Gweinyddwr Rhwydweithiau Natur

Dyddiad cau: 6 Gorffennaf 2022 | Lleoliad: Bwcle gyda gweithio gartrefCyflog: £27,003 i £30,688 (Gradd 4)

 

Math o gontract: Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Patrwm gwaith: 37 awr y wythnos, hyblyg

Rhif swydd: 203089

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn rhoi cymorth technegol i’r Rheolwr Rhaglenni ar gyfer Prosiectau Strategol, gan gefnogi'r gwaith o gyflawni rhaglenni a phrosiectau Bioamrywiaeth i helpu i gyflawni gwaith fel Rhwydweithiau Natur, Prosiect Twyni Dynamig Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a rhaglenni LIFE CNC. Bydd hyn yn cynnwys rheoli cronfeydd data, tracio arian, caffael, a rheoli contractau a rhaglenni.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi’r Prif Gynghorydd ar Brosiectau Strategol drwy gynllunio a monitro'r Rhaglen a Phrosiectau Bioamrywiaeth yn effeithiol, gan gyfrannu at raglenni corfforaethol a dangosyddion perfformiad allweddol.
 • Sefydlu cysylltiadau mewnol ac allanol gyda chwsmeriaid a rhanddeiliaid allweddol a meithrin dealltwriaeth o'r priod rolau sy'n cyflawni canlyniadau i'r busnes.
 • Ategu timau LIFE, Twyni Dynamig a’r Gronfa Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau (BERF) a chyfrannu at dargedau tîm a dangosyddion perfformiad.
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwaith y rhaglen Bioamrywiaeth
 • Diweddaru a rheoli set ddata gorfforaethol i gynnwys traciwr ariannol a thraciwr rhaglen BERF. 
 • Gwella ffyrdd o weithio a chynnig awgrymiadau ar gyfer newid. Dysgu o brofiad ac adborth adeiladol.

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 • Profiad blaenorol mewn rôl sy'n gysylltiedig â Chyllid, gweinyddu a chymorth technegol.
 • Rhaid eich bod yn gallu cymell eich hun a dangos blaengarwch,
 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol â busnesau a reoleiddir a’r cyhoedd.
 • Sgiliau cynllunio da.
 • Sgiliau trefnu da.
 • Y gallu i gydweithio ag aelodau eraill o'r tîm ac asiantau tir allanol a deall nodau cyflawni'r timau gweithredol.
 • Y gallu i fonitro cynnydd gwaith, nodi bylchau yn y broses o gyflawni blaenoriaethau a chymryd camau adferol i wella'r gwasanaeth ac argymell ffyrdd o ailddyrannu amser ac ymdrech yn briodol.
 • Profiad ym mhob rhaglen Microsoft Office a hyfedredd o ran DMS.

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ddangos lefel dda o brofiad ymarferol blaenorol mewn sgil dechnegol ddiffiniedig sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill, yn ogystal â chynnal arolygon ac archwiliadau a rheoli prosiectau bach arwahanol.  
 • Gall y rolau fod yn rolau lefel mynediad graddedigion.
 • Mae sgiliau technegol, gweithredol a rheoli prosiect yn bwysig.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gyda gwybodaeth a dealltwriaeth dda o iechyd, diogelwch a lles, yn ogystal â diogelwch y cyhoedd ac atebolrwydd cyhoeddus.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol.
 • Efallai y bydd angen sgiliau technegol mewn Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ac arfarnu prosiectau.
 • Y gallu i oruchwylio contractwyr, a bod â gwybodaeth am arferion gweithio diogel, ynghyd â'r gallu i gynnal arolygon ac archwiliadau iechyd a diogelwch. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli gofynion, llawlyfrau gweithdrefnau a chodau statudol.
 • Y gallu i ddeall y rhwymedigaethau o fewn dogfennaeth gontractiol, y gallai fod angen eu mesur a'u monitro.
 • Gall gwaith a wneir gan ddeiliad y swydd hefyd gynnwys defnyddio Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur/Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a rhywfaint o asesu a gwerthuso prosiectau.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Bydd gwaith yn cael ei arwain gan bolisïau diffiniedig, gweithdrefnau a chanlyniadau disgwyliedig a bydd yn cael ei reoli, yn hytrach na'i oruchwylio'n uniongyrchol.
 • Y gallu i ddehongli dulliau, gan ganiatáu rhywfaint o ddisgresiwn i ddeiliad y swydd amrywio neu deilwra'r dull, o fewn gweithdrefnau eang.
 • Gall rheoli prosiectau bach sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i wneud penderfyniadau ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gyda rhywfaint o ddatrys problemau.
 • Efallai y bydd angen gwneud penderfyniadau sy’n gymharol gymhleth a fydd yn gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd yn ymwneud â dylunio contractau, tendro ac arfarnu prosiectau, er y bydd deiliad y swydd fel arfer yn gwneud argymhellion i eraill, yn hytrach na gwneud y penderfyniad terfynol.
 • Gall deiliad y swydd oruchwylio contractau, wedi'i gefnogi gan benderfyniadau gweithredol a wneir o ddydd i ddydd, gan uwchgyfeirio materion yn ôl yr angen.

Effaith

 • Mae'r gwaith yn effeithio ar yr amgylchedd yn bennaf, ac os caiff ei wneud yn anghywir, gallai effeithio ar y tîm, pobl a safleoedd.
 • Byddai'r effaith yn dod i'r amlwg yn eithaf sydyn, a gellid cywiro a mynd i'r afael â'r peth yn gyflym heb i unrhyw faterion tymor hwy godi.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd deiliad y swydd yn cyflawni lefel uchel o ryngweithio â chwsmeriaid sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Gall y gwaith gynnwys delio â chwynion a chysylltu â rhanddeiliaid felly mae pwyll, diplomyddiaeth a'r gallu i ddelio'n sensitif â phobl neu faterion yn bwysig.
 • Gall y gwaith gynnwys goruchwylio contractwyr felly mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd friffio a chynghori eraill.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei rôl a sicrhau bod peiriannau ac offer yn cael eu gweithredu'n gywir ar y safle.
 • Yn gyffredinol, bydd offer allan yn y maes o werth uchel a bydd disgwyl i unigolion gymryd cyfrifoldeb am ddefnyddio offer o'r fath yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 6 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar: Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022 drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â: nick.thomas@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf