Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy Natura 2000

Dyddiad cau: 26 Mehefin 2022 | Cyflog: £31,490 | Lleoliad: De Dwyrain Cymru

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy Natura 2000

Rhif y swydd

203218, 203219

Gradd

5, £31,490 gan godi i £34,902 dros dair blynedd

Lleoliad

203218 N2K Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy - Casnewydd, Caerffili a Blaenau Gwent (Llaneirwg)

203219 N2K Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy – Sir Fynwy a Thorfaen (Trefynwy)

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tîm

Timoedd Amgylcheddol

Yn Atebol i

Rheolwr Tȋm Gweithrediadau

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2025, posibilrwydd o estyniad.

Patrwm gwaith

Llawn amser, 37 awr yr wytnos.

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

26 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Drwy Microsoft Teams, dyddiad i’w gadarnhau.

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Nick.Thomas@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae llawer o rywogaethau a chynefinoedd yng Nghymru mewn cyflwr o ddirywiad difrifol. Byddwch yn rhan o dîm lleol sy'n cyflawni strategaeth gwydnwch bioamrywiaeth ac ecosystemol CNC sef 'Natur Hanfodol' a byddwch yn gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, ar brosiectau penodol sy'n mynd i'r afael â'r "Argyfwng Natur" ehangach. Bydd angen brwdfrydedd a phenderfyniad arnoch yn ogystal â phrofiad o weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid. Bydd angen gwybodaeth dda am fioamrywiaeth ddaearol. Mae'r rolau'n cynnwys rolau cyffredinol yn ein lleoedd penodol i reoli cadwraeth o fewn ardal yn ogystal â phrosiectau penodol sy'n canolbwyntio ar gynefinoedd er mwyn gwella cyflwr safleoedd dros ardal ehangach. Bydd y rolau fel a ganlyn:

203218 N2K Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy – Casnewydd, Caerffili a Blaenau Gwent (Llaneirwg)

203219 N2K Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy – Sir Fynwy a Thorfaen (Trefynwy)

Pan fyddwch yn gwneud cais, nodwch pa swydd(i) sydd o ddiddordeb i chi.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

 

Disgrifiad Rȏl

Diben y swydd:

Byddwch yn gweithio yn un o dimau ardal Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn darparu cyngor yn ymwneud â rheoli safleoedd Natura 2000 yn gynaliadwy er mwyn cefnogi rhaglen Llywodraeth Cymru i adfer safleoedd Natura 2000. Mae’r rhaglen yn anelu at helpu i fynd i'r afael â'r Argyfwng Natur, gwrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth ac adeiladu ecosystemau gwydn. Mae hyn yn cynnwys gweithio'n agos gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, a phartneriaid i ddatblygu prosiectau, monitro eu cynnydd a sicrhau eu bod yn cyflawni'n effeithiol ac yn brydlon.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Gweithio gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid allanol, i ddatblygu prosiectau partneriaeth a fydd yn gwrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth
 • Nodi a datblygu cynigion ar gyfer cyllid cyfalaf a chymorth grant ar gyfer camau gweithredu a phrosiectau sydd ar waith sydd wedi'u llywio gan flaenoriaethau Dogfen Natur Hanfodol a Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gyson ag egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 • Gweithio gyda thîm yr amgylchedd, y tîm rheoli tir a thirfeddianwyr i helpu i gyflawni cytundebau rheoli
 • Sicrhau bod gan yr holl brosiectau'r caniatadau angenrheidiol er mwyn iddynt allu mynd rhagddynt
 • Helpu i fonitro cynnydd gwaith, a all gynnwys dehongli data, rheoli contractwyr, darparu prosiectau neu gydymffurfio â chytundebau rheoli  Nodi a chefnogi unrhyw gamau unioni i sicrhau y cyflawnir canlyniadau. Casglu tystiolaeth i sicrhau bod unrhyw hawliadau a gyflwynir yn briodol

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Profiad o gadwraeth natur, bioamrywiaeth, safleoedd a thirweddau gwarchodedig yn yr amgylchedd morol neu ddaearol
 2. Profiad o weithio gyda thirfeddianwyr a/neu randdeiliaid eraill
 3. Sgiliau hunanreoli a threfnu cadarn ac effeithiol.  
 4. Y gallu i ddylanwadu, trafod a chydweithio ag eraill. Mae meddu ar brofiad o ymdrin yn llwyddiannus â phobl/sefyllfaoedd anodd yn bwysig.
 5. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.     
 6. Gallu rhagorol am feithrin cydberthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid allanol. 
 7. Y gallu i ysgrifennu adroddiadau technegol clir a chryno.
 8. Y gallu i ddefnyddio systemau TG arbenigol, megis Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol neu gymwysiadau Cyfoeth Naturiol Cymru sydd wedi'u haddasu.
 9. Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm.
 10. Trwydded yrru lawn sy'n gyfredol a dilys yn y DU i yrru cerbydau fflyd Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf