Swyddog Cynorthwyol Asesu Amgylcheddol Morol

Dyddiad cau: 31 Mai 2022 | Cyflog: £23,926 | Lleoliad: Bangor neu Bwcle

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Swyddog Cynorthwyol Asesu Amgylcheddol Morol

Rhif y swydd

202889

Gradd

3, £23,926 gan godi i £26,677 dros gyfnod o dair blynedd

Lleoliad

Bangor neu Bwcle

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Tîm Monitro, Asesu ac Adrodd Morol

Yn Atebol i

Arweinydd Tîm Monitro, Asesu ac Adrodd Morol

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Dim

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 - Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

Llawn Amser, 37 awr yr wythnos

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

31 May 2022

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd

Wythnos dechrau 13 Mehefin dros Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at   

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

mike.camplin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Helpu i gyfrannu at gyflawni rhaglen monitro morol CNC trwy gymhwyso eich gwybodaeth ecolegol forol a'ch sgiliau monitro a dadansoddi.

Fel rhan o'r Tîm Monitro, Asesu ac Adrodd Morol (MMART) o fewn Gwasanaeth Morol newydd CNC, byddwch yn darparu cymorth i bob agwedd ar ein gweithrediadau maes a desg.

Byddwch yn gwneud y canlynol yn benodol:

 • Cefnogi gweithrediadau maes ar y lan neu ar y môr, gan gasglu gwybodaeth am gyflwr ein hamgylchedd morol
 • Cefnogi'r gwaith o reoli ein data monitro trwy ddefnyddio systemau rheoli data, gan helpu i gyflawni dadansoddiadau, adrodd, a dehongli data morol
 • Helpu i gynnal yr offer a dogfennau sy'n cefnogi ein gweithrediadau
 • Cynorthwyo ein hymchwiliadau i'r rhesymau dros fethiannau safonau amgylcheddol
 • Darparu cymorth technegol ac yn y maes ar gyfer meysydd gwaith eraill o fewn y rhaglen monitro morol, yn ôl y gofyn

Fel aelod o'r Tîm Monitro, Asesu ac Adrodd Morol, ac yn ddibynnol ar eich sgiliau maes a'ch profiad, efallai y bydd disgwyl i chi ddarparu cefnogaeth dechnegol a maes ar gyfer meysydd gwaith eraill o fewn y rhaglen monitro morol, megis deifio, defnyddio camera fideo gostwng, sonar i sganio gwely'r môr (sidescan), samplu gwaddod ac ansawdd dŵr, monitro rhynglanwol, ac arolygon mamaliaid morol.

Er mwyn cyflenwi eich rhaglen waith, bydd angen i chi ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol gydag aelodau o staff eraill sy'n gallu darparu cyngor arbenigol i gefnogi'ch gwaith.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd

Cyflawnir y rôl mewn swyddfa yn bennaf ond, gan ddibynnu ar eich sgiliau a phrofiad, dylid disgwyl rhywfaint o weithio yn yr awyr agored gydag oriau anghymdeithasol. Gan fod y swydd yn cwmpasu dyfroedd glannau Cymru i gyd, gallai ofyn am deithio sylweddol.

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb am Adnoddau

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 

 

 

 

 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad, gwybodaeth a sgiliau o weithio mewn sefydliadau yn y gorffennol, gydag amgyffrediad a dealltwriaeth dda o ystod o egwyddorion, gweithdrefnau a pholisïau gweinyddol a sefydliadol.
 • Bydd y rôl yn gofyn am sgiliau rhifedd, llythrennedd, TG a chyfathrebu da, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd lefel uchel o wybodaeth am CNC. Bydd ganddynt ychydig o wybodaeth dechnegol benodol am y gwaith, wedi'i datblygu mewn amgylcheddau blaenorol, a fydd yn cael ei gwella a'i datblygu trwy'r rôl.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth ardderchog am systemau busnes sy'n cefnogi ei faes, megis cronfeydd data cenedlaethol.

Gwerthuso gwybodaeth

 

 

 

 • Bydd deiliad y swydd yn ymdrin â dogfennau, negeseuon e-bost, gohebiaeth, amserlenni, recordio digwyddiadau ac ati o ddydd i ddydd gan geisio neu roi gwybodaeth. Cesglir gwybodaeth nad yw'n gymhleth o nifer o ffynonellau, heb yr angen am unrhyw ymchwil fanwl.
 • Gall deiliad y swydd ddefnyddio systemau busnes a chronfeydd data cenedlaethol, a gall ddefnyddio a thrin systemau o'r fath er mwyn darparu gwybodaeth y bydd eraill yn ei defnyddio.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 

 

 

 • Bydd deiliaid y swyddi yn gwneud penderfyniadau o opsiynau amgen sefydledig neu drwy wybodaeth flaenorol, canlyniadau a datrysiadau hysbys.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn gallu gweithio'n annibynnol a threfnu a chyflawni eu cynlluniau gwaith eu hunain yn unol â pharamedrau ac arweiniad y cytunwyd arnynt, wrth lynu at bolisïau a gweithdrefnau.
 • Bydd deiliad y swydd yn cael ei arwain gan amcanion sydd wedi'u diffinio'n glir. Bydd y gwaith yn dilyn yr un drefn arferol, gyda gofyn am rywfaint o fenter.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 

 

 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau cyfathrebu da gyda'r gallu i addasu arddull a chynnwys. Bydd cydberthnasau â phartïon mewnol ac allanol.
 • Bydd cyfathrebu'n cynnwys rhoi a rhannu gwybodaeth, gan ymdrin ag ymholiadau safonol sy'n ymwneud â'r gwaith.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 

 

 

 • Bydd deiliaid y swyddi yn gyfrifol am ddefnyddio a gweithredu cyfarpar a data a roddir iddynt yn ddiogel, er mwyn cyflawni eu rôl.
 • Y gallu i brosesu gwybodaeth neu gofnodion ariannol gyda chyfrifoldeb cyllidebol o lefel isel.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth dechnegol i dîm amlddisgyblaethol sy'n ymgymryd â monitro, asesu ac adrodd amgylcheddol morol.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol i helpu i gyflawni rhaglen monitro morol Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Cynorthwyo gyda gwaith maes.
 • Ymgymryd â choladu, mewnbynnu a dadansoddi data monitro.
 • Cynnal offer samplu arbenigol.
 • Cefnogi ymatebion i geisiadau data
 • Cyfrannu at ddiwylliant iechyd, diogelwch a lles cadarnhaol.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Profiad blaenorol mewn monitro neu arolwg amgylcheddol, rôl (morol yn ddelfrydol).
 2. Sgiliau hunanreoli a threfnu cryf ac effeithiol.
 3. Y gallu i weithio'n dda fel rhan o dîm.
 4. Trwydded ddilys gyfredol lawn y DU i yrru cerbydau fflyd CNC (ceir a faniau).
 5. Cymwyseddau TG; Profiad MS Office a chronfa ddata

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf