Cynghorydd Arbenigol, Diwygio Mynediad

Dyddiad cau: 28 Mehefin 2022 | Cyflog: £35,994 | Lleoliad: Hyblyg

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cynghorydd Arbenigol, Diwygio Mynediad

Rhif y swydd

203131

Gradd

6, £35,994 - £39,369

Lleoliad

Hyblyg

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Cyfarwyddiaeth

Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Tim

Mynediad Awyr Agored a Hamdden

Yn Atebol i

Jont Bulbeck – Arbenigwr Arweiniol, Diwygio Mynediad

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 2, gallu defnyddio rhywfaint o Gymraeg syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Cyfnod Penodol tan 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith

37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

28 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Drwy Microsoft Teams, dyddiad i’w gadarnhau

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Jont.Bulbeck@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Jont Bulbeck

Jont.Bulbeck@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae hon yn swydd cyfnod penodol sy'n parhau â gwaith cynghori CNC ar gyfer Rhaglen Diwygio Mynediad (ARP) Llywodraeth Cymru. Diben y swydd hon yw rhoi cyngor arbenigol ar gyfer gyngor diwygio mynediad CNC. Bydd y rôl yn gofyn am arwain a rheoli'r gwaith o baratoi cyngor CNC mewn perthynas â diwygio deddfwriaeth mynediad, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid a buddiannau sectoraidd ar y broses o lunio a datblygu cyngor am gynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio mynediad. Trosglwyddo polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i’r gwaith o ddatblygu deddfwriaeth. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill yn Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gweithrediadau, swyddogion Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr y sector.

 • Bydd deiliad y swydd yn gwneud y canlynol:
 • Cyfrannu at reoli trefniadau gweithio ar gyfer y Rhaglen Diwygio Mynediad gan weithio’n agos â Llywodraeth Cymru
 • Cyfrannu at drefniadau llywodraethu a gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer y Rhaglen Diwygio Mynediad;
 • Cyfrannu at waith Grŵp Llywio Rhaglen Diwygio Mynediad CNC-Llywodraeth Cymru; darparu adroddiadau ar y rhaglen yn ôl yr angen er mwyn i’r Grŵp gyfarwyddo’r gwaith o lywio’r Rhaglen a rheoli risgiau
 • Gweithio gyda Thîm Awyr Agored a Hamdden CNC ar gyfer datblygu, rheoli a darparu gwaith cynghori’r Rhaglen Diwygio Mynediad yn 2022/23
 • Cyfrannu at ddatblygu cynllun gwaith y Rhaglen Diwygio Mynediad ar gyfer y flwyddyn gan nodi blaenoriaethau gwaith cynghori’r diwygio ac arwain y gwaith o gyflawni tasgau fel y bo’n briodol
 • Cyfrannu at ddarparu ac arwain trefniadau cyswllt penodol (rhanddeiliaid mewnol ac allanol) yn achlysurol, a fydd yn angenrheidiol i gyflawni cynllun gwaith y Rhaglen Diwygio Mynediad
 • Cefnogi'r gwaith o gynllunio neu oruchwylio camau cyfathrebu; arwain a chyflawni tasgau cyfathrebu o fewn cynllun gwaith y Rhaglen Diwygio Mynediad – gan gynnwys gweithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol
 • Bod yn gyfrifol am y tasgau ariannol dynodedig fel rhan o’r Rhaglen Diwygio Mynediad am y flwyddyn
 • Cyfrannu at gynllunio a chymryd cyfrifoldeb am gyflawni allbynnau/canlyniadau diwygio penodol y Rhaglen

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd y lefel cyfrifoldeb ariannol yn debygol o fod yn rhan ddirprwyedig o gyllideb lawer mwy a reolir gan gyflogai ar lefel uwch.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Darparu'r mewnbwn arbenigol ar gyfer diwygio mynediad a chyfrannu at baratoi polisi, rhaglenni, cynlluniau, strategaethau a chanllawiau CNC gan ganolbwyntio'n benodol ar ddeddfwriaeth mynediad gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid a sectorau ar y broses o ddiwygio mynediad a'i ddatblygu. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr ym maes Mynediad a Hamdden Awyr Agored ac o dimau eraill yr adran Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a’r adran Gweithrediadau, swyddogion Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr y sector.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd::

Bydd deiliad y swydd yn:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan wneud defnydd o ystod o ddata a gwybodaeth gymhleth.
 • Rheoli’r gwaith o baratoi deunydd i lywio datblygiad dogfennau polisi, cyngor statudol a chanllawiau CNC, Llywodraeth Cymru a Phartneriaid eraill sy’n gysylltiedig â diwygio mynediad. Rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain y gwaith o ddarparu ffyrdd newydd o weithio.
 • Cysylltu â rhanddeiliaid allanol megis Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr y sector a phartneriaid i sicrhau bod ymrwymiadau’r prosiect, y polisi neu’r strategaeth cysylltiedig â diwygio mynediad yn cael eu cyflawni mewn pryd ac yn effeithiol
 • Cynghori ar fylchau mewn tystiolaeth a gwaith rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol â’r rhaglen dystiolaeth gytunedig.
 • Cefnogi’r ymgysylltiad â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru; Croeso Cymru, Awdurdodau Lleol; cyrff anllywodraethol Cymru a chyrff amgylcheddol eraill yng Nghymru a’r DU, a bod yn gyswllt cyntaf i ymholiadau gan gwsmeriaid sy’n gysylltiedig â’ch adran o Lwybr Arfordir Cymru.
 • Cynnal gwybodaeth am y sector mynediad a hamdden awyr agored gan nodi oblygiadau newidiadau mewn deddfwriaeth, technoleg a’r farchnad i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r sector mynediad a hamdden awyr agored.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy’r Byrddau Busnes, i baratoi cynhyrchion diffiniedig yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio â’r Arweinydd Tîm i ddatblygu a chyflawni Cynllun Datblygiad Personol y cytunwyd arno.

Key Job Qualifications or Knowledge:

 1. Gwybodaeth am: ddeddfwriaeth Cymru, y DU a’r UE sy’n gysylltiedig â mynediad a hamdden awyr agored, yn arbennig hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad agored Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy; gyrwyr polisïau Llywodraeth Cymru a’r DU sy’n berthnasol i hamdden a diwygio mynediad, a’r materion a’r cyfleoedd sydd yng Nghymru.
 2. Profiad o:  ddadansoddi technegol a dehongli ystod o wybodaeth a data amgylcheddol a hamdden a mynediad; dadansoddi setiau mawr o ddata.
 3. Dealltwriaeth fanwl o hamdden a mynediad a chyfrifoldebau rheolwyr tir mewn perthynas â darparu a rheoli hamdden a mynediad a’r ystod gymhleth o yrwyr a’r rhwystrau wrth gyflawni hyn.
 4. Gwybodaeth a phrofiad o weithio gyda/yn y sector mynediad a hamdden awyr agored, awdurdodau lleol, perchnogion tir a rheolwyr; cynrychiolwyr sefydliadau awyr agored/cefn gwlad a chyrff gwirfoddol.
 5. Gweithio ym maes rheoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad a chymwysterau Rheolwr Prosiect.
 6. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo’r holl Benaethiaid Busnes yn yr adran Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl y gofyn.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf