Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyfleusterau

Lleoliad: BwcleCyflog: £20,255-£23,008 | Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2022

Math o gontract: Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith: Llun-Gwener, 37 Awr

Rhif swydd: 203165

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae'r tîm gweithrediadau cyfleusterau yn gyfrifol am ddarparu amgylchedd adeiledig diogel ac iach i staff CNC, a chontractwyr, sy’n caniatáu iddynt gyflawni eu dyletswyddau'n effeithiol ac er mwyn i'n cwsmeriaid fwynhau eu profiad fel ymwelwyr.

Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â'r tîm wrth i ni gynnal y cylch gwaith uchod wrth weithredu newidiadau i wella ein hadeiladau fel eu bod yn addas ar gyfer ffyrdd o weithio yn y dyfodol ac yn lleihau ôl troed carbon CNC, gan wneud ein rhan i ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd.

Gan adrodd i’r Arweinydd Tîm, mae’r swydd hon yn cefnogi Cydlynydd Ardal 4 ac adeiladau’r Gogledd-Ddwyrain, a bydd yn cynnwys ymweliadau rheolaidd, annibynnol â safleoedd, a rhai ohonynt i leoedd anghysbell. Bydd tasgau a gwiriadau rheoli cyfleusterau yn cael eu cyflawni, eu cofnodi a'r camau gweithredu'n cael eu dilyn yn llawn. Mae'r rhain yn ein helpu i sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio'n gyfreithiol statudol. Mae'r swydd hon yn un brysur, a’r tasgau'n amrywio. Enghreifftiau o’r gwaith : cofnodi tymheredd dŵr, cofnodi darlleniadau mesuryddion cyfleustodau, profi larymau tân, trefnu gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ac archebu deunydd ysgrifennu a chynorthwyo â’r gwaith o redeg desg wasanaeth Rheoli Cyfleusterau.

Mae gan CNC achrediad amgylcheddol ISO14001 a rheoli Iechyd a Diogelwch ISO45001 ac mae llawer o'n tasgau yn cefnogi'r rhain yn uniongyrchol a byddant yn cael eu harchwilio.

Rydym yn chwilio am berson cyfrifol, hyblyg a phragmatig, sy'n gallu blaenoriaethu a sicrhau bod tasgau'n cael eu cwblhau a'u cofnodi'n briodol. Rydym hefyd yn disgwyl y safonau uchaf o ran rhagoriaeth tuag at ein cwsmeriaid, yn fewnol ac yn allanol.

Darperir hyfforddiant ac mae cyfleoedd i ddilyn prentisiaeth IWFM ac ar gyfer datblygiad gyrfaol o fewn y swyddogaeth Rheoli Cyfleusterau a Fflyd.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Darparu amgylchedd gwaith diogel ac iach i staff, cwsmeriaid a chontractwyr CNC.
 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rheng flaen rhagorol a meithrin diwylliant o welliant parhaus o ran cyflawni gwasanaethau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Cymhwyster Lefel 3 ym maes Rheoli Cyfleusterau neu gyffelyb.
 2. Gwybodaeth ardderchog am reoli Iechyd a Diogelwch sy’n gysylltiedig â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y gwaith.
 3. Profiad o ddarparu gwasanaethau cyfleusterau caled a meddal o fewn yr amgylchedd adeiledig yn cynnwys:
  1. Dealltwriaeth dda o ddefnyddio system Gyllid a meddalwedd/rhaglenni eraill i gwrdd â gofynion eich maes cyfrifoldeb.
  2. Sgiliau trefnu da.
  3. Sgiliau ysgrifenedig a llafar da a'r gallu i gyfathrebu'n hyderus, gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.
  4. Sgiliau rhyngbersonol da â’r gallu i weithio dan bwysau gan ar eich liwt eich hun er mwyn cwrdd â therfynau amser caeth.
  5. Sgiliau TG cadarn a sgiliau cofnodi data cywir.
 4. Profiad o reoli gwaith atgyweirio adeiladau a chynnal a chadw ar raddfa fechan yn ogystal â phrofiad o reoli contractwyr.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad ymarferol o weithio mewn rolau eraill yn CNC neu mewn sefydliadau eraill.
 • Gwybodaeth gyffredinol a sgiliau mewn disgyblaethau gweinyddol, technegol neu broffesiynol, ac â'r gallu i ddeall a dilyn polisïau a gweithdrefnau.
 • ·Sgiliau cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd da, ynghyd â'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth, a rheoli ei lwyth gwaith ei hun yn unol â'r arweiniad a chymorth a ddarperir, a hynny fel y bo angen ac fel y bo'n briodol.
 • Y gallu i ddysgu a datblygu gwybodaeth a sgiliau ymhellach.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Llunio, adolygu a phrosesu gwybodaeth sy’n cael ei defnyddio gan bobl eraill neu er mwyn cefnogi'r gwaith a wneir gan ddeiliaid swyddi eraill yn y tîm a swyddogaeth ehangach.
 • Yn gofyn am rywfaint o waith dehongli a chymhwyso gwybodaeth syml, fel polisïau a gweithdrefnau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac

ymreolaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn gallu dewis rhwng opsiynau sefydledig, neu'n gallu datrys problemau y ceir profiad blaenorol o ymdrin â nhw, trwy gymhwyso gwybodaeth flaenorol a chanlyniadau hysbys.
 • Y gallu i weithio'n annibynnol a chyflawni ei gynllun gwaith ei hun yn unol â pharamedrau cytunedig a chanllawiau.
 • Mae'n bosibl y bydd rhywfaint o flaengaredd yn ofynnol, ond ni fydd gan ddeiliad y swydd lawer iawn o ymreolaeth, a chaiff ei waith ei lywio gan amcanion amlwg ac eglur.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Gwneud cysylltiad â meithrin cydberthnasau â phartïon mewnol ac allanol, sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu da a'r gallu i addasu arddull a chynnwys gwybodaeth yn briodol ar gyfer y gynulleidfa er mwyn sicrhau gwasanaeth da i gwsmeriaid.
 • Bydd gwaith cyfathrebu'n cynnwys rhoi a rhannu gwybodaeth, ymdrin ag ymholiadau safonol, a drafftio dogfennaeth arferol. Mae'n debygol y caiff unrhyw waith sy'n fwy cymhleth ei adolygu gan unigolyn ar lefel uwch.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bod yn gyfrifol am ddefnyddio cyfarpar a data a ddefnyddir i gyflawni gofynion ei rôl yn ddiogel.

 

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Dyddiad cau i wneud cais: 10 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Hayley Evans ar Hayley.Evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 654140

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf