasol neu ymroddiad amlwg i’ch DPP eich hun (neu barodrwydd i ymuno).
 4. Profiad clir o reoli prosiectau.
 5. Gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm ac arwain grwpiau gorchwyl rhithiol.
 6. Profiad o reoli materion dadleuol a chydgysylltu â chymunedau a gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd.
 7. Sgiliau hunan-reoli, trefnu a rhyngbersonol cryf ac effeithiol. 
 8. Gallu i ddadansoddi gwybodaeth a sefyllfaoedd cymhleth, datrys problemau a gwneud penderfyniadau doeth.
 9. Gallu i ysgrifennu dogfennau clir a chryno.

Gofynion y Gymraeg:

Gogledd-ddwyrain Cymru – Hanfodol Lefel 1 - Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml Dymunol Lefel 3 - Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Gogledd-orllewin – Hanfodol Lefel 4 - Siarad Cymraeg yn rhugl

Canolbarth Cymru – Hanfodol Lefel 4 - Siarad Cymraeg yn rhugl

Canol De Cymru – Hanfodol Lefel 1 - Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml Dymunol Lefel 3 - Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

De-orllewin – Hanfodol Lefel 4 - Siarad Cymraeg yn rhugl

De-ddwyrain – Hanfodol Lefel 1 - Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml Dymunol Lefel 3 - Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd ag amrediad o dasgau ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol. Bydd deiliaid y swyddi'n meddu ar brofiad o amgylcheddau gwahanol, a all fod wedi'i ennill yn CNC neu mewn sefydliadau partner.
 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi brofiad perthnasol mewn disgyblaeth wyddonol neu ddisgyblaeth sy'n seiliedig ar y tir. Byddant yn meddu ar sgiliau da o ran cyfathrebu, gwneud penderfyniadau, dadansoddi, negodi, a dylanwadu, ynghyd â sgiliau gofal cwsmeriaid da.
 • Gall fod yn ofynnol i ddeiliaid y swyddi fod â lefel uwch o wybodaeth mewn maes swyddogaethol penodol o fewn y tîm.
 • Bydd deiliaid y swyddi â'r gallu i edrych y tu hwnt i'r tîm uniongyrchol i feysydd eraill o'r busnes, er mwyn gwella'r gwasanaeth a ddarperir i gwsmeriaid.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i lunio amrediad o ddogfennau busnes, trwy gasglu, dehongli a dadansoddi gwybodaeth o ffynonellau amrywiol. Bydd deiliad y swydd â'r gallu i adolygu gwybodaeth a data gan ddefnyddio syniadau gwreiddiol.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o grebwyll a chreadigrwydd, ac addasu blaenoriaethau os oes galwadau sy'n gwrthdaro â'i gilydd.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau. Gall datrysiadau fod yn amrywiol, gan ofyn am rywfaint o waith ymchwilio a dadansoddi cyn dod i gasgliad. Bydd amrediad cyfyngedig o opsiynau.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn gyfrifol am y gwaith o weinyddu cyllid grantiau.

Effaith

 • Bydd y gwaith a wneir gan ddeiliad y swydd yn cael effaith gymedrol, ac yn effeithio ar y busnes yn y tymor byr i ganolig. Caiff penderfyniadau/camau anghywir ganlyniadau cymedrol, a bydd angen mynd i'r afael â nhw er mwyn osgoi cael effaith i'r tymor hwy.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd deiliaid y swyddi'n gweithio ar draws amrediad o swyddogaethau, yn fewnol ac yn allanol, gyda chymunedau a sefydliadau eraill.
 • Y gallu i ddatblygu a meithrin cydberthnasau gweithio a rhwydweithiau da. Bydd cydberthnasau'n barhaus a byddant yn gofyn am rywfaint o ddylanwadu a negodi fel sail i wneud penderfyniadau effeithiol.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am oruchwylio staff mewn tîm llai. Bydd hyn yn cynnwys dyrannu gwaith, cyfrifoldeb dros safon a swm yr allbwn, goruchwylio o un diwrnod i'r nesaf, ac ati.
 • Bydd goruchwylio staff ond yn berthnasol i nifer fach o bobl sy'n atebol i ddeiliad y swydd hon yn uniongyrchol.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bydd deiliaid y swyddi'n gyfrifol am ddefnyddio cyfarpar yn ddiogel er mwyn cyflawni gofynion eu rôl.
 • Er eu bod yn annhebygol o fod yn ddeiliad cyllideb, mae'n bosibl y bydd angen iddynt brosesu neu wirio gwybodaeth ariannol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dyddiad cau i wneud cais: 3 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Geralene Mills neu Eifion Jones ar WoodlandCreation.Hub@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07717158714

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf