Cynghorydd Arbenigol – Diwygio Mynediad

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2022 | Cyflog: £35,994-£39,369 (pro rata am 18.5 awr y wythnos £17,997 - £19,684.5) | Lleoliad: Hyblyg

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cynghorydd Arbenigol Mynediad i’r Awyr Agored

Rhif y swydd

203132

Gradd

6, £35,994-£39,369 (pro rata am 18.5 awr y wythnos £17,997 - £19,684.5)

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Tim

Mynediad Awyr Agored a Hamdden

Yn Atebol i

Arweinydd y Tîm, Mynediad a Hamdden Awyr Agored – Jont Bulbeck

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Lefel 1 – y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion sylfaenol

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion Lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

18.5 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

30 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dros Microsoft Teams, i’w gadarnhau

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Jont.Bulbeck@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Arwain ar ddarpariaeth Llwybr Arfordir Cymru a’r asesiadau a’r cyngor arbenigol/technegol sy’n gysylltiedig â Mynediad i’r Awyr Agored a Hamdden.  Bydd y cyngor technegol/arbenigol hwn yn cyfarwyddo datblygiad polisi CNC, a’i raglenni, ei gynlluniau, strategaethau a’i arweiniad cysylltiedig.  Byddwch yn gweithio â chydweithwyr o dimau eraill yn yr adran Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a’r adran Gweithrediadau, a chyda swyddogion Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr y sector. Chi fydd yr arbenigwr ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru a mynediad arfordirol cysylltiedig.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Bobl 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

 

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach CNC.

 

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi CNC y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

 

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

 

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati; gyda rhywfaint o gymhlethdod, gan gynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio ac a fyddai'n cael effaith andwyol pe baent yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig.

 

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond efallai y bydd ganddynt gyfrifoldeb dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol nad ydynt yn gymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'.
 • Bydd deiliaid y swyddi hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

 

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd y lefel cyfrifoldeb ariannol yn debygol o fod yn rhan ddirprwyedig o gyllideb lawer mwy a reolir gan gyflogai ar lefel uwch.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Arwain ar asesiadau a chyngor arbenigol/technegol sy'n ymwneud â mynediad a hamdden awyr agored Llwybr Arfordir Cymru. Bydd y cyngor arbenigol/technegol hwn yn llywio’r gwaith o ddatblygu polisïau, rhaglenni, cynlluniau, strategaethau a chanllawiau cysylltiedig CNC.  Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill yn y cyfarwyddiaethau Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gweithrediadau, swyddogion o Lywodraeth Cymru, a chynrychiolwyr y sector. Chi fydd yr arbenigwr ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru a mynediad arfordirol cysylltiedig.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn gwneud y canlynol:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan dynnu ar amrediad o wybodaeth a data cymhleth.
 • Rheoli’r gwaith o baratoi deunydd i lywio’r broses o ddatblygu polisïau, cyngor statudol a dogfennau canllaw CNC, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill.  Rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, dulliau a chanllawiau ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio.
 • Cysylltu â rhanddeiliaid allanol fel Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr y sector a phartneriaid er mwyn sicrhau bod rhwymedigaethau prosiectau, polisïau neu strategaethau yn cael eu cyflawni’n amserol ac yn effeithiol.
 • Cynghori ar fylchau mewn tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Cefnogi ymgysylltiad â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru; Croeso Cymru, awdurdodau lleol; cyrff anllywodraethol Cymru a chyrff amgylcheddol eraill yng Nghymru a'r DU; a gweithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid sy'n ymwneud â'ch adran chi o Lwybr Arfordir Cymru.
 • Cynnal gwybodaeth am y sector hamdden a mynediad awyr agored, gan nodi goblygiadau newidiadau mewn deddfwriaeth, technoleg a'r farchnad ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a'r sector hamdden a mynediad awyr agored.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, i baratoi cynhyrchion pendant yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi Cynllun Datblygu Personol cytunedig.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Gwybodaeth am y canlynol: deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE mewn perthynas â mynediad a hamdden awyr agored, llwybrau hir a hawliau tramwy cyhoeddus; ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sy'n berthnasol i Lwybr Arfordir Cymru, a'r materion a'r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Profiad o’r canlynol:  dadansoddi technegol a dehongli amrediad o wybodaeth a data amgylcheddol, a dadansoddi setiau data mawr.
 3. Gweithio gyda / o fewn y sector mynediad awyr agored a hamdden, awdurdodau lleol, perchnogion tir a rheolwyr; grwpiau cenedlaethol a rhanbarthol Llwybr Arfordir Cymru; cynrychiolwyr o sefydliadau awyr agored / cefn gwlad, a chyrff gwirfoddol.
 4. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad o reoli prosiectau a chymwysterau yn y maes hwn.
 5. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd er mwyn helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob Pennaeth Busnes yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf