Cymorth Technegol, Polisi Amgylcheddol Strategol

Dyddiad cau: 18 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £25,326-£28,077 (Gradd 3) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203155

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o'r swydd

Ydych chi'n angerddol am bobl, yn frwdfrydig am yr amgylchedd, yn cael eich ysgogi gan weinyddiaeth ac eisiau gwneud gwahaniaeth? Yna mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n Tîm Polisi Amgylcheddol Strategol newydd.

Byddwch yn darparu ein cymorth technegol i aelodau'r Tîm Polisi Amgylcheddol Strategol drwy gyflawni dyletswyddau gweinyddol lefel uchel a gwaith cysylltiedig ar gyfer ystod o raglenni, prosiectau a swyddogaethau busnes. Mae’r tîm yn arwain ar raglenni a phrosiectau sy’n ymwneud â llywodraethu amgylcheddol, ymadael â’r UE a deddfwriaeth amgylcheddol a strategaeth ac ymgysylltu rhyngwladol. Byddwch yn cael y cyfle i gefnogi ein gwaith trawsbynciol ar bolisi amgylcheddol strategol, gan ganolbwyntio ar ddehongli a gwreiddio Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy ar draws ein sefydliad. Byddwch yn darparu’r cymorth o ddydd i ddydd, gan alluogi eich cydweithwyr yn y tîm newydd i weithio’n effeithlon ac effeithiol drwy gefnogi gwaith llywodraethu da, cyfathrebu clir a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Rydym yn chwilio am rywun sy'n gweithio'n dda mewn tîm, yn gallu gweithio'n gyflym, sydd â sgiliau TG rhagorol, sy’n gallu bodloni terfynau amser, ac sy'n gallu blaenoriaethu ei lwyth gwaith yn effeithiol. Mae'r rôl yn amrywiol ac yn heriol gan roi cyfle gwirioneddol i chi ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Rheoli systemau busnes hanfodol ar gyfer y tîm.
 • Rheoli gofynion storio dogfennau er mwyn sicrhau cydymffurfedd â deddfwriaeth gyfredol.
 • Darparu cymorth ysgrifenyddol mewn cyfarfodydd a byrddau amrywiol (gan gynnwys gweithio ar draws cyfarwyddiaethau yn ôl yr angen).
 • Datblygu cydberthnasau gwaith da yn fewnol ac allanol gyda'r holl randdeiliaid allweddol yn ôl y galw er mwyn cydlynu ymatebion cymhleth o fewn eich maes gwaith.
 • Rheoli'r holl geisiadau a dderbynnir am gael mynediad at ddata, ac ymateb iddynt o fewn amserlenni y cytunir arnynt.
 • Cefnogi ein hymateb i gwynion neu alwadau am dystiolaeth a dderbynnir. Sicrhau cwrteisi a chyfrinachedd a chadw at GDPR.
 • Cefnogi a gweithio'n agos gydag aelodau eraill o'r tîm i gyflawni amcanion gwaith mewn modd amserol ac effeithlon yn unol â'r cynllun gwaith blynyddol.
 • Cynnal cronfeydd data ar gyfer cyflwyniadau cofnodi, ymholiadau ac ymateb ar gyfer ystod o bynciau neu feysydd gwaith rheoleiddio.
 • Cyfrannu at ddiwylliant iechyd, diogelwch a lles cadarnhaol.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad blaenorol o weithio mewn math o swydd weinyddol.
 2. Sgiliau hunanreoli a threfnu cadarn ac effeithiol.
 3. Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm.
 4. Sgiliau gofal cwsmeriaid rhagorol.
 5. Profiad blaenorol o reoli systemau busnes TGCh.

Gofynion y Gymraeg:

Lefel Hanfodol 3 – neu disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu ei sgiliau iaith i gyrraedd y lefel ofynnol yn dilyn rhaglen hyfforddi y cytunwyd arni gyda chefnogaeth lawn.

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 18 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 24 Ionawr 2023 drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Michelle van-Velzen ar michelle.van-velzen@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07815 186496

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf