Swyddog Cyfathrebu Prosiect Quake LIFE

Dyddiad cau: 31 Mai 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 | Lleoliad: Llandarsi neu Cors Crymlyn

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 - mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Swyddog Cyfathrebu Prosiect Quake LIFE

Rhif y swydd

203107

Gradd

5, £31,490 gan godi i £34,902 dros dair blynedd

Lleoliad

Llandarsi, Canolfan Ymwelwyr Cors Crymlyn (Abertawe) gyda rhywfaint o weithio gartref

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tîm

Prosiect Quake LIFE

Yn Atebol i

Arweinydd Tîm y Prosiect Quake LIFE

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Cyfnod penodol hyd at 31 Rhagfyr 2026

Patrwm gwaith

Llawn amser

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

31 Mai 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

14 Mehefin 2022, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

matthew.lowe@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Prosiect uchelgeisiol gwerth £5 miliwn yw Prosiect Quake LIFE, a ariennir gan raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a nifer o bartneriaid i drawsnewid cyflwr mignenni pontio a chorsydd crynedig a'u rhywogaethau cysylltiedig, yn fwyaf nodedig y glöyn byw britheg y gors, sydd dan fygythiad. Ceir y cynefin prin hwn, sydd wedi lleihau’n sylweddol, mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru, gyda'r prosiect yn canolbwyntio ar safleoedd yn Sir Benfro, Canolbarth Cymru, Eifionydd ac, yn enwedig, Cors Crymlyn ger Abertawe.

Byddwch yn gwneud y canlynol:

 • Datblygu a chyfenwi cyfathrebu integredig effeithiol i gefnogi'r prosiect.
 • Arwain ar y gwaith o drefnu a llunio rhaglen ddigwyddiadau CNC ar gyfer y prosiect.
 • Cyflenwi cynnwys creadigol o ansawdd uchel ar draws pob sianel.
 • Cyflenwi gwasanaethau cyfathrebu hanfodol megis cyswllt â'r cyfryngau, gwasanaethau digidol, y cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu mewnol, cynhyrchu fideos, brandio a dylunio, cynllunio a gwerthuso cyfathrebu, a chreu cynnwys.

Rhan allweddol o'r rôl fydd gweithio'n agos â chymunedau lleol i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwlyptiroedd. Byddwch yn trefnu a chynnal rhaglen o deithiau cerdded a thrafodaethau ar gyfer y prosiect. Byddwch yn annog mwy o waith ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn cynnwys y cyhoedd yn safleoedd y prosiect, yn enwedig Cors Crymlyn.  Byddwch yn datblygu a rheoli grwpiau o wirfoddolwyr, yn enwedig yng Nghors Crymlyn.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn bartneriaid allweddol yn y prosiect. Hefyd, bydd angen ichi weithio'n agos gyda sefydliadau ffermio, grwpiau cymunedol, sefydliadau treftadaeth, ymddiriedolaethau natur a sefydliadau amgylcheddol eraill.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Bydd y swydd yn gofyn am waith achlysurol gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Amrediad o wybodaeth a sgiliau arbenigol/technegol a gafwyd drwy brofiad blaenorol.
 • Darparu cyngor proffesiynol/technegol/arbenigol i eraill ar eu maes pwnc.
 • Sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TG da, gyda'r gallu i drefnu a rheoli eu llwyth gwaith eu hunain.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Dadansoddi a dehongli data a gwybodaeth. Darparu arweiniad a chyngor i eraill a faterion technegol/arbenigol.
 • Cynhyrchu dogfennau o amrywiaeth o ffynonellau a allai ofyn am rywfaint o wreiddioldeb. Bydd gan y cynnwys elfen dechnegol neu arbenigol.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond gallai deiliad y swydd benderfynu sut orau i'w cyflawni, o fewn paramedrau a ddiffiniwyd.
 • Darperir arweiniad gan eraill ond defnyddir rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd yn seiliedig ar wybodaeth dechnegol a/neu sgiliau arbenigol.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gydag amrywiaeth o ddatrysiadau, sy'n gofyn am ychydig o archwilio/dadansoddi cyn dod i gasgliad. Bydd ystod gyfyngedig o opsiynau gyda datrysiadau hysbys, a fydd angen mewnwelediad technegol/arbenigol i'r mater.
 • Yn hyblyg ac yn gallu rheoli llif gwaith. Gall gymryd cyfrifoldeb am reoli prosiectau bach, llai cymhleth.

Effaith

 • Bydd gan ddeiliad y swydd effaith gymedrol ar y busnes, yn ôl y cyngor arbenigol/technegol a roddir. Effaith tymor byr i ganolig ond bydd yn dibynnu ar y ddisgyblaeth dechnegol/arbenigol benodol a'r graddau y mae'n cael effaith ar eraill. Bydd canlyniadau cymryd camau/penderfyniadau a allai fod yn anghywir yn gymedrol i uchel ac mae’n debygol y bydd angen mynd i'r afael â hwy er mwyn osgoi effaith tymor hwy.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws ystod o swyddogaethau CNC ac, o bosib, â chysylltiadau allanol a thrydydd partïon.  Rhoi cyngor ac arweiniad i unigolion nad ydynt yn gyfarwydd â'r ddisgyblaeth dechnegol/arbenigol. Bydd hyn yn gofyn am y gallu i drosi a chyflwyno gwybodaeth dechnegol/arbenigol mewn ffordd y gall eraill ei deall.
 • Sgiliau datblygedig o ran datblygu a chynnal cydberthnasau/rhwydweithiau gwaith da, sy'n debygol o fod yn barhaus ac yn cynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

 • Prosiect uchelgeisiol gwerth £5 miliwn yw Prosiect Quake LIFE, a ariennir gan raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a nifer o bartneriaid i drawsnewid cyflwr mignenni pontio a chorsydd crynedig a'u rhywogaethau cysylltiedig, yn fwyaf nodedig y glöyn byw britheg y gors, sydd dan fygythiad. Ceir y cynefin prin hwn, sydd wedi lleihau’n sylweddol, mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru, gyda'r prosiect yn canolbwyntio ar safleoedd yn Sir Benfro, Canolbarth Cymru, Eifionydd ac, yn enwedig, Cors Crymlyn ger Abertawe.
 • Byddwch yn datblygu a chyflenwi cyfathrebu integredig effeithiol i gefnogi Prosiect Quake LIFE. Byddwch yn arwain ar y gwaith o drefnu a llunio rhaglen ddigwyddiadau CNC ar gyfer y prosiect. Byddwch yn llunio a chyflenwi cynnwys creadigol o ansawdd uchel ar draws pob sianel, mewn ffordd addas ar gyfer eich cynulleidfa darged. Byddwch yn cyflawni gwasanaethau cyfathrebu hanfodol megis cyswllt â'r cyfryngau, gwasanaethau digidol, y cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu mewnol, cynhyrchu fideos, brandio a dylunio, cynllunio a gwerthuso cyfathrebu, a chreu cynnwys. Byddwch yn gweithio'n agos â chymunedau a grwpiau lleol i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwlyptiroedd.
 • Rhan allweddol o'r rôl fydd gweithio'n agos â chymunedau a grwpiau lleol i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd mawndiroedd. Byddwch yn trefnu, a lle bo angen, yn cynnal rhaglen o deithiau cerdded a thrafodaethau ar gyfer y prosiect. Byddwch yn annog mwy o waith ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn cynnwys y cyhoedd yn safleoedd y prosiect, yn enwedig Cors Crymlyn.  Byddwch yn datblygu a rheoli grwpiau o wirfoddolwyr, yn enwedig yng Nghors Crymlyn.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Creu cynnwys diddorol ac effeithiol o ansawdd uchel er mwyn cefnogi Prosiect Quake LIFE.
 • Cyflenwi dull cyfathrebu integredig ar draws yr holl sianeli, gan ganolbwyntio ar y gynulleidfa, cwsmeriaid neu bartneriaid.
 • Cyfrannu at ddatblygu ymgyrchoedd creadigol a chynlluniau cyfathrebu ar gyfer Prosiect Quake LIFE.
 • Cyfrannu at gyflawni ymgyrchoedd lluosog fel rhan o’r prosiect LIFE.
 • Meithrin perthnasau yn fewnol ac yn allanol er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflawni ein canlyniadau.
 • Gweithio gyda chymunedau a grwpiau lleol i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwlyptiroedd a'u hannog i gymryd mwy o ddiddordeb a chymryd rhan yn eu rheolaeth.
 • Cyflwyno trafodaethau a chynhyrchu testun cyfathrebu i grwpiau lleol.
 • Datblygu a rheoli grwpiau o wirfoddolwyr i gynorthwyo â'r gwaith o reoli safleoedd, Cors Crymlyn yn benodol.
 • Defnyddio mewnwelediad i lywio eich dull cyfathrebu.
 • Rhoi cyngor i'r busnes er mwyn hyrwyddo ac amddiffyn ein henw da a'n brand, naill ai ar eich pen eich hun neu gyda chymorth uwch-aelodau o'r tîm pan fo angen.
 • Sicrhau y dilynir canllawiau LIFE ar gyfathrebu drwy gydol y prosiect.
 • Bod yn ymwybodol o risgiau i’n henw da a’u huwchgyfeirio i'r rheolwr prosiect fel y bo'n briodol.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Rhywfaint o brofiad o weithio mewn tîm cyfathrebu proffesiynol mewn asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus (ar lefel swyddog gweithredol cyfrif) neu ym maes ymgysylltu â'r gymuned.
 2. Lefel dda o sgiliau ar draws yr holl ddisgyblaethau a sianeli cyfathrebu.
 3. Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol ac ymrwymiad gweladwy i'ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hunan (neu barodrwydd i ymuno).
 4. Dealltwriaeth dda o gylch gwaith, rolau, polisïau a blaenoriaethau CNC er mwyn gallu llywio ymgyrchoedd cyfathrebu ac ymgysylltu llwyddiannus i gefnogi'r rhain.
 5. Y gallu i wneud penderfyniadau craff.
 6. Sgiliau gwaith tîm rhagorol a'r gallu i gyflwyno'r prosiect LIFE i amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan gynnwys rheolwyr tir.
 7. Y gallu i yrru car yn y DU yn gyfreithlon ar hyn o bryd.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf