Arbenigwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Dyddiad cau: 5 Mehefin 2022 | Cyflog: £39,700-£44,522 | Lleoliad: Hyblyg

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Arbenigwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rhif y swydd

203172

Gradd

7, £39,700 gan godi i £44,522 dros dair blynedd

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Strategaeth a Datblygu Corfforaethol

Tîm

Rheoli Pobl

Yn Atebol i

Pennaeth Rheoli Pobl

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, gallu ynganu Cymraeg a defnyddio ymadroddion sylfaenol gan ddisgwyl dysgu Cymraeg i Lefel 3 (gallu ynganu Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith) Bydd CNC yn talu am gefnogaeth lawn a chostau       

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol neu Secondiad

Patrwm gwaith

37 awr ond gellir ei drafod

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

5 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

23 Mehefin 2022, naill ai wyneb yn wyneb neu drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Steve Burton

steve.burton@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

07917 592902

Diben y swydd

Mae hon yn rôl newydd gyffrous a grëwyd i gyflawni 'Gyda’n Gilydd’ – ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant' y cytunwyd arni'n ddiweddar.

Rydym eisiau trawsnewid ein diwylliant Amrywiaeth a Chynhwysiant yn CNC – mae hyn yn effeithio ar y ffyrdd rydym yn trin ein gilydd o fewn CNC yn ogystal â'n rhanddeiliaid a'n cwsmeriaid allanol. Rydym yn dymuno gweithredu amrywiaeth o fentrau dros y 3 blynedd nesaf sy'n dechrau trawsnewid CNC fel ein bod yn croesawu amrywiaeth.

Mae ein Bwrdd wedi cytuno ar ein strategaeth a bydd y rôl hon bellach yn helpu i sicrhau bod hon yn cael ei gwireddu gan weithio gyda rhanddeiliaid allweddol yn fewnol. Rydym wedi datblygu cynllun gweithredu lefel uchel i gefnogi'r strategaeth ac mae hyn yn ddigon hyblyg i ganiatáu i unrhyw syniadau sydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus i gefnogi'r ddarpariaeth – yn enwedig ym mlynyddoedd 2 a 3.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ystod eang o brofiad yn y maes hwn a bydd yn gallu dangos ei fod yn defnyddio'r profiad hwnnw'n effeithiol.

Bydd gan yr ymgeisydd frwdfrydedd i weld newid, bydd yn gallu gweithio gydag arweinwyr ar bob lefel yn y sefydliad. Bydd yn gallu rhoi cyngor arbenigol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant i CNC a sbarduno’r gwaith o ymgorffori Amrywiaeth a Chynhwysiant yn CNC.

Mae’n gweithio'n agos â chydweithwyr yn y tîm Rheoli Pobl a Datblygu Sefydliadol ac mae ganddo/ganddi brofiad o ddrafftio papurau a chyflwyno i uwch reolwyr.

Felly bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ffordd strategol dda o feddwl a phrofiad cydnabyddedig o fwrw ymlaen â mentrau allweddol o fewn swyddogaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ogystal ag ar draws y sefydliad, ac ar yr un pryd bydd angen iddo gyflawni o ddydd i ddydd.

Felly, bydd angen i ddeiliad y rôl ddangos ei fod yn gweithredu mentrau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a bod ganddo'r gallu i weithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid gan gynnwys Undebau Llafur.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Mae CNC yn cynnig amrywiaeth o batrymau gwaith a lleoliadau i weithio ohonynt. Gofynnir i ymgeiswyr nodi beth yw eu patrwm gweithio a'u lleoliad dewisol. Fodd bynnag, disgwylir i’r rôl, ar gyfartaledd, weithio mewn lleoliad CNC o leiaf unwaith yr wythnos (ar eu cost eu hunain) a theithio i leoliadau canolog eraill ar gyfer cyfarfodydd ac ati.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd wedi cael profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn nifer o sefydliadau gwahanol, neu o weithio mewn rolau neu swyddogaethau gwahanol o fewn sefydliad unigol.
 • Yn bennaf, cyflogir deiliaid y swyddi am eu lefel uwch o wybodaeth arbenigol/dechnegol. Bydd angen i ddeiliad y swydd hefyd allu meddwl yn strategol.
 • Bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau mentora da.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn dadansoddi ac yn dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel, na fyddant o bosib yn gyfarwydd â natur dechnegol/arbenigol y wybodaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gymryd penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn oddi wrth reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi CNC, gan ystyried yr ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Bydd deiliaid y swyddi ynghlwm wrth y gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol ac efallai y byddant yn cyfrannu at ddatblygu strategaeth.
 • Gall y gwaith olygu rheoli prosiectau mawr neu raglenni gwaith llai, a llai cymhleth. Efallai y caiff penderfyniadau eu gwneud sy'n arwain at newidiadau i weithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu bydd canlyniad cymryd penderfyniadau anghywir yn cael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag ystod eang o faterion ac ni fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau a wnaed gan ddeiliad y swydd yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Mae dibyniaeth ar waith a chyfraniad arbenigol/technegol deiliad y swydd, a bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar unigolion eraill. Bydd deiliad y swydd fel arfer yn gweithio ar draws y sefydliad wrth gynllunio a/neu reoli nifer o wasanaethau a/neu ddarparu arbenigedd technegol/arbenigol manwl.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor yn fewnol neu'n allanol.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am nodi a rheoli risgiau i enw da.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd y gwaith yn gofyn am gyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar a/neu arwain prosiectau allweddol, a bydd y rhain yn gymhleth iawn ac yn gofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo da. Efallai y bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, cynnig mewnbwn a chyngor technegol neu arbenigol cymhleth (gan gynnwys ynghylch newidiadau deddfwriaethol), a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn llunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n weddol gymhleth. Bydd y rhain yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn ei chylch neu'n ei defnyddio, ac y byddai'n cael effaith andwyol pe bai’n anghywir neu’n cael ei drafftio'n wael.
 • Efallai y bydd angen cyrchu data a chynnwys o nifer o leoliadau neu ffynonellau, gan ofyn am ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol ynghylch sut dylai ymchwil o’r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bydd deiliaid y swyddi'n gyfrifol am ddefnyddio offer a data'n ddiogel a chyfreithiol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y Swydd:

Byddwch yn arwain ac yn cefnogi CNC i weithredu ein strategaeth a'n cynllun gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithio gyda Chyfarwyddwyr Gweithredol, Y Tîm Arwain a'r Timau Rheoli ar berthynas waith ymarferol er mwyn gwella'n barhaus yr holl arferion o fewn Rheoli Pobl yn y maes Amrywiaeth a Chynhwysiant. Byddwch yn adrodd i Uwch Reolwr o fewn Rheoli Pobl ac efallai y bydd ganddo/na fydd ganddo'r un arbenigedd. Byddwch yn gweithio'n agos ac ar y cyd â chydweithwyr o fewn y Gyfarwyddiaeth, gydag arbenigwyr proffesiynol eraill ar draws CNC i sicrhau gwelliant parhaus. Byddwch hefyd yn gweithio gyda sefydliadau allanol i ddatblygu mentrau Amrywiaeth a Chynhwysiant ehangach. Bydd gan y rôl hefyd gysylltiadau cryf â'r ffordd rydym yn datblygu ein gallu a'n cydymffurfiaeth â'r Gymraeg.

Cyfrifoldebau Allweddol y Swydd:

Bydd deiliad y swydd:

 • Yn arweinydd, yn arbenigwr ar Amrywiaeth a Chymhwysiant ac yn llysgennad CNC.
 • Yn llysgennad ac yn geidwad ar gyfer datblygu a chyflwyno a chynnal safon broffesiynol barhaus o Amrywiaeth a Chynhwysiant ar draws CNC.
 • Yn cyfrannu’n weithredol, yn hyrwyddo ac yn arwain ar Amrywiaeth a Chynhwysiant gan gynnwys y Gymraeg.
 • Yn datblygu’n weithredol perthnasau gweithio sy’n meithrin ymddiriedaeth ac yn grymuso rheolwyr i ymgysylltu a mabwysiadu ein hagenda Amrywiaeth a Chynhwysiant yn fewnol yn ogystal ag yn allanol.
 • Bydd yn nodi ac yn mynd ati i weithredu yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Allweddol perthnasol mesuradwy’r Gyfarwyddiaeth ac CNC.
 • Fel uwch aelod o’r tîm Rheoli Pobl, byddwch yn rhagweithiol ac yn defnyddio arferion gorau a pherthnasau gweithio yn fewnol ac yn allanol yn effeithiol
 • Deall anghenion y busnes a’r materion rheoli pobl a chymryd camau i nodi a gweithredu mentrau.
 • Gweithio gyda chydweithwyr y Gyfarwyddiaeth i ddarparu cyngor Amrywiaeth a Chynhwysiant technegol.
 • Mynd ati’n rhagweithiol i nodi tueddiadau a phatrymau a defnyddio mentrau i wella holl arferion Rheoli Pobl.

Cymwysterau neu wybodaeth allweddol ar gyfer y swydd

 1. Cymhwyster CIPD (Lefel 7: Uwch)/Aelod Siartredig o’r CIPD neu gymhwyster Adnoddau Dynol cyfatebol neu profiad gyfwerth.
 2. Gwybodaeth a phrofiad eang o ddeddfwriaeth rheoli pobl ac ymarfer gorau.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf