Rheolwr Cyllid Rhaglenni

Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2022 | Cyflog: £35,994-£39,369 (Grade 6) | Lleoliad: Hyblyg

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Rheolwr Cyllid Rhaglenni

Rhif y swydd

202922

Gradd

£35,994 - £39,369 (Gradd 6)

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Tim

TGCh

Yn Atebol i

Arweinydd Tîm, ICT Assurance and Governance Office

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

10 Gorffennaf

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Wythnos yn cychwyn 18 Gorffennaf drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

justine.mcsorley@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Darparu cymorth rhaglenni a chyllid ar gyfer y Rhaglen Datblygu ac Arloesi TGCh, gan gynnwys olrhain ac adrodd ar gynnydd, sicrhau a rheoli ansawdd, rheoli gwybodaeth, rheoli risg, rheoli newid a rheolaeth ariannol.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 

 

 

 

 • Gofyniad i gyflawni lefel uwch o dasgau/gwaith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.  Arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'u proffesiwn. 
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau technegol/arbenigol bydd gofyn am wybodaeth fanwl am eu maes pwnc.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u profiad, gan fod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf mewn meysydd technegol/arbenigol. Profiad o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau/rolau/swyddogaethau gwahanol.
 • Profiad sylweddol perthnasol o weithio yn y maes perthnasol. Y gallu i reoli rhaglenni llai o faint sy'n llai cymhleth a/neu reoli prosiectau ar raddfa fwy.

Gwerthuso gwybodaeth

 

 

 

 • Dehongli a deall dulliau cyflawni gweithredol a chynlluniau strategol CNC a'i gyd-destun ehangach.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol i'w cyfathrebu i unigolion ar bob lefel, a chyfrannu at ddatblygu polisïau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 

 

 

 • Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Gallai arweiniad gael ei ddarparu gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd. Efallai y bydd yn ofynnol newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Gall gynnwys rheoli prosiectau canolig o ran maint. Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, a dealltwriaeth o bolisi CNC a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Yn rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol a ac yn meddu ar rywfaint o ymreolaeth yn y gwaith o weithredu polisi sefydliadol.
 • Efallai y bydd penderfyniadau a wnaed yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Gall canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fyddai canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 

 

 • Effaith a dylanwad canolig, a fydd o natur tymor canolig yn gyffredinol.  
 • Bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith ganolig yn fewnol neu'n allanol. Nodi neu reoli risgiau yn ei faes gwaith.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Y gallu i gysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. Gall rhyngweithio ag eraill hefyd fod gyda phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, arwain prosiectau llai o faint sy'n llai cymhleth, sy’n gofyn am sgiliau dwyn perswâd da. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig cyngor a mewnbwn yn ôl yr angen.  Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau llai cymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y rhain yn cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu'n seiliedig arnynt neu'n eu defnyddio, ac sy'n debygol o gael effaith andwyol os ydynt yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara yn y tymor canolig.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 

 

 

 • Efallai y bydd gennych gyllideb ddirprwyedig.
 • Ar y lefel hon, efallai y bydd gan y rôl gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu gaffael nwyddau a gwasanaethau gyda chaniatâd.
 • Bydd deiliaid swyddi'n gyfrifol am ddefnyddio offer a data'n ddiogel a chyfreithiol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Darparu cymorth rhaglenni a chyllid ar gyfer y Rhaglen Datblygu ac Arloesi TGCh, gan gynnwys olrhain ac adrodd ar gynnydd, sicrhau a rheoli ansawdd, rheoli gwybodaeth, rheoli risg, rheoli newid a rheolaeth ariannol.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn:

 • Gweithio gydag Arweinydd Tîm y Swyddfa Rheoli Rhaglenni a’r Rheolwr Strategaeth Gwasanaeth a Dylunio i weinyddu’r rhaglen, cynllunio a chanfod adnoddau, gan adrodd fel bo’r angen i gyflawni’r rhaglen.
 • Olrhain statws prosiectau ar draws y rhaglen, sicrhau bod modd cyfathrebu cynnydd yn effeithiol ac adrodd ar ganlyniadau prosiectau, monitro prosiectau yn ôl amser, cyllideb a safonau ansawdd.
 • Arwain ar y gwaith o reoli cyllideb a chyllid ar gyfer y rhaglen, gan ddarparu cyngor a chyfarwyddyd i reolwyr prosiect am faterion caffael a rheoli cyllideb, trwy ddealltwriaeth drylwyr o drosglwyddo cyllidebau, rheolau a gweithdrefnau caffael. Mae hyn yn cynnwys gwaith helaeth gyda phartneriaid busnes cyllid.
 • Cynorthwyo i recriwtio staff parhaus a chontractwyr, asiantaethau a fframweithiau.
 • Gweithredu safonau ar draws pob prosiect yn y rhaglen gan sicrhau bod cynlluniau a dogfennaeth prosiectau’n gyflawn ac yn gyfredol.
 • Rheoli’r gofrestr buddion ar lefel prosiect, gan sicrhau bod yr holl fuddion yn cael eu cynllunio, eu monitro a’u holrhain.
 • Cydlynu’r gwaith o gyhoeddi, adolygu a chymeradwyo prif ganlyniadau prosiectau gan gynnwys adroddiadau cyllid i’r Grŵp Tîm Arwain, byrddau busnes a’r bwrdd Datblygu ac Arloesi
 • Cynorthwyo rheolwyr prosiect a’r rheolwr rhaglen i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu, a chau materion ariannol prosiectau’n ffurfiol.
 • Cynnal adolygiadau ar gyfer prosiectau ar draws y rhaglen, gan nodi a chyfathrebu unrhyw wersi a ddysgwyd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ar draws y tîm.
 • Adeiladu a chynnal perthnasau gyda chyflenwyr allanol a chydweithwyr cyllid i hwyluso a dylanwadu ar brosesau caffael a chyllidebu llwyddiannus ar gyfer y rhaglen.
 • Gweithio gyda’r Swyddfa Rheoli Rhaglenni a’r Rheolwyr Prosiect arweiniol i ddiffinio a diweddaru prosesau rheoli prosiectau TGCh o fewn Fframwaith Rheoli Prosiect CNC.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Sgiliau cydlynu rhaglen/gweinyddiaeth a dealltwriaeth o fframwaith rheoli prosiect strwythuredig, adnoddau a thechnegau rheoli prosiect, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect o ganlyniad i reoli prosiectau bychain, neu brofiad o gylch bywyd prosiect o’r dechrau i’r diwedd, neu reoli rhannau o’r prosiect.
 2. Sgiliau rheolaeth ariannol o safon uchel gyda’r gallu i reoli cytundebau, prosesau caffael a fframweithiau.
 3. Lefel uchel o sgiliau TG gan gynnwys dealltwriaeth o becynnau Microsoft gan gynnwys Project, Visio, PowerPoint, Word ac Excel.
 4. Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da.
 5. Sgiliau blaenoriaethu a threfnu cryf i gydbwyso blaenoriaethau allweddol a rheoli llwyth gwaith.
 6. Gallu i gyflawni dan bwysau mewn amgylchedd sy’n newid yn gyson ac yn gyflym.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf