Cynghorydd Arbenigol, Datblygu Sefydliadol

Dyddiad cau: 24 Mai 2022 | Cyflog: £35,994 | Lleoliad: Gweithio gartref ar hyn o bryd gyda chyfleoedd ar gyfer gweithio’n hyblyg (gartref/mewn swyddfa) ledled Cymru

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 - mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cynghorydd Arbenigol, Datblygu Sefydliadol

Rhif y swydd

203177

Gradd

Gradd 6, £35,944 yn codi i £39,369 dros dair blynedd

Lleoliad

Gweithio gartref ar hyn o bryd gyda chyfleoedd ar gyfer gweithio’n hyblyg (gartref / mewn swyddfa) ledled Cymru

Cyfarwyddiaeth

Strategaeth a Datblygu Corfforaethol

Tîm

Datblygu Sefydliadol

Yn Atebol i

Pennaeth Datblygu Sefydliadol

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Apwyntiad Cyfnod Penodol (tan 31 Mawrth 2023)

Patrwm gwaith

Llawn amser, 37 awr y wythnos

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

24 Mai 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Drwy Microsoft Teams, dyddiad i’w gadarnhau

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

curig.jones@cyfoethnaturiol.cymru

Diben y swydd

Mae ein staff anhygoel yn gofalu am ein hadnoddau naturiol arbennig yng Nghymru – mynyddoedd a choetiroedd garw, tirweddau a morlinau hardd, a bywyd gwyllt anhygoel. Maent yn gwneud hyn oherwydd yr hyn y mae ein hadnoddau naturiol yn ei ddarparu ar ein cyfer: i helpu i leihau'r risg o lifogydd a llygredd i bobl ac eiddo; i ofalu am fannau arbennig ar gyfer llesiant, bywyd gwyllt a phren; ac i weithio gydag eraill i’n helpu ni i gyd i’w rheoli’n gynaliadwy.

Ein rôl fel arbenigwyr ymgysylltu â staff yw datblygu ymgysylltiad rhwng ein staff gwych a'n sefydliad – gan ddatblygu ymdeimlad o berthyn.

Rydym yn gwneud hyn drwy ddatblygu'r cysylltiad drwy ddigwyddiadau #TîmCNC (megis Diwrnod #TîmCNC) a thrwy hwyluso gwrando ar lais ein staff drwy arolygon a grwpiau, sef gwaith sy’n helpu i ymgorffori ein hegwyddorion sefydliadol drwy ymgysylltu a chydweithredu.

Rydym hefyd yn helpu'r sefydliad i ymgorffori ein gwerthoedd, a grëir gan wrando ar ein staff fel eu bod yn adlewyrchu'r bobl sy'n gweithio yma a pham maent yn gweithio yma. Rydym yn cynnal ein rhaglen gynefino i ddarparu croeso cynnes i bobl sy'n ymuno â ni fel eu bod yn cael synnwyr o sut fath o sefydliad maent yn ymuno ag ef.

Rydym am i bawb ddod i CNC i wneud gwaith maent yn dwlu arno, gyda phobl maent yn eu parchu, i wneud y cyfraniad gorau a allant, i deimlo fel eu bod yn cael eu cefnogi a'u gwerthfawrogi, ac i gael gyrfaoedd gwerth chweil a hirhoedlog, gan weithio'n effeithiol gyda sefydliadau eraill.

Eich rôl fydd cefnogi'r gwaith o ddatblygu a gweithredu ein Cynllun Ymgysylltu â Staff drwy amryw o ffrydiau gwaith gwahanol a'n helpu i greu sefydliad ar ffurf pobl sy'n wych i weithio ar ei gyfer.

Rydym yn chwilio am arbenigwr sy'n gallu dangos y canlynol:
 • Gwybodaeth a phrofiad technegol o ddatblygu polisi i weithredu newid
 • Rheoli prosiectau a fydd yn dylanwadu ar ein diwylliant sefydliadol ac yn effeithio arno
 • Dealltwriaeth o ddiwylliant a phrofiad sefydliadol mewn amgylchedd lle mae newid cadarnhaol wedi cael ei gyflawni
 • Sgiliau rhyngbersonol cryf
 • Hyder i feithrin cydberthnasau gwaith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid
 • Gwybodaeth, technegau ac offer meddalwedd rheoli prosiect damcaniaethol ac ymarferol
 • Profiad o reoli risg a/neu reoli newid
 • Y gallu i drosi materion cymhleth o ffynonellau lluosog, gan gynnwys ffynonellau data, yn opsiynau clir
 • Sgiliau cyd-drafod a dylanwadu
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid
 • Profiad o un o’r canlynol: datblygu sefydliadol, rheoli adnoddau dynol, ymgysylltu â staff, a rheoli prosiectau

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Mae'n rhaid i chi fod â chymhwyster cydnabyddedig, gradd a/neu brofiad perthnasol sylweddol i gael eich cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer y rôl.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 

 

 

 

 • Gofyniad i gyflawni lefel uwch o dasgau/gwaith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.  Arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'u proffesiwn. 
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau technegol/arbenigol bydd gofyn am wybodaeth fanwl am eu maes pwnc.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u profiad, gan fod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf mewn meysydd technegol/arbenigol. Profiad o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau/rolau/swyddogaethau gwahanol.
 • Profiad sylweddol perthnasol o weithio yn y maes perthnasol. Y gallu i reoli rhaglenni llai o faint sy'n llai cymhleth a/neu reoli prosiectau ar raddfa fwy.

Gwerthuso gwybodaeth

 

 

 

 • Dehongli a deall dulliau cyflawni gweithredol a chynlluniau strategol CNC a'i gyd-destun ehangach.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol i'w cyfathrebu i unigolion ar bob lefel, a chyfrannu at ddatblygu polisïau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 

 

 

 • Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Gallai arweiniad gael ei ddarparu gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd. Efallai y bydd yn ofynnol newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Gall gynnwys rheoli prosiectau canolig o ran maint. Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, a dealltwriaeth o bolisi CNC a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Yn rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol a ac yn meddu ar rywfaint o ymreolaeth yn y gwaith o weithredu polisi sefydliadol.
 • Efallai y bydd penderfyniadau a wnaed yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Gall canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fyddai canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 

 

 • Effaith a dylanwad canolig, a fydd o natur tymor canolig yn gyffredinol. 
 • Bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith ganolig yn fewnol neu'n allanol. Nodi neu reoli risgiau yn ei faes gwaith.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Y gallu i gysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. Gall rhyngweithio ag eraill hefyd fod gyda phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, arwain prosiectau llai o faint sy'n llai cymhleth, sy’n gofyn am sgiliau dwyn perswâd da. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig cyngor a mewnbwn yn ôl yr angen.  Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau llai cymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y rhain yn cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu'n seiliedig arnynt neu'n eu defnyddio, ac sy'n debygol o gael effaith andwyol os ydynt yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara yn y tymor canolig.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Fel Arbenigwr Datblygu Sefydliadol, bydd eich ffocws ar gefnogi twf a datblygiad pobl drwy ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau i gynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd  ein sefydliad, drwy gyflawni rhaglen Datblygu Sefydliadol gynhwysfawr sy'n adlewyrchu ein Gwerthoedd , lle mae cydweithio a chyfathrebu'n allweddol.

Byddwch yn darparu rheolaeth prosiect a phroffesiynol arbenigol ac yn cyflawni arbenigedd gan weithio ar y cyd ag uwch-arbenigwyr yn y tîm Datblygu Sefydliadol.  Bydd eich cyfraniad i Gynllun y Gweithlu a'r Cynllun Ymgysylltu â Staff yn galluogi cyflawniad llwyddiannus rhaglenni gwaith i ddatblygu'r sefydliad a'n diwylliant ymhellach.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Gan ddefnyddio dulliau datblygu sefydliadol, rheoli newid a rheoli prosiectau a chyflawni arbenigedd, byddwch yn cyflawni canlyniadau cytunedig i amserlenni a nodir, drwy ymchwil, cydweithio, prosiectau a gweithio'n effeithiol ar draws ein sefydliad i gefnogi Cynllun y Gweithlu, y Cynllun Ymgysylltu â Staff a ffrydiau gwaith Datblygu Sefydliadol eraill.
 • Byddwch yn arwain ac yn cyflawni meysydd gwaith allweddol gan gyfrannu at brosiectau allweddol megis  Diwrnod TîmCNC, Gwobrau TîmCNC a’r prosiect Dyfarnu a Chydnabod, drwy ymchwilio a dadansoddi data i lywio’r gwaith o ddatblygu polisïau a phrosesau; cyflawni mewn meysydd gwaith allweddol i ymgorffori gwerthoedd ymhellach, datblygu diwylliant  a chyfrannu at amrywiaeth o ffrydiau gwaith a nodir yng  Nghynllun y Gweithlu.
 • Gan weithio gyda rheolwyr a thimau ar draws y sefydliad, byddwch yn defnyddio amrywiaeth o fentrau i gefnogi rhaglen o wella perfformiad y sefydliad yn barhaus.
 • Arddangos gwerthoedd ac ymddygiadau Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhagweithiol i hyrwyddo a chyflawni cydberthnasau gwaith effeithiol ar draws y sefydliad.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Gwybodaeth a phrofiad technegol o ddatblygu polisi i weithredu newid a rheoli prosiectau a fydd yn dylanwadu ac yn effeithio ar ddiwylliant sefydliadol.
 2. Dealltwriaeth o ddiwylliant sefydliadol a phrofiad o weithio mewn amgylchedd lle mae newid cadarnhaol wedi cael ei gyflawni, gyda sgiliau rhyngbersonol cryf i ennill ymddiriedaeth staff a rheolwyr a fydd yn elwa ar eich arbenigedd.
 3. Hyder i feithrin cydberthnasau gwaith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid, gan gynnwys y gallu i weithio gyda rhwydweithiau o dimau a phartneriaid cyflawni y tu allan i'r tîm a'r sefydliad, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o sgiliau, gan gynnwys:
 4. gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol am reoli prosiectau
 5. profiad o reoli risg a/neu reoli newid
 6. yn gymwys wrth ddefnyddio technegau rheoli prosiect ac offer meddalwedd
 7. y gallu i drosi materion cymhleth o ffynonellau lluosog, gan gynnwys ffynonellau data, yn opsiynau clir.
 8. Sgiliau cyd-drafod a dylanwadu rhagorol ar bob lefel, wedi'u cyfuno â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol  rhagorol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.
 9. Profiad o naill ai datblygu sefydliadol, rheoli adnoddau dynol, ymgysylltu â staff a rheoli prosiectau.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf