Uwch-gynghorydd Llywodraethu a Chydymffurfiaeth

Dyddiad cau: 20 Ionawr 2022 | Cyflog: £35,288.00 | Lleoliad: Hyblyg 

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Uwch-gynghorydd, Llywodraethu a Chydymffurfiaeth, Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau

Rhif y swydd

202978

Gradd

6, £35,288 gan godi i £38,597 dros dair blynedd

Lleoliad

Hyblyg (ond bydd angen teithio i leoliadau eraill ledled Cymru)

Cyfarwyddiaeth

Cyfathrebu, Cwsmeriaid a Masnachol

Tim

Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau

Yn Atebol i

Rheolwr Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

Llawn amser

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

20 Ionawr 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i'w gadarnhau, dros Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

recruitment@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Vernon Lambert, Rheolwr Caffael – Vernon.lambert@naturalresourceswales.gov.uk

Diben y swydd

Diben CNC yw sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n gynaliadwy yng Nghymru sy'n golygu bod gwaith y tîm cyfreithiol yn hynod amrywiol. Mae tîm cyfreithiol CNC yn cynghori ar ystod lawn o swyddogaethau CNC. Mae CNC yn ymgymryd â gwaith sy'n ymwneud â rheoleiddio gan gynnwys erlyn, rheoli risg llifogydd, cadwraeth, hamdden, gwaith masnachol a gweithgareddau rheoli tir.

Bydd y CMSS a'i aelodau ei dîm yn chwarae rôl hanfodol wrth gyflawni Cynllun Strategaeth Fasnachol a Rheoli Contractau CNC; gan weithredu arfer gorau mewn rheoli contractau ar draws CNC, gan hyrwyddo manteision proses gydymffurfiol, hyblyg sy'n cyflawni gwerth am arian i'n rhanddeiliaid.

Bydd yr adran yn dibynnu ar weithwyr proffesiynol rheoli contractau cymwys a phrofiadol i roi dealltwriaeth ddofn o'r pwnc, arbenigedd contract technegol ac arfer gorau o ran rheoli contractau. Mae'r fframwaith Rheoli Contract y bydd y tîm yn gweithio o'i fewn ac yn ei gefnogi wedi'i alinio ag Arfer Rheoli Contractau Da'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Safonau Proffesiynol Rheoli Contractau Swyddfa'r Cabinet.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Bobl  

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 

 

 

 

 • Gofyniad i gyflawni lefel uwch o dasgau/gwaith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.  Arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'u proffesiwn. 
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau technegol/arbenigol bydd gofyn am wybodaeth fanwl am eu maes pwnc.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u profiad, gan fod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf mewn meysydd technegol/arbenigol. Profiad o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau/rolau/swyddogaethau gwahanol.
 • Profiad sylweddol perthnasol o weithio yn y maes perthnasol. Y gallu i reoli rhaglenni llai o faint sy'n llai cymhleth a/neu reoli prosiectau ar raddfa fwy.

Gwerthuso gwybodaeth

 

 

 

 • Dehongli a deall dulliau cyflawni gweithredol a chynlluniau strategol CNC a'i gyd-destun ehangach.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol i'w cyfathrebu i unigolion ar bob lefel, a chyfrannu at ddatblygu polisïau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 

 

 

 • Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Gallai arweiniad gael ei ddarparu gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd. Efallai y bydd yn ofynnol newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Gall gynnwys rheoli prosiectau canolig o ran maint. Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, a dealltwriaeth o bolisi CNC a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Yn rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol a ac yn meddu ar rywfaint o ymreolaeth yn y gwaith o weithredu polisi sefydliadol.
 • Efallai y bydd penderfyniadau a wnaed yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Gall canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fyddai canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 

 

 • Effaith a dylanwad canolig, a fydd o natur tymor canolig yn gyffredinol.
 • Bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith ganolig yn fewnol neu'n allanol. Nodi neu reoli risgiau yn ei faes gwaith.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Y gallu i gysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. Gall rhyngweithio ag eraill hefyd fod gyda phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, arwain prosiectau llai o faint sy'n llai cymhleth, sy’n gofyn am sgiliau dwyn perswâd da. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig cyngor a mewnbwn yn ôl yr angen.  Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau llai cymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y rhain yn cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu'n seiliedig arnynt neu'n eu defnyddio, ac sy'n debygol o gael effaith andwyol os ydynt yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara yn y tymor canolig.

Cyfrifoldeb dros bobl

 

 

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond efallai y bydd ganddynt gyfrifoldeb gweithredol dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol nad ydynt yn gymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'. Bydd deiliaid y swyddi hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

 

Gwerthoedd #TîmCNC

 • Rydym yn frwdfrydig am amgylchedd naturiol Cymru
 • Rydym yn gofalu am ein gilydd a'r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
 • Rydym yn gweithio gydag uniondeb
 • Rydym yn gwneud gwahaniaeth nawr ac ar gyfer y dyfodol
 • Rydym yn falch o wasanaethu pobl Cymru​​​​

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd

Fel yr Uwch-gynghorydd, Llywodraethu a Chydymffurfio, byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'r rheolwr CMSS a byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod canllawiau, polisïau, offerynnau a thempledi rheoli contractau'n bodloni gofynion deddfwriaethol perthnasol, gan alinio ein prosesau â safonau ac arfer da cydnabyddedig. Drwy ddehongli dogfennau hynod gymhleth a manwl, bydd disgwyl i chi ddefnyddio dull yn seiliedig ar risg wrth gefnogi'r busnes a chwarae rôl allweddol yng ngweithrediaeth a rheolaeth barhaus prosesau newydd i'r tîm ac ar draws y sefydliad ehangach.                                                                                                                Byddwch yn darparu cyngor masnachol arbenigol fel Arbenigwr Rheoli Contractau i'r rheolwr a staff CMSS yn seiliedig ar ddehongliad y rheoliadau a'r rheolau, cyfraith achos a chynseiliau.

Byddwch yn cynorthwyo'r Rheolwr CMSS i ddatblygu'r Cynllun Rheoli Contractau ac yn cyfrannu at gyflawniad Strategaeth Fasnachol CNC, gan hyrwyddo llywodraethu a chydymffurfiaeth dda ar draws CNC.

Byddwch yn sicrhau bod Safonau'r Gymraeg yn cael eu defnyddio mewn dogfennau rheoli contractau a byddwch yn ymgysylltu ag Ymgynghorydd Arbenigol y Gymraeg yn ôl y gofyn.

Bydd y rôl hon yn gofyn am weithio'n agos gydag aelodau eraill o fewn y tîm Llywodraethu a Chydymffurfiaeth ar draws y sefydliad i sicrhau cysondeb ac aliniad â phrosesau sy'n gorgyffwrdd a/neu atodol sy'n ymwneud â rheolaeth fasnachol a/neu ariannol.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Fel Uwch-gynghorydd, byddwch yn gwneud y canlynol:-

 • Cynhyrchu, datblygu a/neu gynnal canllawiau, offer, templedi a dogfennau hyfforddiant a deunyddiau wedi'u creu ar gyfer rheoli contractau yn CNC, gan sicrhau aliniad â dulliau arfer da sy'n caniatáu ar gyfer gwelliant parhaus a gwersi a ddysgwyd.
 • Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth arbenigol i staff anfasnachol yn y sefydliad, yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r arfer gorau perthnasol, er mwyn tanategu gwneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar risg yn effeithiol a chefnogi canlyniadau cynaliadwy.
 • Datblygu, adolygu a gwella trefniadau llywodraethu rheoli contractau CNC (gan gynnwys dogfennau technegol). Arwain y tîm CMSS i ddatblygu a gweithredu’r rhain i alluogi dealltwriaeth a gweithrediad cyson yn y busnes er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol sy'n cydymffurfio.   
 • Disgwylir ichi ddehongli dogfennau deddfwriaeth cymhleth a thrwy gynnal asesiad o anghenion busnes i gynnwys risg ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar bob lefel o fewn y sefydliad, datblygu, cychwyn a gwella fframwaith rheoli contractau yn barhaus a fydd yn lleihau'r risg i CNC o gadwyni cyflenwi sy'n perfformio'n wael.
 • Cynnal atebolrwydd dan Reoli ein Harian (Cynllun Dirprwyo Ariannol CNC), gan sicrhau canlyniadau gwerth am arian cadarn a chydymffurfiol, gyda'r gallu i weithio'n ymreolaethol a gwneud penderfyniadau heb fewnbwn y rheolwr llinell lle y bo angen.
 • Arwain neu fod yn rhan o dîm prosiect sy'n adolygu ac sy'n gwella canllawiau, polisïau a gweithdrefnau'n barhaus, ynghyd ag offer cefnogol, templedi a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â rheoli contractau.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Aelodaeth Gorfforaethol Lawn o'r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi neu'r Rhaglen Galluedd Rheoli Contractau – yn gymwys i lefel arbenigwr.
 2. Fan leiaf, bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus sydd â MCIPS ymgymryd ac ennill cymhwyster ymarferydd CMPC o fewn 18 mis o gael ei benodi os nad yw'n gymwys i'r lefel honno'n barod.
 3. Profiad cryf ac amlwg fel arbenigwr masnachol ar ddeddfwriaeth fasnachol a pholisi'r sector cyhoeddus. (Hanfodol)
 4. Dealltwriaeth arbenigol o gysyniadau caffael/masnachol, llywodraethu a thechnegau. (Hanfodol).
 5. Profiad trosglwyddadwy o gyflawni amcanion busnes, yn ddelfrydol y rhai hynny sy'n cynnwys datblygu cynaliadwy, caffael neu'r rhai sy'n fasnachol eu natur. (Hanfodol).
 6. Dealltwriaeth gref o safonau rheoli contractau'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol neu safonau rheoli contract tebyg sy'n cael eu defnyddio mewn contractau masnachol y sector cyhoeddus. (Dymunol).

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Byddwch yn darparu arbenigedd technegol/arbenigol mewn amrediad o bynciau fel rhan o wasanaeth galluogi proffesiynol sy'n rhan o gyflawni a gwella gwasanaethau galluogi i ddatblygu a chefnogi'r sefydliad a'i bartneriaid o ran cydymffurfiaeth, cynllunio, perfformiad, polisi a strategaeth gorfforaethol.

Byddwch yn ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol sydd angen arbenigedd/gwybodaeth arbenigol fanwl a byddwch yn rhoi cyngor gwrthrychol i eraill.

Byddwch yn dadansoddi a dehongli amrediad o wybodaeth gymhleth sy'n berthnasol i'ch maes arbenigol a chyfleu hyn i eraill, gan gyfrannu at ddatblygu polisi a strategaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.

Byddwch yn cyflawni gwaith ymchwil yn ôl y gofyn ac yn llunio dogfennau sy'n darparu cyngor, arweiniad a barn y bydd eraill yn eu defnyddio neu'n gweithredu arnynt.

Byddwch yn rheoli prosiectau canolig o ran maint.

Byddwch yn rhan o'r gwaith datblygu polisi sefydliadol a bydd gennych rywfaint o ymreolaeth o ran gweithredu polisi sefydliadol.

Byddwch yn dylanwadu ar waith eraill drwy eich camau gweithredu a'r penderfyniadau a wneir gennych, a bydd effaith hynny yn fewnol ac yn allanol.

Efallai y bydd gennych gyllideb ddirprwyedig.

Byddwch yn adolygu dilysrwydd dogfennau sy'n ymwneud â chaffael nwyddau a gwasanaethau.

Y bobl y byddwch yn gweithio gyda nhw

Byddwch yn gweithio gyda phobl ar draws y sefydliad er mwyn cyflenwi polisïau a chynlluniau gwaith yn effeithlon.

Efallai y byddwch hefyd yn rhyngweithio â phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.

Byddwch yn hwyluso a chyflwyno cyflwyniadau ar gyfer cyfarfodydd mewnol ac allanol, ac yn rhoi cyngor yn ôl y gofyn.

Byddwch yn gweithio gyda staff arbenigol/technegol eraill ac yn eu harwain drwy raglenni gwaith arbenigol/technegol nad ydynt yn gymhleth, drwy ddull rheoli matrics.

Byddwch yn gweithredu fel mentor i gydweithwyr llai profiadol.

Ble y byddwch yn gweithio

Bydd eich swydd wedi'i lleoli yn y swyddfa yn bennaf ond gallai olygu teithio rhwng lleoliadau gwahanol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â gweithio mewn sefydliadau partner ac adeiladau eraill.

Yr wybodaeth a sgiliau y bydd eu hangen arnoch

Bydd gennych gymhwyster cydnabyddedig, gradd neu brofiad cyfatebol.

Bydd gennych brofiad sylweddol o weithio mewn maes sy'n berthnasol i'ch rôl gyda phrofiad ar draws amrediad o rolau neu mewn rolau gwahanol o fewn sefydliad.

Bydd gennych wybodaeth arbenigol/dechnegol mewn amrediad o bynciau o fewn eich maes.

Byddwch yn parhau i fod yn ymwybodol o'r diweddaraf o fewn eich maes technegol neu arbenigol.

Bydd gennych y gallu i reoli rhaglenni a/neu brosiectau bach.

Bydd gennych sgiliau dadansoddol sy'n eich galluogi i ddadansoddi a dehongli amrediad o wybodaeth gymhleth.

Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i'ch swydd

Byddwch yn gwireddu eich cyfraniad trwy gymhwyso egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn eich gwaith, o ran y ffordd y byddwch yn meddwl, yn cynllunio ac yn cyflwyno gweithgareddau.

Bydd disgwyl i chi weithio gyda thimau ac unigolion ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru, gan rannu eich arbenigedd a'ch mewnwelediad er mwyn datrys problemau cymhleth. Byddwch yn cefnogi cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid a sefydliadau yn y sector, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau a rennir.

Rydych yn gyfrifol am gydymffurfio â'r polisïau, y gweithdrefnau a'r prosesau sy'n berthnasol i'ch rôl.

Rydych yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl drafodiadau ariannol a wneir gennych chi’n bersonol yn cyflwyno gwerth am arian ac yn bodloni gofynion y sefydliad.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymatebwr Categori 1 o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, a golyga hyn fod gennym ddyletswydd i weithio gyda phartneriaid i baratoi ar gyfer, ac ymateb i, argyfyngau a digwyddiadau yr ymdrinnir â hwy o dan y ddeddf. Efallai y bydd gofyn i'r holl staff ymgymryd â gweithgareddau, ar lefel sy’n gymesur â'r sgiliau a'r profiad sy’n ofynnol yn eu rôl, i gynorthwyo wrth sicrhau bod y ddyletswydd hon yn cael ei chyflawni.

Mae'r disgrifiad rôl hwn yn darparu amlinelliad eang o'r rôl, ble y saif o fewn strwythur cyffredinol Cyfoeth Naturiol Cymru, a disgwyliadau dangosol o ddeiliad y swydd. Ni fwriedir iddo ddarparu disgrifiad manwl o'r holl dasgau a gweithgareddau. Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r Cynllun Datblygu Personol sy'n benodol i'r swydd, sy'n amlinellu'r gweithgareddau a’r prosiectau penodol sydd i'w cyflenwi yn ystod y flwyddyn.

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf