Swyddog Rheoleiddio Coetiroedd

Dyddiad cau: 7 Chwefror 2022 | Cyflog: £30,873.00 | Lleoliad: Gogledd Cymru

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Swyddog Rheoleiddio Coetiroedd

Rhif y swydd

202912

Gradd

5 , £30,873 gan godi i £34,218 dros dair mlynedd

Lleoliad

Gogledd Cymru

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau (Canolbarth)

Tîm

Tîm Rheoliadau Coedwig ac Iechyd Coed

Yn Atebol i

Callum Stone - Uwch Swyddog, Rheoleiddio Coedwigoedd ac Iechyd Planhigion Coed

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 4, siarad Cymraeg yn rhugl

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

Llawn amser (37 awr)

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

7 Chwefror 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

24 Chwefror 2022 drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

recruitment@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Callum Stone 

Callum.Stone@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Ni fu coedwigaeth erioed yn flaenoriaeth uwch gyda mwy o ffocws ar greu coetiroedd a rheoli coedwigoedd er mwyn creu buddion niferus.

A oes gennych chi brofiad o reoli coetiroedd ac a ydych yn meddu ar ddealltwriaeth dda o ddeddfwriaeth coedwigaeth? Ydych chi'n cyfathrebu’n dda ac yn gweithredu â chymhelliant ac angerdd? Os felly, mae gennym ni’r swydd i chi!

A chithau’n Swyddog Rheoleiddio Coetiroedd Canolbarth Cymru, byddwch yn gyfrifol am sgrinio ac asesu effaith amgylcheddol ceisiadau plannu newydd a chwympo coed yn erbyn Safon Goedwigaeth y DU, neu ymchwilio i droseddau o dan y Ddeddf Goedwigaeth. Rhaid i chi fod yn drefnydd da a gallu blaenoriaethu gwaith.

Rydym yn chwilio am weithiwr coedwigaeth proffesiynol brwdfrydig ac egnïol sydd naill ai â phrofiad da o weithio ym maes coedwigaeth neu sydd â chymhwyster perthnasol.

Os chi yw’r person hwn  – siaradwch â ni neu gwnewch gais nawr!

Mae'r Tîm Rheoliadau Coedwig ac Iechyd Coed yn dîm unwaith i Gymru sy'n perthyn i Dîm Gweithrediadau Canolbarth Cymru. Cylch gwaith y tîm yw cynorthwyo'r sector coedwigaeth trwy waith rheoleiddio yn unol ag egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a Safonau Coedwigaeth y DU. Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn tîm o 13 ledled Cymru.

Diben y swydd hon yw gweithredu fel arweinydd yr holl faterion sy'n ymwneud â rheoleiddio coedwigoedd o dan Ddeddf Coedwigaeth 1967 a Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Coedwigaeth) (Cymru a Lloegr) 1999 yn y Canolbarth. Mae'r prif feysydd gwaith fel a ganlyn: a) arwain y gwaith o archwilio gweithgareddau coedwigaeth anghyfreithlon yn eich ardal ddaearyddol, b) darparu cyngor technegol i'r Tîm Trwyddedu ar drwyddedau cwympo coed a cheisiadau am farn ar asesiadau o'r effaith amgylcheddol c) rheoli'r gwaith o fonitro cydymffurfiaeth a chamau gorfodi dilynol o dan y rheoliadau coedwigaeth. Bydd y swydd hefyd yn hybu cylch gwaith y tîm parthed iechyd coed trwy gyhoeddi hysbysiadau statudol a chynnal archwiliadau o bryd i’w gilydd.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd

Trwydded yrru lawn yn Hanfodol.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau.
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Nid oes gan y swydd hon unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell, ond byddwch yn goruchwylio eraill mewn gweithgareddau neu ddarnau penodol o waith.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith yn ddiogel ac yn gyfreithiol.·      
 • Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

 

Gwerthoedd #TîmCNC

 • Rydym yn frwdfrydig am amgylchedd naturiol Cymru
 • Rydym yn gofalu am ein gilydd a'r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
 • Rydym yn gweithio gydag uniondeb
 • Rydym yn gwneud gwahaniaeth nawr ac ar gyfer y dyfodol
 • Rydym yn falch o wasanaethu pobl Cymru​​​​

 

Disgrifiad Rȏl

Diben y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am naill ai coetir rheoliadol, iechyd coed neu gynllunio iechyd coed. Bydd yn cydlynu gyda rhanddeiliaid a hyrwyddo gofynion rheoliadol. Cydlynu cynllun gwaith i gyflawni targedau.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Byddwch yn gwneud y canlynol:

 • Asesu cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth berthnasol
 • Cymryd camau gweithredu priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig.
 • Cynhyrchu gweithdrefnau a dogfennau perthnasol.
 • Cyhoeddi Hysbysiadau Statudol yn unol â pholisi’r llywodraeth ac egwyddorion rheoliadol

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

Bydd gennych y canlynol:

 1. Gwybodaeth a phrofiad o'r sector coedwigaeth
 2. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau busnes masnachol.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.
 4. Gwybodaeth a phrofiad helaeth o brosesau rheoleiddiol a gorfodi.

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Byddwch yn darparu arbenigedd i faes neu swyddogaeth ddiffiniedig, gan ymgymryd ag amrywiaeth o waith sy'n cefnogi cyfrifoldebau rheoleiddio ac amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gallech fod yn rhan o waith yn ymwneud ag ymateb i ddigwyddiadau.

Byddwch yn cyfeirio at lawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol perthnasol a deddfwriaeth wrth fynd i'r afael â'r gwaith, gan ddadansoddi a dehongli gofynion fel y bo angen.

Byddwch yn prosesu a dadansoddi gwybodaeth anarferol sydd ag elfennau cymhleth ac a fydd o natur dechnegol.

Byddwch yn mynd i'r afael â gwaith o fewn maes arwahanol, er bod gan y gwaith, os caiff ei wneud yn anghywir, y potensial i gael effaith ar draws meysydd pwnc eraill ac ar drydydd partïon.

Byddwch yn darparu arweiniad i gydweithwyr llai profiadol i ddatrys problemau.

Byddwch yn goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

Byddwch yn penderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio crebwyll technegol a chreadigrwydd, gan addasu blaenoriaethau os oes galwadau sy'n gwrthdaro â'i gilydd.

Byddwch yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer a chyfarpar sydd eu hangen er mwyn cyflawni eich rôl yn ddiogel.

Y bobl y byddwch yn gweithio gyda nhw

Byddwch yn goruchwylio eraill mewn gweithgareddau neu ddarnau penodol o waith.

Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o bobl ar draws swyddogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â phartïon allanol.

Ble y byddwch yn gweithio

Bydd eich swydd wedi'i lleoli yn y swyddfa yn bennaf ond gallai olygu teithio rhwng lleoliadau gwahanol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â gweithio mewn sefydliadau partner ac adeiladau eraill.

Byddwch chi hefyd yn gweithio yn yr awyr agored mewn safleoedd gwahanol a gallech ddod ar draws amodau amhleserus o dro i dro.

Y wybodaeth a’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch

Bydd gennych gymhwyster ar lefel gradd mewn pwnc perthnasol neu'r lefel gyfatebol o wybodaeth.

Bydd gennych arbenigedd pwnc o fewn maes diffiniedig sy'n eich galluogi i roi arweiniad i eraill.

Efallai na fyddwch yn arbenigwr pwnc ym mhob maes, ond bydd gennych ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.

Bydd gennych sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau da wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.

Bydd gennych sgiliau dadansoddol sy'n eich galluogi i brosesu a dadansoddi gwybodaeth dechnegol.

Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a dylanwadu da ynghyd â'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gweithio da.

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad blaenorol o waith goruchwylio.

Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i'ch swydd

Byddwch yn gwireddu eich cyfraniad trwy gymhwyso egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn eich gwaith, o ran y ffordd y byddwch yn meddwl, yn cynllunio ac yn cyflwyno gweithgareddau.

Bydd disgwyl i chi weithio gyda thimau ac unigolion ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru, gan rannu eich arbenigedd a'ch mewnwelediad er mwyn datrys problemau cymhleth. Byddwch yn cefnogi cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid a sefydliadau yn y sector, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau a rennir.

Rydych yn gyfrifol am gydymffurfio â'r polisïau, y gweithdrefnau a'r prosesau sy'n berthnasol i'ch rôl.

Rydych yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl drafodiadau ariannol a wneir gennych chi’n bersonol yn cyflwyno gwerth am arian ac yn bodloni gofynion y sefydliad.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymatebwr Categori Un o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl (2004), a golyga hyn fod gennym ddyletswydd i weithio gyda phartneriaid i baratoi ar gyfer, ac ymateb i argyfyngau a digwyddiadau yr ymdrinnir â hwy o dan y Ddeddf. Efallai y bydd gofyn i'r holl staff ymgymryd â gweithgareddau, ar lefel sy’n gymesur â'r sgiliau a'r profiad sy’n ofynnol yn eu rôl, i gynorthwyo i sicrhau bod y ddyletswydd hon yn cael ei chyflawni.

Mae'r disgrifiad rôl hwn yn darparu amlinelliad eang o'r rôl, ble y saif o fewn strwythur cyffredinol Cyfoeth Naturiol Cymru, a disgwyliadau dangosol o ddeiliad y swydd. Ni fwriedir iddo ddarparu disgrifiad manwl o'r holl dasgau a gweithgareddau. Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r Cynllun Datblygu Personol sy'n benodol i'r swydd, sy'n amlinellu'r gweithgareddau a’r prosiectau penodol sydd i'w cyflenwi yn ystod y flwyddyn.

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf