Swyddog Prosiect a Monitro LIFE Quake

Dyddiad cau: 4 Gorffennaf 2022| Cyflog: £31,490-£34,902 | Lleoliad: Sir Benfro

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Swyddog Prosiect a Monitro LIFE Quake

Rhif y swydd

203230

Gradd

5, £31,490-£34,902

Lleoliad

Sir Benfro

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Tîm Quake LIFE

Yn Atebol i

Rheolwr Tîm Quake LIFE

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol level 4, siarad Cymraeg yn rhugl

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2026

Patrwm gwaith

37 awr yr wythnos dydd Llun i ddydd Gwener

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

4 Gorffennaf 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Wythnos sy’n cychwyn 11 Gorffennaf 2022,  drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at   

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Matthew Lowe

matthew.lowe@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae LIFE Quake yn brosiect uchelgeisiol gwerth £5m sy’n cael ei ariannu gan raglen LIFE yr UE, Llywodraeth Cymru a nifer o bartneriaid. Ei nod yw trawsnewid cyflwr Mignenni Pontio a Chorsydd Crynedig a’u rhywogaethau cysylltiedig, yn arbennig glöyn byw Britheg y gors, sydd dan fygythiad. Mae'r cynefin prin hwn sydd wedi lleihau yn sylweddol i’w gael mewn nifer o leoedd yng Nghymru, ac mae’r prosiect yn canolbwyntio ar safleoedd yn Sir Benfro, Canolbarth Cymru, Eifionydd ac yn arbennig ar Gors Crymlyn ger Abertawe

Fel aelod o dîm prosiect LIFE Quake, byddwch yn datblygu ac yn cyflwyno’r rhaglen uchelgeisiol o waith adfer safleoedd ymarferol, monitro ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar 1 o’r 6 safle ACA Cors Trawsnewid a Chorsydd Crynhoi sy’n rhan o’r prosiect. Byddwch yn llunio manylebau ar gyfer gwaith ymarferol ac yn goruchwylio contractwyr i gyflwyno'r rhaglen uchelgeisiol.

Y partneriaid allweddol yn y prosiect yw’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdodau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Eryri. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar y 3 safle ACA yn Sir Benfro.

Mae hwn yn gyfle gwych i bobl sydd am ddatblygu eu gyrfa mewn bioamrywiaeth, cadwraeth a rheoli tir.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Bobl 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwysterau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd wedi ennill profiad perthnasol mewn nifer o amgylcheddau neu rolau mewn sefydliad, fel bod ganddo amgyffrediad a dealltwriaeth dda o weithdrefnau a pholisïau sefydliadol.
 • Efallai na fydd deiliad y swydd yn arbenigwr pwnc ond bydd yn dangos dealltwriaeth dda o'i ddisgyblaeth dechnegol a gwaith y swyddogaeth/tîm. Bydd ganddo brofiad rheoli contract blaenorol a bydd yn gallu ymgymryd â thasgau sy'n gysylltiedig â rheoli contractau, gan nodi a rheoli risg.
 • Bydd deiliad y swydd hefyd yn meddu ar lefel dda o lythrennedd, rhifedd a sgiliau cyfathrebu.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth lefel uchel a phrofiad o iechyd, diogelwch a llesiant, a diogelwch ac atebolrwydd cyhoeddus.  

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli darnau amrywiol o wybodaeth, a allai gynnwys cyfeiriad at lawlyfrau gweithdrefnau a gofynion codau statudol.
 • Er nad yw’n arbenigwr yn yr holl swyddogaethau, mae gan ddeiliad y swydd y gallu i ddeall amrywiaeth o wybodaeth dechnegol, deall gofynion contractiol, a gallu nodi risg.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Caiff gwaith ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig, ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu sut orau i'w cyflawni. Efallai y bydd hyn yn gofyn am beth barn a chreadigrwydd.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli amrywiaeth o gontractau a gallu newid blaenoriaethau lle ceir galwadau sy'n gwrthdaro neu lle mae angen newid anghenion gweithgareddau gwaith.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau am ei faes gwaith ei hun ond gall gynnwys gwaith pobl eraill hefyd. Gall penderfyniadau fod o natur dechnegol a gellid ceisio arweiniad gan bobl eraill.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli contractau o gymhlethdod lefel isel. Caiff datrysiadau eu cymhwyso’n rhwydd, a hynny drwy wybodaeth flaenorol. Mae amcanion a thargedau'n debygol o gael eu hadolygu'n rheolaidd.

Effaith

 • Fel rôl sy'n wynebu'n allanol, bydd y gwaith a wneir yn cael effaith fewnol ac allanol.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli contractau bach a llai cymhleth sydd â risg ac effaith isel. 
 • Bydd deiliad y swydd yn gweithio o fewn maes ar wahân o CNC. Mae unrhyw effaith y gwaith yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol a gallai fynd y tu hwnt i bynciau/prosiectau eraill.
 • Bydd angen i ddeiliad y swydd nodi a rheoli risg yn effeithiol i osgoi effaith niweidiol. Bydd unrhyw effaith yn weddol isel ac yn effaith tymor byr i ganolig.

Cyfathrebu a chydberthasau ag eraill

 • Y gallu i gyfathrebu ar draws amrywiaeth o swyddogaethau yn CNC.
 • Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos ac ar y cyd â chontractwyr a chydweithwyr i gyflawni rhaglenni gwaith. Bydd hyn yn gofyn am amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu a'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gweithio da.  Mae cydberthnasau yn debygol o fod o natur barhaus a gallent gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.
 • Y gallu i gyfathrebu â chydweithwyr allanol ar lefel debyg, neu â rolau uwch/rheoli.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Fel arfer, ni fydd gan ddeiliad y swydd unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell ffurfiol, ond, trwy weithgareddau rheoli contractau, bydd ganddo gyfrifoldeb dros sicrhau y caiff contractau eu cyflawni.
 • Gall deiliad y swydd ddarparu arweiniad a chymorth i aelodau eraill y tîm.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Cyfrifoldeb dros gadw a defnyddio offer a chyfarpar o werth cymedrol a ddefnyddir i gyflawni ei rôl yn y maes yn ddiogel.
 • Efallai y bydd gan y rôl gyllideb ddirprwyedig, sy'n debygol o fod yn gymedrol ac yn rhan o gyllideb ehangach a mwy y mae unigolyn uwch yn gyfrifol amdani.

 

Crynodeb Swydd

Diben y swydd:

Fel aelod o dîm prosiect LIFE Quake, byddwch yn cyflawni’r rhaglen 5 mlynedd uchelgeisiol o adfer a monitro safle ymarferol a gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid sydd wedi’i gynllunio ar gyfer 6 Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Cors Trawsnewidiol a Chorsydd Crynhoi yng Nghymru.

Ynghyd ag aelodau eraill o dîm y prosiect, byddwch yn cefnogi'r Rheolwr Prosiect i sicrhau y cyflawnir amcanion a thargedau'r prosiect ac i adrodd ar gynnydd yn unol â cherrig milltir y cytunwyd arnynt.

Byddwch yn sicrhau bod y prosiect yn cael ei lywodraethu’n dda, gan gynnwys glynu’n gaeth at arferion caffael a llesiant, iechyd a diogelwch CNC.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Gan weithio gydag aelodau eraill o dîm y prosiect a staff eraill CNC/Parc Cenedlaethol byddwch yn datblygu rhaglen bum mlynedd fanwl o waith adfer, monitro ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer y 6 safle prosiect.
 • Cyflawni'r holl waith rheoli, adfer a monitro ymarferol ar y safle i safonau rhagorol trwy gyfuniad o waith uniongyrchol ar y safle a goruchwyliaeth agos o dîm o gontractwyr arbenigol.
 • Cynnal cofnodion manwl (gan gynnwys data sy'n seiliedig ar GIS) o gynnydd gyda gweithredu'r prosiect i gefnogi adrodd ar gerrig milltir allweddol.
 • Mynychu a chyfrannu'n weithredol at gyfarfodydd rheolaidd tîm prosiect LIFE.
 • Rheoli'r gyllideb a ddyrennir i elfennau o'r prosiect yr ydych yn gyfrifol amdanynt a chynnal cydberthnasau â chyflenwyr trydydd parti i fodloni gofynion gwerth am arian a phroffil gwariant.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Gwybodaeth am warchod a rheoli safleoedd mawndir, gan gynnwys profiad o gymhwyso technegau rheoli a rheoli contractwyr. (Hanfodol)
 2. Casglu data cynefinoedd daearol, dadansoddi a chyflwyno canlyniadau gan gynnwys y gallu i ysgrifennu adroddiadau clir, cryno a defnyddio GIS i ddadansoddi a choladu data. (Hanfodol)
 3. Sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu ardderchog a'r gallu i gynrychioli prosiect LIFE i amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan gynnwys rheolwyr amaethyddol.
 4. Y gallu i wneud gwaith maes corfforol ymdrechgar mewn amrywiaeth o amodau tywydd a thiroedd. Lle bo angen/priodol mae hyn yn cynnwys gweithio ar eich pen eich hun. (Hanfodol)
 5. Y gallu i yrru car yn y DU ar hyn o bryd ac yn gyfreithlon (Hanfodol)
 6. Arolwg a lliniaru rhywogaethau a warchodir (Dymunol)

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf