Prif Gynghorydd Arbenigol, Ysgrifennwr Adroddiadau SQL

Dyddiad cau: 25 Mai 2022 | Cyflog: £39,700 - £44,522 | Lleoliad: Bangor neu Gaerdydd

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 - mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

 

 

Crynodeb o’r swydd

Teitl y swydd

Prif Gynghorydd Arbenigol, Ysgrifennwr Adroddiadau SQL

Rhif y swydd

203136

Gradd

7, £39,700 gan godi i £44,522 dros dair blynedd

Lleoliad

Bangor neu Gaerdydd

Cyfarwyddiaeth

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Tîm

Gwasanaeth Cymorth Busnes

Yn atebol i

Pennaeth Cyllid

Yn atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

37 awr, pum niwrnod yr wythnos

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

25 Mai 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Drwy Microsoft Teams, dyddiad i’w gadarnhau.

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Rachel Reid

Rachal.reid@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Diben y swydd

Gan weithio fel rhan o Dîm Gweinyddu Systemau MyNRW, eich prif ddiben fydd cyflwyno adroddiadau SQL o ansawdd uchel, yn seiliedig, yn bennaf, ar y data o fewn rhaglen Business World (Agresso).

Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu adroddiadau SQL a bydd gennych lefel uchel o arbenigedd technegol mewn ysgrifennu adroddiadau.

Daw'r brif ffynhonnell ddata o raglen Business World ERP a bydd gofyn i chi dynnu'r data crai a datblygu amrywiaeth o adroddiadau cymhleth o fewn Microsoft Office.

Am y rheswm hwn, byddai dealltwriaeth o system ERP Business World yn ddymunol er mwyn helpu i ddeall cysylltiadau a hierarchaeth o fewn CNC. Dylai fod gennych brofiad o ddefnyddio Power BI a deall cyfyngiadau mynediad rôl gan y bydd y data yn yr adroddiadau yn cael eu llywodraethu gan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ac mae’n hanfodol eich bod yn gyfarwydd â’r canllawiau diweddaraf ynghylch mynediad data ac yn gallu gorfodi’r rhain o fewn y broses o ddatblygu adroddiadau.  Y set sgiliau arall a fyddai'n ddymunol fyddai rhywfaint o gefndir o fewn y maes cyllid neu gymhwyster ariannol gan fod canran uchel o'r adroddiadau yn rhai ariannol.

Bydd yr adroddiadau a ddatblygir gennych chi yn cael eu gweld ar draws y cwmni cyfan a byddant yn eang eu cyrhaeddiad a gallent gael effaith sylweddol ar feysydd gweithredol yn CNC.  Y nod yw sicrhau arbedion effeithlonrwydd a gwell penderfyniadau gan reolwyr yn seiliedig ar adroddiadau cywir.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r uwch-arbenigwr Business World (MyNRW) a fydd yn rheoli eich blaenoriaethau o ddydd i ddydd. Byddwch yn gweithio gyda thimau allweddol; Cyllid Busnes, AD, y Gyflogres ac yn darparu cyngor a chymorth yn ôl y gofyn.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Profiad o waith gweinyddol, cymorth a datblygu technegol mewn perthynas â systemau ERP sy'n tanategu’r ddarpariaeth effeithiol o wasanaethau ERP o fewn amgylchedd canolfan gwasanaethau a rennir.

Hyfforddedig yn Uned 4 Business World ar Milestone 7
Byddai profiad o weithredu newid neu wella prosesau hefyd yn fanteisiol oherwydd efallai y bydd angen hyn er mwyn sicrhau bod y data a gesglir yn gadarn i ganiatáu adrodd cywir.

Byddwch yn darparu arbenigedd a chyngor technegol/arbenigol proffesiynol ar lefel uchel fel rhan o wasanaeth galluogi proffesiynol sy'n ymwneud â chyflawni a gwella gwasanaethau galluogi i ddatblygu a chefnogi'r sefydliad a'i bartneriaid o ran cydymffurfiaeth, cynllunio, perfformiad, polisi a strategaeth gorfforaethol.

Byddwch yn darparu cefnogaeth i'ch tîm trwy wasanaeth cwsmeriaid, gweinyddu neu waith contract rhagorol ac yn ymwneud â rheoli prosiectau mawr. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth SQL y timau a setiau sgiliau adrodd.

Byddwch yn creu amrywiaeth o ddogfennau busnes a fydd yn golygu casglu, dehongli a dadansoddi gwybodaeth o ystod o ffynonellau.

Byddwch yn darparu gwybodaeth arbenigol/dechnegol fanwl ar draws CNC y bydd eraill yn dibynnu arni.

Byddwch yn ymwneud â phrosesu a gwirio gwybodaeth ariannol i sicrhau bod yr allbynnau adrodd yn gywir ynghyd â data sensitif arall a gedwir o fewn y system.

Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb dros ddefnyddio offer a gwybodaeth CNC yn ddiogel ac yn effeithiol.

Bydd gennych sgiliau rhagorol o ran delio â chwsmeriaid a sgiliau meddal eraill a feithrinwyd trwy brofiad blaenorol o ystod o wahanol swyddi a sefydliadau.

Byddwch yn meddu ar wybodaeth dda am systemau a phrosesau busnes gyda'r gallu i goladu gwybodaeth a datblygu adroddiadau yn seiliedig ar ofynion a gasglwyd ac amrywiol ffynonellau data.

Bydd angen sgiliau cyfathrebu rhagorol arnoch gyda'r gallu i gynnal a datblygu rhwydweithiau.

Byddwch yn dangos dealltwriaeth dda o waith CNC.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd wedi cael profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn nifer o sefydliadau gwahanol, neu o weithio mewn rolau neu swyddogaethau gwahanol o fewn sefydliad unigol.
 • Yn bennaf, cyflogir deiliaid y swyddi am eu lefel uwch o wybodaeth arbenigol/dechnegol. Bydd angen i ddeiliad y swydd hefyd allu meddwl yn strategol.
 • Bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau mentora da.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn dadansoddi ac yn dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel, na fyddant o bosib yn gyfarwydd â natur dechnegol/arbenigol y wybodaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gymryd penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn oddi wrth reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi CNC, gan ystyried yr ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Bydd deiliaid y swyddi ynghlwm wrth y gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol ac efallai y byddant yn cyfrannu at ddatblygu strategaeth.
 • Gall y gwaith olygu rheoli prosiectau mawr neu raglenni gwaith llai, a llai cymhleth. Efallai y caiff penderfyniadau eu gwneud sy'n arwain at newidiadau i weithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu bydd canlyniad cymryd penderfyniadau anghywir yn cael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag ystod eang o faterion ac ni fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau a wnaed gan ddeiliad y swydd yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Mae dibyniaeth ar waith a chyfraniad arbenigol/technegol deiliad y swydd, a bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar unigolion eraill. Bydd deiliad y swydd fel arfer yn gweithio ar draws y sefydliad wrth gynllunio a/neu reoli nifer o wasanaethau a/neu ddarparu arbenigedd technegol/arbenigol manwl.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor yn fewnol neu'n allanol.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am nodi a rheoli risgiau i enw da.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd y gwaith yn gofyn am gyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar a/neu arwain prosiectau allweddol, a bydd y rhain yn gymhleth iawn ac yn gofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo da. Efallai y bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, cynnig mewnbwn a chyngor technegol neu arbenigol cymhleth (gan gynnwys ynghylch newidiadau deddfwriaethol), a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn llunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n weddol gymhleth. Bydd y rhain yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn ei chylch neu'n ei defnyddio, ac y byddai'n cael effaith andwyol pe bai’n anghywir neu’n cael ei drafftio'n wael.
 • Efallai y bydd angen cyrchu data a chynnwys o nifer o leoliadau neu ffynonellau, gan ofyn am ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol ynghylch sut dylai ymchwil o’r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

 

Disgrifiad o’r Rôl

Diben y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu adroddiadau SQL a bydd ganddo lefel uchel o arbenigedd technegol mewn ysgrifennu adroddiadau.

Daw’r brif ffynhonnell ddata o raglen Business World ERP a bydd gofyn i ddeiliad y swydd dynnu’r data crai a datblygu amrywiaeth o adroddiadau cymhleth o fewn Microsoft Office.

Am y rheswm hwn, byddai dealltwriaeth o system ERP Business World yn ddymunol er mwyn helpu i ddeall cysylltiadau a hierarchaeth o fewn CNC. Dylai deiliad y swydd hefyd feddu ar brofiad o ddefnyddio Power BI a deall cyfyngiadau mynediad rôl gan y bydd y data yn yr adroddiadau yn cael eu llywodraethu gan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ac mae’n hanfodol bod deiliad y swydd yn gyfarwydd â’r canllawiau diweddaraf ynghylch mynediad data ac yn gallu gorfodi’r rhain o fewn y broses o ddatblygu adroddiadau. 

Bydd yr adroddiadau a ddatblygir gan ddeiliad y swydd yn cael eu gweld ar draws y cwmni cyfan a byddant yn eang eu cyrhaeddiad a gallent gael effaith sylweddol ar feysydd gweithredol yn CNC.  Y nod yw sicrhau arbedion effeithlonrwydd a gwell penderfyniadau gan reolwyr yn seiliedig ar adroddiadau cywir.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda'r uwch-arbenigwr Business World (MyNRW) yn ogystal â thimau allweddol; Cyllid Busnes, AD, y Gyflogres ac yn darparu cyngor a chymorth yn ôl y gofyn.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn:

 • Gweithredu fel cyswllt awdurdodol ar gyfer rhoi cyngor arbenigol ac uwchgyfeirio wrth ddarparu canllawiau arbenigol manwl ar gyfer datblygu SQL.
 • Ystyried yr effaith ar y sefydliad a diogelwch ynghyd â’r posibilrwydd ar gyfer niwed i enw da, wrth ddylunio, cymeradwyo a diweddaru adroddiadau ar gyfer CNC. Bydd hyn yn cynnwys ystyriaeth i adrodd ar berchenogaeth data ac felly adrodd ar lefelau mynediad.
 • Sicrhau bod datblygiad adroddiadau yn unol â gweithgareddau rhaglen Business World a'i fod yn cyd-fynd â datblygu a darparu datrysiadau TGCh ehangach.
 • Defnyddio gwybodaeth lefel arbenigol ar gyfer argyfyngau ynghylch enw da CNC/parhad busnes gweithredol sy'n deillio o adrodd ar faterion.
 • Dadansoddi a dehongli amrywiaeth eang o ffynonellau gwybodaeth tra chymhleth sydd yn aml yn gwrthdaro, a gwneud penderfyniadau ar sail y dadansoddiad, gan gysylltu ag arbenigwyr technegol eraill, fel y bo'n briodol, cyn penderfynu.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

Hanfodol

 1. Caiff yr ymgeisydd llwyddiannus ei gyflogi'n bennaf am ei wybodaeth arbenigol/technegol uwch.
 2. Byddai cymhwyster cyfrifeg (ACCA, CIMA, ACA) yn ddymunol.
 3. Profiad o lunio dogfennau datblygu a newid a sicrhau bod pob adroddiad yn cael ei ddogfennu a bod sylwadau SQL yn cael eu gwneud er mwyn helpu eraill i ddeall SQL.
 4. Profiad o weithio gyda rhaglenni ERP trydydd parti sydd wedi’u cynnal a’u rheoli. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf