Uwch-gynghorydd, Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau x 3

Dyddiad cau: 20 Ionawr 2022 | Cyflog: £35,288.00 | Lleoliad: Hyblyg 

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Uwch-gynghorydd, Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau

Rhif y swydd

202974, 202975, 202976 

Gradd

6, £35,288 gan godi i £38,597 dros dair blynedd

Lleoliad

Hyblyg (ond bydd angen teithio i leoliadau eraill ledled Cymru)

Cyfarwyddiaeth

Cyfathrebu, Cwsmeriaid a Masnachol

Tim

Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau

Yn Atebol i

Arweinydd Tîm, Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau Tîm 1 a Thîm 2

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

202974, Hanfodol Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

202975, 202976 & 202977, Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

Llawn amser

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

20 Ionawr 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

11 Ionawr 2022 drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

recruitment@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Vernon Lambert, Rheolwr Caffael – Vernon.lambert@naturalresourceswales.gov.uk

Diben y swydd

Diben CNC yw sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli'n gynaliadwy yng Nghymru, ac mae hynny'n golygu y bydd y gwaith sy'n ofynnol gan y Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau newydd yn amrywiol iawn ac yn ddiddorol. Bydd Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau CNC yn cefnogi rheolwyr contractau ar draws amrediad o fathau o gontractau, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol: contractau prynu, grantiau, partneriaethau, prydlesi a chytundebau rheoli. Mae CNC yn ymgymryd â gwaith sy'n gysylltiedig â rheoli perygl llifogydd, cadwraeth, gweithgareddau hamdden, gwaith masnachol a gweithgareddau rheoli tir.

Bydd y Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau ac aelodau'r tîm yn chwarae rhan hanfodol bwysig wrth gyflawni Strategaeth Fasnachol a Chynllun Rheoli Contractau CNC, gan weithredu arfer gorau mewn rheoli contractau ar draws CNC a hyrwyddo manteision proses gydymffurfiol a hyblyg sy'n cyflawni gwerth am arian i'n rhanddeiliaid.

Bydd yr adran yn dibynnu ar weithwyr proffesiynol rheoli contractau cymwys a phrofiadol i roi dealltwriaeth ddofn o'r pwnc, arbenigedd contract technegol ac arfer gorau o ran rheoli contractau. Mae'r fframwaith rheoli contractau y bydd y tîm yn gweithio o'i fewn ac yn ei gefnogi wedi'i alinio ag Arfer Rheoli Contractau Da'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Safonau Proffesiynol Rheoli Contractau Swyddfa'r Cabinet.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill
 • Cyfrifoldeb dros Bobl

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 

 

 

 

 • Gofyniad i gyflawni lefel uwch o dasgau/gwaith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.  Arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'u proffesiwn. 
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau technegol/arbenigol bydd gofyn am wybodaeth fanwl am eu maes pwnc.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u profiad, gan fod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf mewn meysydd technegol/arbenigol. Profiad o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau/rolau/swyddogaethau gwahanol.
 • Profiad sylweddol perthnasol o weithio yn y maes perthnasol. Y gallu i reoli rhaglenni llai o faint sy'n llai cymhleth a/neu reoli prosiectau ar raddfa fwy.

Gwerthuso gwybodaeth

 

 

 

 • Dehongli a deall dulliau cyflawni gweithredol a chynlluniau strategol CNC a'i gyd-destun ehangach.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol i'w cyfathrebu i unigolion ar bob lefel, a chyfrannu at ddatblygu polisïau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 

 

 

 • Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Gallai arweiniad gael ei ddarparu gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd. Efallai y bydd yn ofynnol newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Gall gynnwys rheoli prosiectau canolig o ran maint. Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, a dealltwriaeth o bolisi CNC a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Yn rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol a ac yn meddu ar rywfaint o ymreolaeth yn y gwaith o weithredu polisi sefydliadol.
 • Efallai y bydd penderfyniadau a wnaed yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Gall canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fyddai canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 

 

 • Effaith a dylanwad canolig, a fydd o natur tymor canolig yn gyffredinol.
 • Bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith ganolig yn fewnol neu'n allanol. Nodi neu reoli risgiau yn ei faes gwaith.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Y gallu i gysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. Gall rhyngweithio ag eraill hefyd fod gyda phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, arwain prosiectau llai o faint sy'n llai cymhleth, sy’n gofyn am sgiliau dwyn perswâd da. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig cyngor a mewnbwn yn ôl yr angen.  Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau llai cymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y rhain yn cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu'n seiliedig arnynt neu'n eu defnyddio, ac sy'n debygol o gael effaith andwyol os ydynt yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara yn y tymor canolig.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond efallai y bydd ganddynt gyfrifoldeb gweithredol dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol nad ydynt yn gymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'. Bydd deiliaid y swyddi hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

 

Gwerthoedd #TîmCNC

 • Rydym yn frwdfrydig am amgylchedd naturiol Cymru
 • Rydym yn gofalu am ein gilydd a'r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
 • Rydym yn gweithio gydag uniondeb
 • Rydym yn gwneud gwahaniaeth nawr ac ar gyfer y dyfodol
 • Rydym yn falch o wasanaethu pobl Cymru​​​​

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Fel uwch-gynghorydd, byddwch yn darparu cyngor a chymorth proffesiynol i reolwyr a chydweithwyr gweithredol ynghylch gofynion risg ar lefel ganolig i uchel ar draws ystod eang o fathau o gontractau, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i gaffael, consesiynau, gwerthiannau pren a chontractau ynni, yn ogystal â grantiau, prydlesi a threfniadau rheoli.

Byddwch yn cefnogi staff ar gamau allweddol o gylchred bywyd rheoli contractau, gan gyfrannu at gwmpasu'r gofyniad, diffinio a chytuno ar fesurau perfformiad y contract, trefniadau ysgogi a chyflawni’r contract, ymgysylltiad â rhanddeiliaid, datblygiad partneriaid cyflenwi a chyflawni, rheoli risg/newid, a chynllunio ar gyfer gadael/pontio.   

Byddwch yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf i gydweithwyr CNC, gan alluogi rheolwyr contractau i gyflawni canlyniadau CNC, drwy gyflawni a/neu hyrwyddo hyfforddiant priodol, sesiynau ymwybyddiaeth a gweithdai yn ôl y gofyn. 

Byddwch yn cynorthwyo aelodau eraill o'r Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau wrth gyflawni nodau ac amcanion strategol sy'n ymwneud ag agweddau masnachol.                 

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Fel uwch-gynghorydd, byddwch yn gwneud y canlynol:

 • Cefnogi rheolwyr contractau gyda gweithgareddau rheoli contractau â risg ganolig i uchel, gan gynghori ar brosesau rheoli contractau, llywodraethu a chanlyniadau drwy gylchred bywyd rheoli contractau.
 • Rhoi cyngor ac arweiniad arbenigol er mwyn rheoli risgiau masnachol ac o ran cynaliadwyedd, i wella ffyrdd o weithio a llywio effeithlonrwydd, fel y dangosir gan werth am arian gwell.
 • Sicrhau cydymffurfedd mewnol ac allanol â gofynion, e.e. diogelwch data, mesurau gwrth-dwyll, a chynaliadwyedd y gadwyn gyflenwi, gan herio achosion o ddiffyg cydymffurfio.
 • Cynnal atebolrwydd dan Reoli ein Harian (cynllun dirprwyo ariannol CNC), gan sicrhau canlyniadau gwerth am arian cadarn a chydymffurfiol, gyda'r gallu i weithio'n ymreolaethol a gwneud penderfyniadau heb fewnbwn y rheolwr llinell lle y bo angen.
 • Byddwch yn cynorthwyo aelodau eraill o'r Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau wrth gyflawni nodau ac amcanion strategol sy'n ymwneud ag agweddau masnachol.    
 • Rheoli'r trosglwyddiad strwythuredig rhwng dyfarnu contract a darparu gwasanaeth, gan gyfathrebu â rhanddeiliaid.                
 • Mentora a hyfforddi eraill ynghylch gweithdrefnau, arferion a thechnegau masnachol, gan roi'r wybodaeth a’r sgiliau iddynt fel y gallant gyflawni eu gwaith mewn modd effeithiol ac effeithlon.                                        

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi – Diploma Proffesiynol Lefel 6 mewn Caffael a Chyflenwi (aelodaeth lawn neu bron â gorffen) 
 2. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â'r gwaith o ennill cymhwyster arbenigol y Rhaglen Alluoedd Rheoli Contractau cyn pen 18 mis o'i benodi os nad yw eisoes wedi’i gymhwyso i'r lefel honno.
 3. Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth berthnasol ynghylch contractau a pholisïau'r sector cyhoeddus. (Hanfodol)
 4. Profiad helaeth o ddylanwadu ar benderfyniadau masnachol ar lefel prosiect neu gontract. (Hanfodol)
 5. Profiad o ymgymryd ag ymarferion masnachol a’u harwain, gan ddangos llwyddiant o ran eu cyflenwi. (Hanfodol)
 6. Profiad trosglwyddadwy o ddefnyddio dulliau masnachol i gyflawni amcanion busnes. (Hanfodol)
 7. Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth berthnasol ynghylch contractau a pholisïau'r sector cyhoeddus. (Hanfodol)
 8. Profiad o ymgymryd â thrafodaethau lefel uchel a chymhleth gyda phartneriaid cyflenwi. (Dymunol)

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Byddwch yn darparu arbenigedd technegol/arbenigol mewn amrediad o bynciau fel rhan o wasanaeth galluogi proffesiynol sy'n rhan o gyflawni a gwella gwasanaethau galluogi i ddatblygu a chefnogi'r sefydliad a'i bartneriaid o ran cydymffurfiaeth, cynllunio, perfformiad, polisi a strategaeth gorfforaethol.

Byddwch yn ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol sydd angen arbenigedd/gwybodaeth arbenigol fanwl a byddwch yn rhoi cyngor gwrthrychol i eraill.

Byddwch yn dadansoddi a dehongli amrediad o wybodaeth gymhleth sy'n berthnasol i'ch maes arbenigol a chyfleu hyn i eraill, gan gyfrannu at ddatblygu polisi a strategaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.

Byddwch yn cyflawni gwaith ymchwil yn ôl y gofyn ac yn llunio dogfennau sy'n darparu cyngor, arweiniad a barn y bydd eraill yn eu defnyddio neu'n gweithredu arnynt.

Byddwch yn rheoli prosiectau canolig o ran maint.

Byddwch yn rhan o'r gwaith datblygu polisi sefydliadol a bydd gennych rywfaint o ymreolaeth o ran gweithredu polisi sefydliadol.

Byddwch yn dylanwadu ar waith eraill drwy eich camau gweithredu a'r penderfyniadau a wneir gennych, a bydd effaith hynny yn fewnol ac yn allanol.

Efallai y bydd gennych gyllideb ddirprwyedig.

Byddwch yn adolygu dilysrwydd dogfennau sy'n ymwneud â chaffael nwyddau a gwasanaethau.

Y bobl y byddwch yn gweithio gyda nhw

Byddwch yn gweithio gyda phobl ar draws y sefydliad er mwyn cyflenwi polisïau a chynlluniau gwaith yn effeithlon.

Efallai y byddwch hefyd yn rhyngweithio â phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.

Byddwch yn hwyluso a chyflwyno cyflwyniadau ar gyfer cyfarfodydd mewnol ac allanol, ac yn rhoi cyngor yn ôl y gofyn.

Byddwch yn gweithio gyda staff arbenigol/technegol eraill ac yn eu harwain drwy raglenni gwaith arbenigol/technegol nad ydynt yn gymhleth, drwy ddull rheoli matrics.

Byddwch yn gweithredu fel mentor i gydweithwyr llai profiadol.

Ble y byddwch yn gweithio

Bydd eich swydd wedi'i lleoli yn y swyddfa yn bennaf ond gallai olygu teithio rhwng lleoliadau gwahanol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â gweithio mewn sefydliadau partner ac adeiladau eraill.

Yr wybodaeth a sgiliau y bydd eu hangen arnoch

Bydd gennych gymhwyster cydnabyddedig, gradd neu brofiad cyfatebol.

Bydd gennych brofiad sylweddol o weithio mewn maes sy'n berthnasol i'ch rôl gyda phrofiad ar draws amrediad o rolau neu mewn rolau gwahanol o fewn sefydliad.

Bydd gennych wybodaeth arbenigol/dechnegol mewn amrediad o bynciau o fewn eich maes.

Byddwch yn parhau i fod yn ymwybodol o'r diweddaraf o fewn eich maes technegol neu arbenigol.

Bydd gennych y gallu i reoli rhaglenni a/neu brosiectau bach.

Bydd gennych sgiliau dadansoddol sy'n eich galluogi i ddadansoddi a dehongli amrediad o wybodaeth gymhleth.

Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i'ch swydd

Byddwch yn gwireddu eich cyfraniad trwy gymhwyso egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn eich gwaith, o ran y ffordd y byddwch yn meddwl, yn cynllunio ac yn cyflwyno gweithgareddau.

Bydd disgwyl i chi weithio gyda thimau ac unigolion ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru, gan rannu eich arbenigedd a'ch mewnwelediad er mwyn datrys problemau cymhleth. Byddwch yn cefnogi cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid a sefydliadau yn y sector, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau a rennir.

Rydych yn gyfrifol am gydymffurfio â'r polisïau, y gweithdrefnau a'r prosesau sy'n berthnasol i'ch rôl.

Rydych yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl drafodiadau ariannol a wneir gennych chi’n bersonol yn cyflwyno gwerth am arian ac yn bodloni gofynion y sefydliad.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymatebwr Categori 1 o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, a golyga hyn fod gennym ddyletswydd i weithio gyda phartneriaid i baratoi ar gyfer, ac ymateb i, argyfyngau a digwyddiadau yr ymdrinnir â hwy o dan y ddeddf. Efallai y bydd gofyn i'r holl staff ymgymryd â gweithgareddau, ar lefel sy’n gymesur â'r sgiliau a'r profiad sy’n ofynnol yn eu rôl, i gynorthwyo wrth sicrhau bod y ddyletswydd hon yn cael ei chyflawni.

Mae'r disgrifiad rôl hwn yn darparu amlinelliad eang o'r rôl, ble y saif o fewn strwythur cyffredinol Cyfoeth Naturiol Cymru, a disgwyliadau dangosol o ddeiliad y swydd. Ni fwriedir iddo ddarparu disgrifiad manwl o'r holl dasgau a gweithgareddau. Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r Cynllun Datblygu Personol sy'n benodol i'r swydd, sy'n amlinellu'r gweithgareddau a’r prosiectau penodol sydd i'w cyflenwi yn ystod y flwyddyn.

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf