Cynghorydd Rheolaeth Gynaliadwy o Nitrogen Atmosfferig

Dyddiad cau: 28 Mehefin 2022 | Cyflog: £31,490 (pro rata £15,745) | Lleoliad: Hyblyg

 

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cynghorydd Rheolaeth Gynaliadwy o Nitrogen Atmosfferig

Rhif y swydd

203209 & 203210

Gradd

5, £31,490 - £34,902 (pro rata am 18.5 awr y wythnos £15,745 - £17,451)

Lleoliad

203209 - Hyblyg yng Nogledd Cymru

203210Hyblyg yn Ne Cymru

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Tîm Amgylchedd

Yn Atebol i

Arweinydd Tîm Amgylchedd neu Pobl a Lleoedd

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

203209 - Hanfodol: Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

203210 - Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol: Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Swydd dros dro tan 31 Mawrth 2025

Patrwm gwaith

18.5 awr y wythnos

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

28 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i'w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

nick.thomas@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Byddwch yn gweithio yn un o dimau lleol CNC gan ddefnyddio data wedi'i fodelu ar ffynonellau llygredd nitrogen sy'n effeithio ar safleoedd gwarchodedig ac yna'n trafod opsiynau rheoli gyda ffermwyr lleol. Nod hyn yw mynd i'r afael â'r "Argyfwng Natur", gwrthdroi dirywiad bioamrywiaeth a meithrin cydnerthedd ecosystemau. Mae hyn yn cynnwys gweithio'n agos gyda staff CNC, Llywodraeth Cymru a thirfeddianwyr i adeiladu Cynlluniau Gweithredu Nitrogen Safle ar gyfer pob un o’r chwe ardal yng Nghymru: Y Gogledd-Orllewin, Y Gogledd-Ddwyrain, Y Canolbarth, Y De-Ddwyrain, Canolbarth De Cymru a’r De-Orllewin. Bydd un swyddog yn gweithio yn y Gogledd a'r Canolbarth ac un arall yn y De.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Byddwch yn gweithio yn un o dimau lleol CNC gan ddefnyddio data wedi'i fodelu ar ffynonellau llygredd nitrogen sy'n effeithio ar safleoedd gwarchodedig ac yna'n trafod opsiynau rheoli gyda ffermwyr lleol. Nod hyn yw mynd i'r afael â'r "Argyfwng Natur", gwrthdroi dirywiad bioamrywiaeth a meithrin cydnerthedd ecosystemau. Mae hyn yn cynnwys gweithio'n agos gyda staff CNC, Llywodraeth Cymru a thirfeddianwyr i adeiladu Cynlluniau Gweithredu Nitrogen Safle ar gyfer pob un o’r chwe ardal yng Nghymru: Y Gogledd-Orllewin, Y Gogledd-Ddwyrain, Y Canolbarth, Y De-Ddwyrain, Canolbarth De Cymru a’r De-Orllewin. Bydd un swyddog yn gweithio yn y Gogledd a'r Canolbarth ac un arall yn y De.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Gweithio gyda staff CNC i ganfod ar ba safle enghreifftiol y dylid canolbwyntio ym mhob Ardal.
 • Defnyddio data priodoleddau ffynhonnell, a fydd ag elfen o gymhlethdod a natur dechnegol a fydd yn gofyn am ddealltwriaeth lefel gradd, i nodi pa weithgareddau a allai fod yn effeithio ar bob safle enghreifftiol.
 • Cyfarfod ffermwyr a thirfeddianwyr lleol i drafod opsiynau posibl ar gyfer lleihau llygredd nitrogen, a nodwyd gan y swyddog drwy ddefnyddio’i arbenigedd a’i wybodaeth, yn arbennig y rhai sy’n cael eu hariannu gan y Cynllun Ffermio Cynaliadwy.
 • Llunio Cynllun Gweithredu Nitrogen ar gyfer pob safle enghreifftiol.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i’r swydd:

 1. Profiad o gadwraeth natur, bioamrywiaeth, safleoedd gwarchodedig a thirweddau morol a daearol.
 2. Profiad o weithio gyda thirfeddianwyr a/neu rhanddeiliaid eraill.
 3. Sgiliau hunanreoli a threfnu cadarn ac effeithiol.  
 4. Y gallu i ddylanwadu, trafod ac ennyn cydweithrediad pobl eraill. Mae profiad o ddelio'n llwyddiannus â phobl / sefyllfaoedd anodd yn bwysig.
 5. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol gyda ffocws ar gwsmeriaid.
 6. Ardderchog o ran meithrin perthynas waith effeithiol â chydweithwyr a phartneriaid allanol.
 7. Y gallu i ysgrifennu adroddiadau technegol cryno a chlir.
 8. Y gallu i ddefnyddio systemau TG, megis GIS neu raglenni arbennig CNC.
 9. Gallu gweithio’n dda fel aelod o dîm.
 10. Trwydded yrru gyfredol, lawn a dilys y DU i yrru cerbydau fflyd CNC.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf