Swyddog Adfer Afonydd, Prosiect Pedair Afon LIFE x 2

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2022 | Cyflog: £31,490 - £34,902 | Lleoliad: Y Fenni, Llanymddyfri, Cross Hands, Hwlffordd, Llanbedr Pont Steffan gyda rhywfaint o weithio gartref

 

 

 

Math o gontract: Penodiad Tymor Penodol tan 31 Rhagfyr 2026

Patrwm gwaith: Llawn Amser, 37 awr

Rhif swydd: 203207 a 203208

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae Prosiect Pedair Afon LIFE yn brosiect uchelgeisiol gwerth £9m a ariennir gan raglen LIFE yr UE, Llywodraeth Cymru a nifer o bartneriaid i drawsnewid Ardal Cadwraeth Arbennig Pedair Afon De Cymru (Wysg, Tywi, Teifi a Chleddau) a'u dalgylchoedd er mwyn adfer cynefinoedd a rhywogaethau sy'n dirywio, yn enwedig eogiaid, gwangod/herlod, llysywod pendoll a misglod perlog.

Byddwch yn gweithio gyda thîm y Prosiect, staff CNC, partneriaid a sefydliadau allanol i gyflawni amrywiaeth o welliannau i gynefinoedd ar draws y pedwar dalgylch er mwyn gwella'r math o gynefinoedd a’u hargaeledd ar gyfer y rhywogaethau targed.  Byddwch yn cynorthwyo'r Uwch Swyddog, Adfer Afonydd i gyflawni’r ystod o weithgareddau o fewn cynllun y prosiect fel tynnu coredau, adeiladu llwybrau pysgod, adfer prosesau naturiol, ychwanegu malurion pren a rheoli rhywogaethau goresgynnol ymhlith eraill.  Bydd gofyn i chi hefyd gynorthwyo'r Uwch Swyddog, Monitro, i sicrhau bod amcanion monitro'r prosiect yn cael eu gwireddu, er enghraifft cynnal arolygon yn yr afon.

Disgwylir y bydd gennych brofiad o reoli contractwyr ar brosiectau ar raddfa fach, gyda gwybodaeth am dechnegau adfer afonydd, ecosystemau dŵr croyw a rheoli pysgodfeydd. Byddai profiad o gynnal arolygon mewn afonydd hefyd yn rhoi mantais i chi.

Byddwch yn rhoi cyflwyniadau i grwpiau sydd â diddordeb, fel Clybiau Pysgota, grwpiau ffermio a hamdden, i godi ymwybyddiaeth o'r afon a phwysigrwydd ei bywyd gwyllt, ac i godi proffil prosiect LIFE.

Byddwch yn helpu i sefydlu a chefnogi grwpiau gweithredu cymunedol lleol i reoli rhywogaethau goresgynnol yn barhaus.

Byddwch yn cefnogi'r Uwch Swyddog Adfer Afonydd a'r Uwch Swyddog Monitro yn eu gwaith yn ôl y gofyn. 

Byddwch yn gwneud ceisiadau am drwyddedau ar gyfer gweithgareddau'r prosiect, fel Caniatâd Cynllunio a Thrwyddedau Gweithgarwch Perygl Llifogydd. Byddwch hefyd yn ymgysylltu â thirfeddianwyr i sicrhau caniatâd ar gyfer gweithgareddau ar dir trydydd partïon.

Byddwch yn sicrhau bod y prosiect yn cael ei lywodraethu'n dda, gan gynnwys glynu'n gaeth at arferion caffael a lles, iechyd a diogelwch CNC.

Bydd angen gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol. Bydd y lleoliad yn gymysgedd o weithio gartref, yn y swyddfa ac ar safleoedd ar draws dalgylchoedd y pedair afon.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynllunio a datblygu'r rhaglen o waith adfer dalgylchoedd afonydd ar draws y pedwar dalgylch ar gyfer cyfnod y prosiect (2022 – 2026) gan weithio gydag aelodau eraill tîm y prosiect, rhanddeiliaid allanol ac aelodau staff eraill CNC.
 • Cyflawni'r holl waith rheoli, adfer a monitro ymarferol ar safleoedd i safonau rhagorol drwy gyfuniad o waith uniongyrchol ar y safleoedd a goruchwylio contractwyr arbenigol yn graff.
 • Datblygu a rheoli contractau lluosog sy'n gorgyffwrdd ac sy'n cwmpasu pob agwedd ar y prosiect.
 • Cysylltu â phartneriaid y prosiect a rhanddeiliaid fel timau lleol CNC, Ymddiriedolaethau Afonydd, Ymddiriedolaethau Natur, clybiau pysgota, awdurdodau lleol, grwpiau cymunedol ac eraill i sicrhau bod gweithgareddau'n cael eu cydgysylltu a'u hintegreiddio'n dda.
 • Cadw cofnodion manwl o'r cynnydd o ran cyflawni agweddau’r prosiect i gefnogi’r broses o adrodd ar gerrig milltir allweddol. Coladu a dadansoddi data monitro’r prosiect i fesur effeithiolrwydd camau gweithredu'r prosiect. Cyflwyno a rhannu canlyniadau a dysgu trwy adroddiadau ysgrifenedig a dulliau eraill.  
 • Mynychu a chyfrannu at gyfarfodydd rheolaidd tîm prosiect LIFE, a chefnogi'r Arweinydd Tîm yng nghyfarfodydd y Bwrdd Prosiect a'r Grŵp Llywio.
 • Mynychu digwyddiadau a rhoi sgyrsiau i ystod eang o grwpiau diddordeb.
 • Rheoli'r gyllideb a ddyrennir i elfennau’r prosiect yr ydych chi’n gyfrifol amdanynt a chynnal perthynas â chyflenwyr trydydd parti i fodloni gofynion o ran gwerth am arian a’r proffil gwario.
 • Gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ymgysylltu i gynyddu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r gofynion ar gyfer adfer afonydd, LIFE a chyfres safleoedd Natura 2000 a'r manteision cymdeithasol sy'n deillio ohonynt.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth fanwl am dechnegau adfer afonydd, er enghraifft tynnu rhwystrau, dylunio ac adeiladu llwybrau pysgod ffurfiol, gwelliannau i gynefinoedd yn y sianel, rheoli rhywogaethau goresgynnol ac atebion eraill sy'n seiliedig ar natur.
 2. Profiad o reoli contractwyr a phrosiectau.
 3. Sgiliau gweithio mewn tîm a chyfathrebu rhagorol a'r gallu i gynrychioli prosiect LIFE i amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan gynnwys rheolwyr tir allanol, pysgotwyr a ffermwyr.
 4. Y gallu i ymgymryd â gwaith maes corfforol mewn amrywiaeth o dywydd a thiroedd. Lle bo angen a lle bo’n briodol, mae hyn yn cynnwys gweithio ar eich pen eich hun.
 5. Y gallu i yrru car yn gyfreithlon yn y DU.

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad perthnasol amlwg wedi'i ennill mewn nifer o amgylcheddau neu ystod o rolau, gyda gafael a dealltwriaeth dda o bolisi a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Meddu ar brofiad blaenorol o reoli prosiectau / rheoli contractau mewn maes technegol a’r gallu i gyflawni'r ystod lawn o dasgau sy'n gysylltiedig â rheoli prosiectau.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu.
 • Yn nodweddiadol, bydd deiliad y swydd wedi cael profiad o oruchwylio eraill/contractwyr.
 • Y gallu i ddangos lefel uchel o wybodaeth am faes iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohono, ynghyd â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau technegol a chodau statudol a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl. 
 • Y gallu i gynhyrchu achosion busnes, adroddiadau, nodiadau briffio a chontractau, a fydd yn cael eu cymeradwyo gan eraill fel rhan o brosesau mewnol y cytunwyd arnynt.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am farn wrthrychol.
 • Y gallu i newid blaenoriaethau lle mae gofynion neu weithgareddau gwaith sy'n gwrthdaro.
 • Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd wneud penderfyniadau o natur dechnegol yn seiliedig ar gwmpas y gwaith, gydag arweiniad gan eraill os oes angen.
 • Bydd amcanion a thargedau yn cael eu cyflawni yn unol â gweithdrefn lywodraethu ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol i swyddog gweithredol ar y prosiect.
 • Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth flaenorol i ddatrys problemau yn seiliedig ar ganlyniadau hysbys, gydag arweiniad gan swyddog gweithredol y prosiect os oes angen.
 • Yn deall y bydd effaith ei benderfyniadau yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn effeithio ar yr amgylchedd a'r dirwedd dros yr hirdymor.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith a rhwydweithiau da i ymgysylltu â'r sefydliad wrth ddarparu polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i reoli cydberthnasau ag ystod eang o randdeiliaid a thrydydd partïon sy'n ymwneud â chyflawni prosiectau, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau technegol, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a allai arwain at ganlyniadau niweidiol a goblygiadau ariannol os ydynt yn anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth a data o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwil allanol a barn broffesiynol i benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.
 • Hyder i ryngweithio â phobl yn allanol ar bob lefel.
 • Er bod hon yn rôl sy'n wynebu tuag allan, bydd y gwaith a wneir yn effeithio'n allanol ac yn fewnol ar ystod o lefelau, yn dibynnu ar natur y prosiect.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer arbenigol a ddefnyddir yn y maes yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb dirprwyedig am gyllideb sy'n debygol o fod yn rhan o gyllideb lawer mwy a bydd ganddo gyfrifoldeb o ran y gadwyn gyflenwi / gweithgarwch caffael sy'n gysylltiedig â chontractau yn unol â'r gweithdrefnau.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 3 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams, dyddiad i’w gadarnhau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch ag Susie Kinghan ar Susannah.m.Kinghan@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf